สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBL-CAR)

Authors

  • พิมพ์พันธ์ เดชะครุปต์
  • พเยาว์ ยินดีสุข
  • กิตติยา รัศมีแจ่ม

Keywords:

Project-Based Learning : PBL

Abstract

ลักษณะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นลักษณะ การเรยีนรทู้ยี่ดึโครงงานเปน็ฐาน (project-based) และขบัเคลอื่น
ด้วยการวิจัย (Research-Driven) เชื่อมโยงท้องถิ่น ชุมชน

เข้ากับภาค ประเทศ และโลก นักเรียนสามารถร่วมมือ (Collaboration) กับโครงงานต่างๆ มีการทำงานทั้งอย่าง
เปน็อสิระและอยา่งรว่มมอืกบัคนอนื่ หลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนจึงมีความท้าทายทั้งครูและนักเรียนทุกคน เพราะไม่เน้น การยึดตำราเช่นในอดีตแต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและ บูรณาการ นักเรียนต้องเรียนผ่านการวิจัย และการปฏิบัติงาน โครงงาน การเรียนรู้จากตำราจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ครูมีหน้าที่ต้องสอนให้เรียนรู้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรยีนรใู้หก้บันกัเรยีนเพอื่ใหน้กัเรยีนตอ้งเรยีนรู้ จากการลงมือทำ โดยมีประเด็นคำถามที่อยากรู้เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน อันจะนำไปสู่ การเรียนที่กระตือรือร้นที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆมาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสมมติฐาน นักเรียนอาจได้คำตอบที่คุ้นเคยหรือพบเจอจากประสบการณ์เดิมใกล้ตัวสร้างเป็นกระบวนทรรศน์ใหม่แทน ของเดิม เป็นการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL

Published

2017-01-01

How to Cite

เดชะครุปต์ พ., ยินดีสุข พ., & รัศมีแจ่ม ก. (2017). สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBL-CAR). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186684

Issue

Section

Book Review