การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น�าแบบเหนือชั้นส�าหรับครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์
  • ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
  • เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

Keywords:

Transcendental Leadership, Factor Development, Teacher Leadership

Abstract

The purpose of this research was the development of transcendental leadership components for the teachers under The Office of the Basic Education Commission. The
sample included the teachers sampling. The instrument was an open-ended question and a questionnaire. The validity of the questionnaires was 0.972, and the statistics included mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis. The results of the study were as follows : 1) The transcendental leadership components for the teachers under the Office of the Basic Education Commission had 9 elements and 67 variables,
including the following: 1) transcendence of 16 variables; 2) the potentiality of 9 elements; 3) spirituality of inner-self of 12 elements; 4) feeling of 5 components; 5) spirituality at work among 7 components; 6) bravery of 7 elements; 7) responsibility of 4 elements; 8) morality for good teachers of 3 elements; 9) compassion of 4 variables. And 2) The results of
confirmatory factor analysis of the transcendental leadership components for teachers under the Office of Basic Education Commission of the causal model fit with the empirical data, such as the Chi-square results of = 11.75, df = 0.98, P-value = 0.466, GFI = 0.978, AGFI = 0.97, and RMSEA = 0.000. The construct validity of the models were consistent with empirical data.

References

กลัยารตัน ์เมธวีรีวงศ.์ (2557). การพฒันาตวับง่ชภี้าวะผนู้าำของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล. (วทิยานพินธร์ะดบั ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เจรญิวชิญ ์สมพงษธ์รรม ภารด ีอนนัตน์าว ีและคณุวฒุ ิคนฉลาด. (2553). การศกึษาแนวโนม้คณุลกัษณะครไูทย ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2562) (รายงานผลการวจิยั). ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาศนูยน์วตักรรม การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2555). ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง. วารสารครุศาสตร์, 40(1), 260-267.ชัชวาล ทัตศิวัช. (2552). คุณภาพการให้บริการภาครัฐ: ความหมาย การวัดและการประยุกต์ในระบบบริหาร ภาครฐัไทย. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณใ์นพระบรมราชปูถมัภ,์ 7(10), 105146. ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2559). ความหมายของค�าว่า “ครู” คุณลักษณะของเขาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เรยีนการสอนในสงิ่แวดลอ้มโรงเรยีน. วารสารเพอื่การพฒันาวชิาชพีครวูทิยาจารย,์ 115(6), 85-89. ธนา นิลชัยโกวิทย์; และอดิศร จันทรสุข. (2559). ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือ กระบวนกรจิตตปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (พิมพ์ครั้งที่ 32). สืบค้น 20 มิถุนายน 2559, จาก www.watnyanaves.net. พุทธทาสภิกขุ. (2529). ธรรมสำาหรับครู. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ และธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง. (2560). รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์, 13(1), 17-37. ยืน ภู่วรวรรณ. (2557). ความท้าทาย ณ ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้: การศึกษาระบบ 4.0. รายงานผลการ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้: การศึกษา 4.0 (New Frontier of Learning: Education 4.0) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์. (2557). สร้างสุขด้วยสติในองค์กร. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2556). การวิจัยนำาร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำาหรับศตวรรษที่ 21 (รายงานผล การวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้น 18 มิถุนายน 2559, จาก http://re-ed. onecapps.org/ReEDFile/sym 1513.pdf. ราชกิจจานุเบกษา. (2556). สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 156 ง, 12 พฤศจิกายน 2556. วรลกัษณ ์ชกู�าเนดิ. (2557). รปูแบบชมุชนการเรยีนรทู้างวชิาชพีครสูกู่ารเรยีนรใู้นศตวรรษท ี่21 บรบิทโรงเรยีน ในประเทศไทย (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิจารณ์ พานิช. (2557). ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง. กรุงเทพฯ: บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ�ากัด.วิจารณ์ พานิช. (2558). เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ�ากัด. ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2558). ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2559, จาก www. kruinter.com> show. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย. (2557). งานวิจัยแบบฉัน (งานวิจัยมุมมองที่หนึ่ง). นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. สมศักดิ์ คงเที่ยง. (2559). ผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน. วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู วิทยาจารย์, 115(6), 74-77. สมิต สัชฌุกร. (2553). การประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบ. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2560, จาก www.Tpa.or. th>Upload> ContentFile541. สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (ม.ป.ป.) ภาวะผู้นำาแบบเหนือชั้น. สืบค้น 16 กันยายน 2559, จาก http://www.Suthep. crru.ac.th > leadership39. สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2558). โมเดลประเทศไทย 4.0 ผลึกความคิด สุวิทย์ เมษินทรีย์. สืบค้น 30 สิงหาคม 2559, จาก http://thansettakij.com/2015/08/31/9309. สวุทิย ์วบิลูผลประเสรฐิ. (2555). การพฒันาขดีความสามารถ (คาพาซติ ี้ดเิวลลอปเมน้ท)์: แคเ่พยีงการฝกึอบรม เท่านั้นหรือ?. สืบค้น 26 กันยายน 2560, จาก https://www.gotoknow.org>posts. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. Ackerman, R. & Mackenzie, S. V. (2006). Uncovering Teacher Leadership. Journal of Educational Leadership, 63(8), 66-70. Retrieved June 10, 2017, from http://eric.ed.gov/?id=EJ745611. Cardona, P. (2000). Transcendental Leadership. Leadership & Organization Development Journal, 21(4), 201-206. Chary, S. N. (2007). Transcendental Leadership. International Journal of Business Research, Published by International Academy of Business and Economic, 7(2). Retrieved
