การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

Authors

  • ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

Keywords:

การจัดการเรียนการสอน, การออกแบบการเรียนการสอน, การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะการแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย แปลกใหม่ ในการแก้ไข ปัญหาในสถานการณ์ที่จำกัด สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีเหตุมีผลสามารถอธิบาย กระบวนการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้ และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา นั้นๆ ได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การค้นหาความจริง 2) การค้นหา ปัญหา 3) การค้นหาความคิด 4) การค้นหาคำตอบ และ 5) การค้นหาคำตอบที่เป็นที่ยอมรับ

References

Brown, R. (2011). Product Development: 9 Steps for Creative Problem Solving, Mashable Business. Retrieved October 1, 2011, from http://mashable.com/2011/09/30/ creative-problem- solving. Caudron, S. (1998). 6 Steps in Creative Problem Solving, Business Finance. Retrieved October 1, 2011, from http://businessfinancemag.com/article/6-steps-creativeproblem-solving-0401. Dima. (2010). 5 Steps to Creative Problem Solving, Mind Forums. Retrieved October 1, 2011, from http://mindforums.com/5-steps-to-creative-problem-solving. Harris, R.A. (2002). Creative Problem Solving: A Step-by-Step Approach. Los Angeles: Pyrczak Publishing. Malakul Na Ayuthaya, P. (1994). The Concept of Thinking, Creative Problem Solving. Documentation of Academic Thinking & Creativity, No 1. Bangkok: Textbooks Academic Papers Center, Faculty of Education, Chulalongkorn University. (in Thai) McShane. M. (2009). 8 Steps to Creative Problem Solving. Retrieved October 1, 2011, from http://www.associatedcontent.com/article/1614895/8_steps_to_creative_
problem_solving.html?cat=4. Osborn, A. (1953). Author Applied Imagination: Principles & Procedures of Creative Thinking. New York: Scribner.
(1964). How to Become More Creative. New York: Scribner. Parnskul, S. (2002). A Proposed Learning Model For Creative Problem Solving Process Usinginternat- Based Cooperative Learning Within The Organization. (Doctoral’s dissertation. Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai) Treffinger, D. (1995). Creative Problem Solving: Overview & Educational Implications. Educational Psychology Review (Historical Archive), 7(3), 301-312. Treffinger, D. & Isaksen, S. (2005). Creative Problem Solving: The History, Development & Implications for Gifted Education & Talent Development. Gifted Child Quarterly, 49(4), 342. Treffinger, D., Selby, E. & Isaksen, S. (2008). Understanding Individual Problem-Solving Style: A Key to Learning & Applying Creative Problem Solving. Learning & Individual Differences, 18(4), 390-401.

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

กาญจนฉายา ด. (2016). การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 207–224. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186621