การตลาดแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของประเทศไทย ในมุมมองของบุคลากรทางการศึกษา

Authors

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

Keywords:

Internal Marketing, Integrated Marketing, Relationship Marketing, Performance Marketing

Abstract

This research aimed to study the composition and the holistic marketing model of the Universities in the Southern part of Thailand. The questionnaire was created and reviewed by 5 experts. Data were collected from 385 participants between June 2017 and July 2017. The research methodology in the application of cognitive marketing concepts included 4 elements: Corporate Marketing, Integrated Marketing, Marketing Relationships, and Marketing Practices. The data were analyzed from 75 questionnaires using Exploratory Factor Analysis (EFA) by Principal Component Analysis (PCF) through Orthogonal Factor Rotation by Varimax method using 75 rounds of extraction. The results of this study revealed that the holistic marketing factors in the perspective of personnel can be classified into 12 new elements. It found that the most important
internal marketers were employees, marketing, followed by marketing practices. The results of this study can be used as a guide to develop a university management strategy in all
dimensions for educational management of universities in southern Thailand, and universities having a similar context

References

ขนิษฐา ปาลโมกข์ และวรรณวิภา จัตุชัย. (2561). การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ใน การแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทยี่วของประเทศไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. วารสารวจิยั มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(2), 137-158 ปริญ ลักษิตามาศ. (2559). กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่อาเซียน. วารสาร วิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3), 133-146 วิทวัส สัตยารักษ์. (2552). กลยุทธ์การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์, 20(2), 17-29 ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2559). ข้อมูลสถิติการศึกษา. จาก www.mua.go.th. สรุรีตัน ์เมอืงโครต, ประทาพร จนัทรอ์นิทร ์และสทุธนา บญุเหลอื. (2561). ปจัจยัเชงิสาเหตขุองกลยทุธผ์ลติภณัฑ์ เชิงรุก: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งในประเทศไทย. วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(2), 159-180 Chapleo, C., Maria, V., & Ana, C.D. (2011). Do UK Universities communicate their brands
effectively through Websites. Journal of Marketing for Higher Education, 21(1), 25-46. Davis, S., Dunn, M. & Aaker, D. A. (2002). Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth (pp. 56-59). San Francisco: Jossey-Bass. Hennig, T.T, Gwinner, K. P., & Gremler, D. D. (2002). Understanding relationship marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality. Journal of Service Research, 4(2), 230–247. Ivy, J. 2001. Higher Education Institution Image: A Correspondence Analysis Approach.
International Journal of Educational Management, 16(6), 276-282.
Kazoleas, D.; Kim, Y. & Moffit, M.A. (2001). Institutional Image: A Case Study. Corporate
Communications, 6(4), 205-216. Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). Marketing management (15th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. MacLaverty, N., McQuillan P., & Oddie, H. (2007). Internal Branding Best Practices Study.
Canada: Canadian Marketing Association. Mazzarol, T. (1998). Success Factors for International Education Marketing. International
Journal of Educational Management 2, 163-175. Northover, L. (2004). Branding for University of the Art. Design Week. 4. Retrieved July 18, 2005. Pimpa, N., & Sai-ngam, A. (2007). Factor Analysis of Strategies for Installment Products.
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 13(2), 175-185. Sasser, E.W., & Arbeit, S.P. (1976). Selling Jobs in the Services Sector. Business Horizons, 19(3), 61-65. Stock, J. R. (1997). Applying theories from other disciplines to logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27(9), 515-539. Twitchell, J. (2002). Living It Up. New York: Columbia University Press. Wittawat Sattayarak. (2009). Branding Strategy for Private Universities (pp. 174-176). Bankok: Educational Administration Srinakharinwirot University. Yamane. T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis (pp. 886). New York: Harper and Row. Translated Thai References Lasitamas, P. (2016). Service Marketing Strategy of Perceived Value for Thai Fusion Food for ASEAN. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(3), 133-146. (in thai) Muaenghkot, S., Jhundra-indra, P., & Boonlua, S. (2018). Prior Proactive Product Strategy:
An Experimental Investigation of Furniture and Decorative Product Businesses in Thailand. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 14(2), 159-180.
(in thai) Office of the Higher Education Commission. (2017). Education Statistics. Retrieved from www. mua.go.th. (in thai)
Palmoke, K., & Chatuchai, W. (2018). Marketing Communication to Promote Thailand’s MICE Industry for Competition of Tourism within the ASEAN Economic Community. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 14(2), 137-158. (in thai) Satayarak, W. (2009). Branding Strategy for Private Universities. Journal of Education, 20(2), 17-29 (in thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

สุวรรณทิพย์ ผ., พงศ์ยี่หล้า ผ. ด., & ปฏิทัศน์ ผ. ด. (2019). การตลาดแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของประเทศไทย ในมุมมองของบุคลากรทางการศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(3), 157–172. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186641