การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย**

Authors

  • นางสาวอรสา ชูสกุล

Keywords:

Science Education Hub, Education Hub

Abstract

The country which was a science education hub could enhance the competitiveness of the country's economy. Therefore, the objectives of this research were to develop and evaluate science education hub model of Thailand Using the questionnaire about the
development of science education hub model of Thailand and questionnaire about contents should be provided in the resource database for science education hub of Thailand by asking experts from government sector and private sector organizations which related to science education hub of Thailand and also users who related to science resource database. Then, the analyzing of data was content analysis, frequency and the percentage. The research results were as follows: 1) Thailand could be science education hub for all three aspects of science education: student hub, talent hub, knowledge and innovation hub. 2) The main activities that should be provided in student science education hub are science talented curriculum development and science enrichment activities. The main
activities that should be provided in talent science education hub are the training and
internship in science and also the main activities that should be provided in knowledge and innovation science education hub is scientific research. In addition, the activities supporting the three aspects of science education hubs were the development of the science resource database. For student science resource database should be provided science education
resources. Talent science resource database should be provided science, technology and innovation research resources and science education resources. Moreover, knowledge and innovation science resource database should be provided to support science, technology and innovation research resources.

References

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา และนพดล เจนอักษร. (2558). การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน Veridian Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(1), 95-108. กระทรวงศกึษาธกิาร. (2557). แผนปฎบิตัริาชการ ประจาำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศกึษาธกิาร. สืบค้น 7 สิงหาคม 2558, จาก http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/39630-3195.pdf. จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2554). หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ. มนัส สุวรรณ. (2548). รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศในการเป็น ศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำายุทธศาสตร์การปฏิรูป การศึกษาขั้นพื้นฐานในเกิดความรับผิดชอบ. สืบค้น 11 สิงหาคม 2560, จากhttp://tdri.or.th/ wp-content/uploads/2014/03/Final-Paper.pdf. รฐับาลไทย. (2560). ขา่วทาำเนยีบรฐับาล นายกรฐัมนตรเีปน็ประธานประชมุคณะกรรมการบรหิารราชการแผน่ ดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/60 ขับเคลื่อนโครงการ SMART Visa และ Doing Business Portal. สืบค้น 19 สิงหาคม 2560, จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6035. ราชกิจจานุเบกษา. (2559). เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 225ง, หน้า 8. ราชกิจจานุเบกษา. (2560). เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 142ง, หน้า 15.วโิรจน ์ เทพบตุร. (2556). รปูแบบการสอื่สารทกี่อ่ใหเ้กดิความนา่เชอื่ถอืของเวบ็ไซตใ์นกลมุ่มหาวทิยาลยัราชภฏั วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(2), 187-198. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย(วว.). (2559). รายงานประจาำป2ี559 ของสถาบนัวจิยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2557). ผลการประเมินPISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ นักเรียนรู้อะไร และทำาอะไรได้บ้าง. สืบค้น 17 สิงหาคม 2560, จากhttps://drive.google.com/file/d/0BwqFSkq5b7zSZFZzcjQwbEFaZUU/view?pli=1 ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สนช.). (2559). แผนปฏบิตักิาร พ.ศ. 2560 สาำนกังานนวตักรรม แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และแนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2563). ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช.) (2559). แผนการดำาเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). ส�านกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ทปี่รกึษาศนูยว์จิยันโยบายและการบรหิาร วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา. (2551). รายงานการวจิยัโครงการศกึษาวจิยัเพอื่เสรมิ สร้างบทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน ความสัมพันธ์ต่างประเทศ. ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต.ิ (สวทน.) (2555). นโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564). สืบค้น
9 สิงหาคม 2560 จาก,http://www.sti.or.th/uploads/content_file/%E0% B9%81%E0% B8%9C%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99.pdf. ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. (2553). แผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552 – 2559). สืบค้น 17 สิงหาคม 2558, จาก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/ uploads/Book/698-file.pdf. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. วันที่เข้าถึง 11 สิงหาคม 2560 จาก http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file. pdf. ส�านกังานสภาความมนั่คงแหง่ชาต.ิ (2558). นโยบายความมนั่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558-2564. สบืคน้ 9 สงิหาคม 2560, จาก http://www.nsc.go.th/Download1/policy58.pdf. Douglass, J. (2011). A GLOBAL TALENT MAGNET: How a San Francisco/Bay Area Global Higher Education Hub Could Advance California's Comparative Advantage in Attracting International Talent and Further Build US Economic Competitiveness. Retrieved September 30, 2015, from http://www.cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/ publications/docs/ROPS.CalBayAreaHEHub.6.13.2011.pdf.Elmikaty, H. (2014). The PAN-African Network of Science Centres (PANS). The proceedings of the International AEMASE conference on science education, 84-86. Kinser, K., Lane, J. E. (2010). Deciphering “Educational Hubs” Strategies” Rhetoric and Reality. Retrieved September 17, 2015 ,from http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/ article/view/8490/7624. Knight, J. (2010). Regional Education Hubs-Rhetoric or Reality. Retrieved September 30 2015, from http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/8491/7625. Knight, J. (2014). International Higher Education Student, Talent, Knowledge-Innovation Models. New York: Springer Science + Business Media. Lee, J. T. Y. (2014). Education Hubs in the Making: Policy Rationales and International
Relations. Doctor of Philosophy Thesis in Higher and Adult Education, University of Toronto. Pak, T. N. (2011). Singapore’s response to the global war for talent: Politics and education. International Journal of Educational Development, 31(2011), 262-268. Peeters, M., Figdor, C. (2014). Dutch Science Education Hubs: Collaborations between the Academy, Universities, and Primary and Secondary Education. The proceedings of the International AEMASE conference on science education, 59-64. Prince Edward Island Department of Education. (2008). Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide. Retrieved August 27, 2016, from http://www.gov.pe.ca/photos/ original/ed_ESLR_08.pdf. The Emirates Network [TEN]. (2016). Qatar Education City. Retrieved August 27, 2016, from http://education.theemiratesnetwork.com/ zones/qatar_education_city.php. Waring, P. (2014). “Singapore’s Global Schoolhouse Strategy: Retreat or Recalibration?.” Studies in Higher Education, 39(5), 874-884. Wong, P. K. et al. (2007). “Towards an Entrepreneurial University Model to Support
Knowledge- Based Economic Development: the Case of the National University of Singapore.” World Development, 35(6), 941-958.

