การสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Authors

  • อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

Keywords:

Teaching Montessori Method, Past, Present, Future

Abstract

This article presents past, present and future information on teaching montessori method to early childhood students, Suan Dusit University. This article describes the connection of events during various periods of development of montessori instruction to early childhood education students. By presenting the history of teaching montessori method , teaching montessori method and students in the montessori system, this article links to the study of historical evidence on the teaching of montessori to early childhood students, Suan Dusit University and presents a method of teaching montessori teaching to students in the field of early childhood education, Suan Dusit University at present.

This enables learners to engage in true learning through the creation of knowledge, study visit and practice. This article describes the future montessori course that students need to be able to apply the knowledge in their classroom in the future.

References

คำแกว้ ไกรสรพงษ.์ (2544). เบอื้งตน้การสอนแบบมอนเตสซอร.ี่ กรงุเทพฯ: หา้งหนุ้สว่นจำกดั พ.ีท.ีครเีอทฟี เฮาส.์ จีระพันธุ์ พูลพัฒน์. (2558). การสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฎิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. ณัฎฐพงศ์ กาญจนฉายา. (2559). การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3). สืบค้น 22 พฤศจิกายน 2560. จาก https://research.dusit.ac.th/new/upload/file/390447ebe24801d30e
38abe58784a7d0.pdf ภาวิณี สาธายะเพ็ชร. (2558). 5Ts กับความสำเร็จด้านครุศึกษาของประเทศฟินแลนด์. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 43(3), 65-81. มินดา วงศ์วิชิต. (2543). การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลที่ใช้ วิธีการของมอนเตสซอรี่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เยาวเรศ ภักดีจิตร. (2557). Active Learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ใน การเสวนาทางวิชาการวัน ส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รัชนี เวชปาน. (2545). การศึกษาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร้องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ชั้นปฐมวัยจากการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สดศรีสฤษวงศ์. วีณา ก๊วยสมบูรณ์. (2542). การศึกษาการพัฒนาและการใช้หลักสูตรในโรงเรียนอนุบาลที่ใช้แนวคิดทาง
การศึกษาแบบมอนเตสซอรี่และวอลดอร์ฟ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อรพินท์ เหล่าสุวรรณพงษ์. (2541). การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสของนักเรียนที่มี ความบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ชนั้กอ่นประถมศกึษาระหวา่งวธิสีอนแบบมอนเตสซอรี่
กับวิธีสอนตามคู่มือครู (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. อัจฉราวรรณ มะกาเจ. (2541). การศึกษาความพร้อมด้านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นก่อนประถมศึกษาจากการเตรียมความพร้อมโดยวิธีการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Translate Thai Reference Bhulpat, J. (2016). Montessori teaching From theory to implementation. Bangkok: Institute of Academic Development (IAD). (in Thai) Kanchanachaya, N. (2016). Creative Problem Solving Process Instructional Management. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(3). Retrieved

22 November 2017 from https://research.dusit.ac.th/new/upload/ file390447ebe24801d30e38abe5878 4a7d0.pdf. (in Thai) Kiratiganont, D. (2014). Promotion of Reasoning Skills in Instruction Using Philosophical Principles. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 10(2). Retrieved 22 November 2017 from https://research.dusit.ac.th/new/upload/file/ 89dea6f1d85bc7949d01abdf6a74c036.pdf. (in Thai) Kuaysomboon,V. (1999). A Study of Curriculum Development and Implimentation in Kindergarten Using Montessori and Waldorf Approaches (Master’s thesis). Bankok: Chulalongkorn University (in Thai) Laosuwannapong,O. (1998). A Comparison of Sensorimotor Abilites of The Preschool Children With Mental Retardation Through Montessori Program and

The Teacher’s Manual Method (Master’s thesis). Bankok: Srinakarinwirot University. (in Thai) Magaje, A. (1998). A Study of Handwritting Readiness of Preschool Children with Mental Retardation Through Montessori Method (Master’s thesis). Bankok: Srinakarinwirot University. (in Thai) Panich, V. (2012). 21st Century Learning Path for Disciples. Bangkok: Sodsri-Saritwong Foundation. (in Thai) Phadeewichit, Y. (2014). Active Learning with 21st Century Learning. Document of Academic Forum “Academic Promotion Day for the Quality of Teaching and Learning” at the Auditorium of Nakornsawan Rajabhat University. Nakornsawan: Nakornsawan Rajabhat University. (in Thai) Satayapetch, P. (2015). 5Ts The Reason Why Teacher Education in Finland is Successful. Journal of Education Studies Chulalongkorn University, 43(3), 65-81. (in Thai) Wetchapan, R. (2002). A Study on Mathematical Readiness of Preschoolers with Mild Mental Retardation using Montessori Method (Master’s thesis). Bangkok: Srinakarinwirot University. (in Thai) Wongwichit, M. (2000). A Study of Preschool Children’s Social Behaviors : A Case Study of a Preschool Using Montessori Method (Master’s thesis). Bankok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

นพคุณ อ. ด. (2019). การสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: อดีต ปัจจุบัน อนาคต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(3), 231–246. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186662