นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี

Authors

  • นายเสรี ทองมาก
  • ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

Keywords:

Resistance, Social Innovation, Living Standard Improvement, Kanchanaburi

Abstract

The purpose of this qualitative research was to study and model experiences of
disparity and resistance and the formation and establishment of social innovation of dual
non-citizens living along the Thai-Myanmar border in Kanchanaburi Province. This study
was grounded in the methods and concepts of phenomenology, and was based on a
review of the literature and on field research. The key informants were dual non-citizens,
representatives of civil society organizations, local government organizations, community
leaders, and other community members in the area of Sangklaburi and Tamaka District,
Kanchanaburi Province. The findings of this inquiry indicated that dual non-citizens face
disparity that was shown through oppressive, obstruction, negative attitudes, and
exclusion. These hardships also brought the key informants to new realizations and
inspired them to innovate in order to make a better life for themselves. The key
informants showed resistance in refusing to accept defeat, to allow their identities and
feelings to be suppressed, forging new identities to bring about harmony and reproducing
symbolic violence. Social Innovations were established in various activities such as a saving
group and credit, health volunteering, religious and cultural activities which became social
capital that indicated a social network, social norms, and mutual trust. Living standard
improvements has been shown satisfactorily through the feeling of being, belonging and
becoming.

References

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2554). การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย. สถาบันวิจัยสังคมและประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2548). แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์จำกัด.
ชัยรัตน์ เวชพานิช. (ม.ป.ป.). สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ผลกระทบเชิงบวกและผล
ที่เกี่ยวโยงกับระบบสาธารณสุขของประเทศ. สืบค้น 9 เมษายน 2559, จาก http://www.
ns.mahidol.ac.th/english/th/document/PR/2556/seminar/Labor/
ธีรยุทธ์ บุญมี. (2557). มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิภาษา.
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม. (2553). การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติสึ
นามิ: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา. มหาวิทยาลัยเกริก.
ยศ สันตสมบัติ. (2557). จากวานรถึงเทวดา: มาร์กซิสต์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรวิทย์ ไชยทอ. (2013). อันโตนิโอ กรัมชี่: มาร์กซิสเชิงวัฒนธรรมกับการศึกษาโครงสร้างส่วนบน. สืบค้น
8 มีนาคม 2559, จาก https://armworawit.wordpress.com/2013/11/28
สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคม Social Sanction.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี. (2551). การสำรวจคนไร้สัญชาติและ
คนชายขอบ ในจังหวัดกาญจนบุรี. สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์.
สุพจน์ เด่นดวง และนาถฤดี เด่นดวง. (2558). โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการ
คุ้มครองทางสังคม (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุรชาติ บำรุงสุข. (2557). อาณาบริเวณชายแดนไทย (Perspective on Thai Border Area): สู่การสลาย
พรมแดน: ความร่วมมือระหว่างรัฐ เหนือรัฐ และความเป็นชายแดน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
Avelino, F., Wittmayer, J., Haxeltine, A., Kemp, R., O’Riordan, T., Weaver, P. & Rotmans, J.
(2014). Game Changers and Transformative Social Innovation. The Case of
Economic Crisis and the New Economy. Bangkok.
Mulgan, G. (2006). The Process of Social Innovation. Innovations: Technology,
Governance, Globalization. Retrieved December 23, 2015, from http://
www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/itgg.2006.1.2.145#.WIgofFz5z5k
Onyx, J. & Bullen, P. (1997). Measuring Social Capital. In Social Capital and Public Policy in
Australia. Melbourne: Australian Institute of Family Study.
Pongsawat, P. (2007). Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-
Border Development: Case Studies of Two Thai Border Towns. (Doctoral
dissertation). University of California, Berkeley.
Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New York, NJ:
Princeton University Press.
Putnam, R. (1996). The Strange Disappearance of Civic America. The American Prospect,
7(24), 34–48.
Putnam, R. & Alone, B. (2000). The Collapse and Revival of American Community.
New York: Simon and Schuster.
Quality of Life Research Unit, University of Toronto. (n.d). The Quality of life Model.
Retrieved March 23, 2016, from http://sites.utoronto.ca/qol/qol_model.htm.
Tölölyan, K. (1978). Diaspora Studies: Past, Present and Promise. Indicators of
Environmental Quality and Quality of Life. Paris: UNESCO.
Urena, J. (2014). Compliance with International Law on IGPs, Refugee and Stateless
Persons: A case study of Burmese Refugees in Thailand. (Master’s Thesis). City
College of New York: New York.
Translated Thai References
Achvanichkul, K. (2011). The System of Stateless Population in the Context of Thailand.
Institute of Population and Social Research, Mahidol University. (in Thai)
Boonmee, T. (2014). Michel Foucault (2nded.). Bangkok: Vipasa Press. (in Thai)
Bumrungsuk, S. (Ed.). (2014). Perspective on Thai-Border Area. Bangkok: Thammasart
University. (in Thai)
Chaitor, W. (2013). Antonio Gramsci: Marxism in Cultural Context and Upper Structure
Study. Retrieved March 8, 2016, from https://armworawit.wordpress.com/2013/
11/28. (in Thai)
Denduang, S. & Denuang, N. (2015). Migrant Workers Empowerment and Social Protection
Project (Research report). Nakhon Pathom: Mahidol University. (in Thai)
Kanchanaburi Social Development and Human Security Provincial Office. (2008). Stateless
and Marginal Population in Kanchanaburi (Research report). Ministry of Social
Development and Human Security. (in Thai)
Natsupa, C. (2005). Guidelines and Research Method for Thai Society. Bangkok: Sangsun
Press. (in Thai)
Pattaranukrom, P. (2010). Social Capital Development by Using Communities Based
Approach within Tsunami Affected Communities. A Case Study of Phang Nga
Province. Bangkok: Krirk University. (in Thai)
Piriyarangsun, S. (2016). New political Economy Punishment by Social Sanction. Patumtani:
Rungsit University Press. (in Thai)
Santasombat, Y. (2014). From Monkey to God: Marxism and Marxism Anthropology (4thed.).
Bangkok: Thammasart University Press. (in Thai)
Vetchwanitch, C. (n.d). Situation of Migrant Workers in Thailand: Positive Impact and
Implications on Health System of the Country. Retrieved April 9, 2016, from
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/document/PR/2556/seminar/Labor/. (in
Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

ทองมาก น., & องคสิงห ด. (2017). นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(3), 165–186. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186651