โรงเรียนบันดาลใจ: I CREATIVE SCHOOLS : The Grassroots Revolution That’s Transforming Education

Authors

  • รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี

Keywords:

โรงเรียน, แรงบันดาลใจ

Abstract

ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาล พยายามจะค้นหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้โรงเรียนได้มาตรฐาน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการประเมินหลายรูปแบบ ทำให้โรงเรียน ตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่พยายามจะเอาการศึกษาเป็นเสมือน “เครื่องมือ” ในการหาเสียง ด้วยแรงกดดันที่ต้องแข่งขันกันด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ครูจึงมุ่งที่จะสอนเพื่อสอบ เพื่อให้โรงเรียน
ผ่านการประเมินและรับรองจากองค์กรต่าง ๆ และที่ไม่น่าเชื่อว่าจะ เกดิขนึ้คอื ครปูรบัแตง่ตวัเลขเพอ่ืใหน้กัเรยีนของตน “ดดู”ี เมอื่เปรยีบเทยีบ
กับเด็กคนอื่น ๆ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานในวงการศึกษา และจะยังเกิดขึ้นต่อไปถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอะไร “โรงเรียนบันดาลใจ” เล่มนี้กระตุกต่อมความคิดของผู้อ่านด้วยการนำเสนออีกมุมมองของ
การจัดการศึกษาที่นำ “ชีวิต” และ “ความสุข” ของเด็กและครูเป็นตัวตั้ง ผู้เขียนชี้ประเด็นให้เห็นว่า
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็นนั้ เรมิ่มาจากความชอบ ความสนใจ ความใฝฝ่นั ไมใ่ชเ่รมิ่จากหลกัสตูรมาตรฐาน
การเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูให้เด็กเป็นตัวตั้งและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เท่ากับติดปีกให้นักเรียนบินไปในโลกของความสร้างสรรค์ เมื่อครูใส่ใจการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล และ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้อย่างสุดฝีมือ มากกว่าให้ความสำคัญกับการวัดผลและ ประเมินตะกอนที่หลงเหลือเพื่อรายงานหน่วยเหนือ รวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศโรงเรียนให้เป็นดินแดน แห่งการบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็ก ทำให้เด็กกระหายใคร่ที่จะเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

ศิริทวี ร. ด. (2016). โรงเรียนบันดาลใจ: I CREATIVE SCHOOLS : The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 225–227. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186626