ความสามารถในการนำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2557-2560 สู่การปฏิบัติ และการบริหารคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตความสามารถในการนำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2557-2560 สู่การปฏิบัติ และการบริหารคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

Keywords:

Strategic Plan, Strategic Plan to Implementation, Education Quality Assurance Administration

Abstract

The objectives of this research were a study of 1) an ability to apply the 2014-
2017 strategic plan to implementation 2) an ability to apply the education quality
assurance administration 3) a comparison of an ability to apply the 2014-2017 strategic
plan to implementation 4) a comparison of an ability to administrate education quality
assurance and 5) a study of a relationship between an ability to apply the 2014-2017
strategic plan to implementation and education quality assurance administration. The
sample size was 305 staffs from faculties, supportive units, and educational centers. Data
collection instrument was a questionnaire, which consisted of six parts with five scale
estimation levels, regarding staffs’ opinions toward an ability to apply the 2014-2017
strategic plan to implementation and education quality assurance administration. The item
objective congruence was 0.6-1.0, and the reliability values were .9628, .9681, .9283, .9176,
.9923, and .9879, respectively. Mean, standard deviation, one-way ANOVA, and Pearson’s
product moment correlation coefficient were used to analyze the data. Research findings
were as follows: Internal units of Suan Dusit Rajabhat University were 1) able to apply the
strategic plan to implementation at a moderate level (χ
=3.41, SD=.44), 2) able to apply
the education quality assurance administration at a moderate level (χ
=3.48, SD=.43),
(3) no difference in an ability to apply the strategic plan to implementation (F=1.819,
p-value=.164), 4) different in apply the education quality assurance administration with
statistically significance level at .05 (F=6.020, p-value=.003), and 5) an ability to apply the
2014-2017 strategic plan to implementation and education quality assurance
administration had high and positive relationship, with statistically significance level at .01
(r=.889, p-value=.000).

References

Anderson, D., Johnson, R. & Milligan, B. (1999). Strategic Planning in Australian Universities.
Department of Education, Training and Youth Affairs, Australian Universities.
ASEAN Quality Assurance Network. (2012). ASEAN Quality Assurance Framework. Retrieved
January 8, 2014, from http://blog.rmutp.ac.th/sukumal.w/2012/11/07/aseanquality-
assurance-network.
Chandler, A. (1962). Strategy and Structure. Massachusetts: MIT Press.
Division of Personnel, Suan Dusit Rajabhat University. (2014). Amount of Personnel in Suan
Dusit Rajabhat University. Retrieved May 31, 2014, from http://sdupersonnel.
wix.com/personnel#!projects/c1vw1. (in Thai)
Gibson, J. (1994). Continuous Improvement on a Tradition of Excellence:Lessons from
the Study Tour on Total Quality in an University Setting. Ottawa, Ontario:
The Conference Board of Canada.
Group of Policy and Strategy Development, Office of Policy and Plan, Office of Permanent
Secretary Ministry of Commerce. (2014). Apply Strategic to Implementation.
Bangkok: Office of Policy and Plan, Office of Permanent Secretary Ministry of
Commerce. (in Thai)
Jatakanon, L., Sastung, D., Chaipura, N. & Punyakalin, T. (2011). Development of Education
Quality Assurance. Home Economics Technology faculty, Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon (Research Report). Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon. (in Thai)
Khon Khan University. (2008). Efficiency and Effectiveness of Education Quality Assurance
of Khon Khan University (Research Report). Khon Khan University. (in Thai)
Ministry of Education. (2010). National Education Act B.E.2542 (1999) and Amendments
(Third National Education Act B.E.2553 (2010)) Bangkok: Ministry of Education.
(in Thai)
Newton, J. (1999). An Evaluation of the Impact of External Quality Monitoring of a Higher
Education College (1993-98). Assessment and Evaluation in Higher Education,
24(2), 215 - 235.
Sangren, S. (1999). A Simple Solution to Nagging Questions about Survey, Sample Size and
Validity. New York: Ithaca.
Suan Dusit Rajabhat University. (2012). The 2013 - 2016 Policy of Suan Dusit Rajabhat
University. Report Meeting of the Suan Dusit Rajabhat University Council, 8(8)/
2012, December 11, 2012. (in Thai)
_____. (2014). The 2014 - 2017 Strategic Plan of Suan Dusit Rajabhat University. Bangkok:
Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)
The Office of the Higher Education Commission. (2009). Announcement of Thai
Qualifications Framework for Higher Education. Bangkok: Office of the Higher
Education Commission. (in Thai)
_____. (2010 a). Education Criteria for Performance Excellence. Bangkok: Office of the
Higher Education Commission. (in Thai)
_____. (2010 b). Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institution.
Bangkok: Office of the Higher Education Commission. (in Thai)
The Office of National Education Standards and Quality Assessment. (2013). Manual for
the Fourth Round of External Quality Assessment (2016-2020) Higher Education
Institutions. Bangkok: The Office of National Education Standards and Quality
Assessment. (in Thai)
Tungdamnernsawad, S. (2015). The Relationship Between the Strategic Plan of Suan Dusit
Rajabhat University AD.2014-2017 and the Educational Quality Administration
Accordance with Thailand and ASEAN Standard Criteria for Accreditation. Suan
Dusit Graduate School Academic Journal, 11(1), 133-141. (in Thai)
Wachirapanyapong, S. (2013). The Structural Relationship Model of Learning Organization
and Knowledge Management effectiveness of Quality Assurance for Higher
Education. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 9(3), 141-158.
(in Thai)

Downloads

Published

2016-01-30

How to Cite

ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ด. (2016). ความสามารถในการนำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2557-2560 สู่การปฏิบัติ และการบริหารคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตความสามารถในการนำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2557-2560 สู่การปฏิบัติ และการบริหารคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(1), 171–188. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186695

Issue

Section

Invitation