ผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความตระหนักต่อโลก ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Authors

  • นายภู ศิริเพชร
  • นายสุรเดช ศรีทา
  • นางสาวกฤษณา โภคพันธ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศิริ กิจวรรณ

Keywords:

Future Problem Solving Process, Global Awareness, Gifted and Talented Students

Abstract

The aim of this study was to investigate the outcomes of learning with the Future
Problem Solving Process towards the global awareness of the 12 gifted and talented
students in Science and Mathematics in grade 8 and 9 who learned with Future Problem
Solving Process. A team of researchers collected data with a checklist for the global
awareness, and an assessment form for the global awareness. Mean, standard deviation
(S), and content analysis were used to analyze data. The findings indicated that the gifted
and talented students who learned with Future Problem Solving Process hold global
awareness in the dimension of perspective consciousness, state of the planet awareness,
cross-cultural awareness, and awareness of human choices at a high level almost all
indicators. For the dimension of knowledge of global dynamics, it was at a moderate level
of all indicators.

References

ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา. (2559). การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์.
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3).
พรรณวดี ยืนยงค์นาน. (2554). การพัฒนาแบบวัดความตระหนักต่อโลกของนักเรียนมัธยม: การทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามตัวแปรเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). คู่มือครู การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา
อนาคต. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จำกัด.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2544). โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2557, จาก http://nstda.or.th/
jstp/aboutus/#06.
สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา. (2553). ปัญหาของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.thaigifted.org /article /article.
php?id=52&m_id=5&s_id=19.
สุตตมา แสงวิเชียร. (2554). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(3), 147-160.
AlMutairi, A. N. M. (2015). The Effect of Using Brainstorming Strategy in Developing Creative
Problem Solving Skills among Male Students in Kuwait: A Field Study on Saud
Al-Khariji School in Kuwait City. Journal of Education and Practice, 6(3) .
Bett, G. T. & Neihart, M. (2004). Profiles of the Gifted and Talented. In Sternberg, R.J. (ed.).
Definitions and Conceptions of Giftedness. California: Corwin Press, 97-106.
Casinader, N. (2014). Culture, Transnational Education and Thinking Case studies in global
schooling. Retrieved September 10 2016, from file:///C:/Users/Vostro/Downloads/
Culture, Transnational Education.pdf.
Future Problem Solving Program International (FPSPI.) (2014). Topic History. Retrieved
January 30 2015, from http://www.fpspi.org/Topic%20History.html.
Future Problem Solving Program International (FPSPI.). (2016). Foster 21st Century Learning
Skills with Future Problem Solving. Retrieved September 10 2016, from http://
www.fpspi.org/pdf/ArtPub/21st% 20CenturyFPSPI%202016.pdf _From(2010).
pdf?sequence=1.
Future Problem Solving Program Singapore. (2011). 21st Century Skills. Retrieved September
10 2016, from http://fpsp.org.sg/about-fpsp/21st-century-skills.
Gibson, K. L. , Rimmington, G. M. & Brown, M. L. (2008). Developing Global Awareness and
Responsible World Citizenship with Global Learning. Retrieved September 10
2016, from: http://www.tandfonline.com/doi/pdf /10.1080/ 02783190701836270?
needAccess=true.
Hanvey, R. G. (1982). An Attainable Global Perspective. Theory into Practice 21 (Summer
1982): 162-167. Retrieved July 10 2014, from http://www.maailmakool.ee/new/
wp-content/ uploads/hanvey-attainable-global-perspective.pdf.
Picardo, J. (2012). Students Global Awareness Other Cultures. Retrieved July 10 2014, from
http://www.theguardian.com/teacher-network/2012/sep/25/students-globalawareness-
other-cultures.
Roeper, A. (2008). Global Awareness and Gifted Children: Its Joy and History, Retrieved
December 30 2015, from http://dx.doi.org/10.1080/02783190701836254.
Spreen, C. A. 2009. Teaching for global awareness. Retrieved July 10 2014, from http://www.
teac.org/wp-content/uploads/2009/03/teaching_for_global awareness.pdf.
Terry, W. A. , Bohnenberger J. E. , Renzullic J. S. , Cramond, B. & Sisk, D. (2008). Vision With
Action: Developing Sensitivity to Societal Concerns in Gifted Youth. Retrieved
December 30 2015, from http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/
02783190701836478.
VanDerWesthuizen, C.N. & Maree, J. G. (2010). From Human to Humankind: Facilitating
Global Awareness Among Gifted. Retrieved July 10 2014, from http://
www.dspace.up.ac.za/bitstream/handle/2263/14126/VanDerWesthuizen_
From(2010).pdf?sequence=1.
Whole School Policies. (2013). Education – Gifted and Talented Children. Retrieved July
1 2014, from http://www.moirahouse.co.uk/downloads/policy-documents/
education/gifted-talented-children.pdf.
Translated Thai References
Kanchanachaya, N. (2016). Creative Problem Solving Process Instructional Management.
SDU Research Journals Humanities and Social Science, 12(3). (in Thai)
National Science and Technology Development Agency. (2001). Junior Science Talent
Project. Retrieved July 12 2014, from http://nstda.or.th/jstp/aboutus/#06. (in Thai)
Office of the Basic Education Commission of Thailand. (2009). Teacher’s Guide Book for
Knowledge Management by Using Future Problem Solving Skill. Bangkok: P.Press
Company Limited. (in Thai)
Policy on Lifelong Learning and Educational Opportunity Bureau. (2010). Challenges Faced
by Gifted and Talented Children. Retrieved July 12 2014, from http://
www.thaigifted.org/article /article .php?id=52&m_id=5&s_id=19. (in Thai)
Saengvichian, S. (2011). News Exposure, Knowledge, Awareness and Participation in Global
Warming Reduction Behaviors of Rajabhat University Students in the Bangkok
Metropolitan Administration. SDU Research Journals Humanities and Social
Science, 7(3), 147-160. (in Thai)
Yuenyongnan, P. (2011). The Development of a Global Awareness Scale for Secondary
School Students: Testing Measurement Invariance by Gender. Master Thesis of
Education Program in Education Research Methodology. Bangkok: Chulalongkorn
University. (in Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

ศิริเพชร น., ศรีทา น., โภคพันธ์ น., & กิจวรรณ ผ. (2017). ผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความตระหนักต่อโลก ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(3), 145–164. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186645