การประยุกต์ใช้ การผสานวิธี ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Authors

  • ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

Keywords:

การออกแบบ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สังคมศาสตร์

Abstract

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำเสนอในเรื่อง
ของ “การประยุกต์ใช้ การผสานวิธี ในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ” โดยผู้เขียนได้นำเสนอรูปแบบ “การวิจัย
เชิงปฏิบัติการผสานวิธี” (Mixed Methods Action
Research : MMAR) ซึ่งได้มีการอธิบายถึงแนวคิด
หลักการ การออกแบบ การบูรณาการระหว่างวิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี และ
การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีทั้งใน
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยลักษณะของ
ความน่าสนใจของลักษณะรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การผสานวิธีในแต่ละประเภทแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระผ่านการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
มีตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธี และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ออกแบบการวิจัยได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่สนใจในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผสานวิธี ทั้งกลุ่ม ครู อาจารย์ ผู้บริหาร หรือกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่สนใจ และด้วยการใช้ภาษา คำศัพท์ที่
เข้าใจง่าย มีภาพสรุปแนวคิดประกอบการอธิบายได้อย่างน่าสนใจ โดยเนื้อหาของหนังสื่อได้ถูกแบ่งเป็น 3
ส่วน 10 บท

Downloads

Published

2017-09-01

How to Cite

ลังกา ด. (2017). การประยุกต์ใช้ การผสานวิธี ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(3), 247–251. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186689