รูปแบบกลุ่มเครือข่ายคุรุศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Authors

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ
  • อาจารย์พรรัก อินทามระ
  • อาจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง
  • อาจารย์ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
  • นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์

Keywords:

The School Based Educational Network Model, Early Childhood Education, Suan Dusit University

Abstract

The model of the educational network in early childhood was developed based
on the aims to examine the educational network model in Early Childhood Education, to
give development guidelines to improve the educational network model in Early
Childhood Education, and to provide guidance for personnel development for the Faculty
of Education at Suan Dusit University. A qualitative methodology was applied by using
data synthesis, interviews, and focus group discussions among academician and related
sectors.
The results revealed in three main areas:
1. The educational network model in Early Childhood Education of Suan Dusit
University was formulated since the collaboration between Suan Dusit University and the
Department of Local Administration in 2006 – 2008 based on the cooperation in Bachelor
Degree curriculum management in early childhood educational programs. The managerial
system for this program was divided in to two models, 1) the managerial model and
2) academic administration model. In the managerial model was specific for only this
program and comprised the virtual university model and virtual organizational model. The
virtual university model focused on three tools: Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB),
Virtual Library, and Distance Learning. While virtual organizational model focused at the
Content Management System (CMS). In terms of the academic administration model, it
was found that the School-Based Teacher Education model, Work-Based Learning model
and Tailor Made model were the most suitable for the students because they were all
also full time teachers working in the child development center. Moreover, working under
this program cultivated the early childhood educational network into three levels:
1) policy level, 2) organizational level, and 3) operational level.
2. The guidelines for the development of educational network model in Early
Childhood Education, Suan Dusit University could be divided into two structures:
management system structure and academic system structure. These two structures also
helped to improve professionalism of teachers and administrators of Department of Local
Administration.

3. The personnel development guidance for the Faculty of Education members of
Suan Dusit University demonstrates that the faculty members were taught beneath this
program in two parts: 1) the faculty members received three days (20 hours) of training in
early childhood education, and 2) the faculty members can improve their teaching skills,
Knowledge, profession skills, technology-based skills, teaching media development skills
based on the local materials, and the integration of early childhood education and local
wisdom.

References

กรมอาเซียน. (2552). แผนงานการจัดตั้งประชาชมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) สืบค้น
จาก http://www.labour.go.th/th%20/attachments/article/28027/ASCC%20(TH).pdf
คณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ. (2552). โครงร่างการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ.
เอกสาร อัดสำเนา.
ฉลาด จันทรสมบัติ. (2552). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง. (2550). รูปแบบสมรรถนะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2551). รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้สำหรับ
พัฒนาครูปฐมวัย สังกัดองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนตรี จุฬาวัฒนทล. (2553). เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เรื่อง นโยบายและแผนการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ.
สอาดจิต เพ็ชรมีศรี. (2551). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. (2549). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. สืบค้น 23 มกราคม 2554, จาก
http://www.edu.ru.ac.th.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ
คณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค จำกัด
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552). การประเมินโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต: หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2549 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
Battersby, J., & Ebbutt, D. (1999). Aspects of quality in initial teacher training in Ethiopia
and the UK. Comparing notes, questions and issues.
De Melendez, W. R., & Beck, V. O. (2012) Teaching young children in multicultural
classrooms. Issues, concepts, and strategies: Cengage Learning.
National Association for the Education of Young Children (2009). Developmentally
Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth
through Age 8, from https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/
downloads/PDFs/resources/position-statements/PSDAP.pdf
Translated Thai References
Asean. (2009). Program for the Establishment of the ASEAN Socio-Cultural Community
(2009-2015), from http://www.labour.go.th/th%20/attachments/article/28027/
ASCC%20(TH).pdf. (in Thai)
Chantarasombat, C. (2010). Develop a model of learning from learner-centered action.
Mahasarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Chetsadairoj, S. (2006). Integrated Instruction. Retrieved January 23, 2011, from
http://www.edu.ru.ac.th. (in Thai)
Chulavatnatol, M. (2011). The Brainstorming Dean of Faculty of Education / Education,
Policy and Planning for Strengthening the Teachers’ Faculty and staff. Bangkok.
(in Thai)
Education and Psychological Test Bureau, Srinakharinwirot University. (2009). Evaluation of
cooperation projects in educational personnel development of local
administrative organizations. Between the Department of Local Administration,
Ministry of Interior and Suan Dusit Rajabhat University: Bachelor of Education
Early Childhood Education 2006 – 2008. Bangkok: Srinakharinwirot University.
(in Thai)
Keesookpun, B. (2009). Teacher Professional Development Model of Suan Dusit Rajabhat
University for Early Childhood Teacher Development under Local Administrative
Organization Department of Local Administration Ministry of Interior. Bangkok:
Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)
Office of the Education Council. (2011). Strategies and measures to reform the country’s
education system National Guru Education Board (4thed.). Bangkok: v.t.c.
communication. (in Thai)
Office of the Education Council. (2017). National Education Plan BE 2017-2036. Bangkok:
prigwhangraphic Press. (in Thai)
Phetmeesti, S. (2009). Development of an academic administration network model based
on knowledge management approach for nursing colleges under the ministry of
defense. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Positong, N. (2008). Competency Model for Head of Early Childhood Development Center,
Local Administration Organization, Department of Local Administration, Ministry
of Interior. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)
The Gurus of the National Institute of Education. (2010). Outline of the establishment of
the National Institute of Education. (in Thai)
The Secretariat of the Senate. (2017). Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2017.
Bangkok: The Secretariat of the Senate Press. (in Thai)

Downloads

Published

2017-09-01

How to Cite

นิชานนท์ ผ. ด., ผลพันธิน ร. ด., อุตภาพ ผ. ด., อินทามระ อ., รอดพ่วง อ. ด., สมุทรเผ่าจินดา อ., & ติยะพงษ์ประพันธ์ น. (2017). รูปแบบกลุ่มเครือข่ายคุรุศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(3), 117–144. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186639