August 6, 2016, from www freepatentsonline.com/article/international-journal- Business-research/ 178900192.html. Danielson, C. (2006). Teacher Leadership That Strengthens Professional Practice. Retrieved July 25, 2017, from https://eric.ed.gov/?id=ED509051. Joseph, M. & Amanda, D. (2003). Leadership Lesson from Comprehensive School Reforms. Retrieved June 20, 2016, from https://eric.ed.gov/?id=ED472617.Sindhi, S. & Shah, A. (2013). Changing Roles of Teachers in The Present Society. Retrieved June 20, 2016, from www.countercurrents .org > sindhi131013. Tan, V. S. L. (2000). Releasing Trapped Minds The Strategic Role of Managers in Improving Productivity in Organization. Retrieved August 20, 2016, from http://www.klscc.com/ releasing-trapped-minds. Vivekananda, S. V. (2011). Self-Awareness and Leadership–an Exploratory Study (Research report). Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. Retrieved November 2, 2016, from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/19037. World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report 2014-2015. Retrieved August 20, 2016, from www3.weforum.org. Translated Thai References Ananttrichai, S. (2014). My Style in Research (First Perspective in Research). Nakhon Pathom: Contemplative Educational Centre, Mahidol University. (in Thai) Arjinsamajarn, C. (2016). The Meaning of the Word "Teacher" His Attributes and the Factors that Influence the Learning and Teaching in the School Environment. Journal of Teacher Professional Development, 115(6), 85-89. (in Thai) Bhikkhu, B. (1986). Theology for Teachers. Bangkok: Office of the National Primary Education Commission. (in Thai) Chookamnerd, W. (2014). A Model of a Professional Learning Community of Teachers toward 21st Century Learning of Schools in Thailand (Doctoral dissertation). Pattani: Prince of Songkla University Pattani Campus. (in Thai) Government Gazette. (2013). Teacher Professional Educational Manager Educational
Administrators and Supervisors in Accordance with the Regulations of the Teachers Council. Professional Standards. Book 130, Special Edition 156, November 12, 2013. (in Thai) Kongteang, S. (2016). Educational Administrators and Knowledge Creation for Learning
Outcomes of Learners. Journal of the teachers’ Professional Development, 115(6), 74-77. (in Thai) Maesincee, S. (2015). Thailand 4.0. Retrieved August 30, 2016, from http: //thansettakij. com/2015/08/31/ 9309. (in Thai)Mathewerawong, K. (2014). The Development of Teacher Leadership Indicators for World-Class Standard School. (Doctor dissertation). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai) Nilchaikowit, T. & Janthasook, A. (2016). The Art of Managing Change Process: A Handbook
of Contemplative Processes (2nd ed.). Nakhon Pathom: The Future of Leadership Faculty of Learning Science and Education, Thammasat University. (in Thai) Office of the Education Council. (2016). Draft National Educational Plan Framework 20172031. Bangkok: Ministry of Education. (in Thai) Panich, V. (2014). Teacher for Student to Flipped Classroom. Bangkok: S.A. Printing Mass Products Co.,Ltd. (in Thai) Panich, V. (2015). Transformative Learning. Bangkok: S.A. Printing Mass Products Co., Ltd. (in Thai) Payutto, B.P. (2012). Buddha-Dharma Extended Edittion (32th ed.). Retrieved June 20, 2016, from www.watnyanaves.net. (in Thai) Phucharoen, S. (2015). Great Teachers. Retrieved June 10, 2017, from www.kruinter.com>show. (in Thai) Phusilp, P. & Tangutairuang, T. (2017). Academic Leadership Model of Primary Demonstration School Administrators under Rajabhat Universities. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 13(1), 17-37. (in Thai) Pongsriwat, S. (nd). Transcendental Leadership. Retrieved September 16, 2016, from http: // www.Suthep. crru.ac.th> leadership39. (in Thai) Poovarawan, Y. (2014). Challenges of New Frontier in Learning: Education 4.0. Learning
Innovation Center Chulalongkorn University, November 12, 2014. (in Thai) Sachukorn, S. (2010). Application of Ideas Outside of the Box. Retrieved July 10, 2017, from www.Tpa.or.th> Upload> Content File 541. (in Thai) Samuthai, R. (2013). The Pilot Study Development of Teachers Curriculum for the 21st
Century. (Research Report). Faculty of Education Chiang Mai University, Retrieved June 18, 2016, from http://re-ed.onecapps. org/Re ED File/sym 1513. Pdf. (in Thai) Sompongdham, C., Ananavi, P. & Konchalad, K. (2010). Education Characteristics of Thai Teachers in the Next Decade (BE 2562) (Research report). Chon Buri Education,
Innovation Center, Educational Administration and Leadership, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)Tasivatch, C. (2009). Quality of Government Services: Meaning, Measurement and Application in Thai Governmental management. Journal of Valaya Alongkorn Rajabhat
Universityunder the Royal Patronage, 7(10), 105-146. (in Thai) Thongard, C. (2012). The 21st Century: The Finish Line at Thai Education. Journal of Education, 40(1), 260-267. (in Thai) Wibulpolprasert, S. (2012). Capacity Development: Is Just a Training Only? Retrieved
September, 26 2017, from https://www.gotoknow.org> posts. (in Thai) Wongpiromsarn, Y. (2014). Mindfulness in Organizations. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

แก่นทรัพย์ น., เพชรมาลัยกุล ด., & ทรงบัณฑิตย์ เ. ด. (2019). การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น�าแบบเหนือชั้นส�าหรับครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(3), 139–156. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186636