การสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

Authors

  • ฤดี กมลสวัสดิ์

Keywords:

learning and innovation skills, learning by doing, learning by attending lecture/teaching

Abstract

การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษานั้นมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and
innovation skills) หัวใจสำคัญของการศึกษาคือการเปลี่ยน
จากการเรียนรู้จากการฟังครูสอน (learning by attending
lecture/teaching) มาเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ
(learning by doing) ผู้สอนในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกรที่มีความพร้อมขับเคลื่อน
ประเทศไทยต่อไป

Downloads

Published

2017-05-10

How to Cite

กมลสวัสดิ์ ฤ. (2017). การสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(2), 241–243. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186681

Issue

Section

Invitation