Translated Thai References Bureau of International Cooperation Ministry of Education Thailand Advisor, Center for
Policy Research and Management, Graduate School of Public Administration Burapha University. (2008). Research Report The research Project Aims to Strengthen
the Role of the Country as a Regional Educational Hub. Bangkok: Bureau of
International Cooperation Office. (in Thai) Chaisirithanya, K., & Chenaksara, N. (2015) Public-Private Partnerships in Educational
Administration. Veridian Journal, Silapakorn University, 8(1), 95-108. (in Thai) Khlaisang, J. (2011). Principles of Educational Website Design: Theory of Practice. (1st ed.). Bangkok. Thai Cyber University Project. Office of the Higher Education Commission Ministry of Education. (in Thai) Ministry of Education. (2014). Government Plan for the fiscal year 2015, the Ministry of
Education. Retrieved August 7, 2015, from http://www.moe.go.th/moe/upload/ news20/FileUpload/39630-3195.pdf. (in Thai) National Innovation Agency (Public Organization). (2016). Action Plan B.E. 2560, National Innovation Agency (Public Organization) and Strategic Plan Implementation Guidelines (B.E 2560-2563). (in Thai) National Science and Technology Development Agency. (2016). Action plan and Budget for Fiscal Year 2017 of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). (in Thai) National Science Technology and Innovation Policy Office. (2012). Policy and Science Plan National Technology and Innovation No.1 (B.E. 2555-2564). Retrieved August 9, 2017, from http://www.sti.or.th/uploads/content_file/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0% B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99.pdf. (in Thai) Office of the Education Council. (2010). The National Education Plan Revised edition (B.E. 2552-2559). Retrieved August 17, 2015, from http://www.onec.go.th/onec_backoffice/ uploads/Book/698-file.pdf. (in Thai) Office of the Education Council. (2017). The National Education Plan Revised edition (B.E. 2560-2579). Retrieved August 11, 2017, from http://backoffice.onec.go.th/uploads/ Book/1540-file.pdf. (in Thai) Office of the National Security Council. (2015). National Security Policy B.E. 2558-2564.
Retrieved August 9, 2017, from http://www.nsc.go.th/Download1/policy58.pdf. (in Thai)Development of Science Education Hub Model of Thailand
99
SDU Res. J. 14 (3) September - December 2018
Suwan, M. (2005) Research Report The Research Project Aims to Strengthen the Role of the Country as a Regional Educational Hub. Bangkok: Office of the National Economic and Development Board. (in Thai) Thai Government. (2017). Government House News The Prime Minister presided over the 9/60 Strategic Plan of the Executive Board of the SMART Visa and Doing Business Portal. Retrieved August 19, 2017, from http://www.thaigov.go.th/news/contents/ details/6035. (in Thai) Thailand Development Research Institute. (2013). Complete Report Strategic Planning. Basic Education Reform in the Responsibility. Retrieved August 11, 2017, from http://tdri. or.th/wp-content/uploads/2014/03/Final-Paper.pdf. (in Thai) Thailand Institute of Scientific and Technological Research. (2016). Annual Report of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (in Thai) The Government Gazette. (2016). Vols 133, Special Episode 225ง, page 8. (in Thai) The Government Gazette. (2017). Vols 134, Special Episode 142ง, page 15. (in Thai) The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST]. (2014). PISA 2012 Assessment, Mathematics, Reading and Science What does the student know? And What Can You Do?. Retrieved August 17, 2017, from https://drive.google.com/ file/d/0BwqFSkq5b7zSZFZzcjQwbEFaZUU/view?pli=1. (in Thai) Teppabut, W. (2013). Credibility-Enhancing Communication Framework for Rajabhat
Universities’ Website. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences. 9(2), 187-198. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

ชูสกุล น. (2019). การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(3), 83–99. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186629