ประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และการทำกำไรทางธุรกิจ

Authors

  • นางสาวสุภาวดี พินิจ
  • ดร.กนกศักดิ สุขวัฒนาสินิทธิ์

Keywords:

Managerial Accounting Information, Competitiveness, Profitability

Abstract

Nowadays, it is known as the era of globalization, free trade and the limitless effects of the state of economic competition, which tends to be more serious, whether domestic or international competition. Therefore, enterprises must prepare and adjust themselves to be able to confront any situation which may occur. Moreover, it is necessary to seek the tools or strategies for consideration of administration to enable enterprises to be successful and sustainably grow, which depends on many factors. One important factor is the accounting information system, especially the managerial accounting information. The purposes of this research was to study the effectiveness of managerial accounting information affecting
competitiveness and profitability of business. The instruments used in the study was a
questionnaire. The samples is the administrators of firms listed in the Stock Exchange of Thailand amount 201 companies and MAI amount 75 companies. It was found that 1) nature of the managerial accounting information effects to the ability of competitiveness on the differentiation and the focus, 2) nature of the managerial accounting information effects to the profitability on the gross profit margin and the return on assets, 3) the managerial accounting tools effects to the ability of competitiveness on the cost leadership, 4) the managerial accounting tools effects to the profitability on the earnings before interest and tax margin and the earnings before interest tax depreciation and amortization margin.

References

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว. (2558). คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีบริหาร นวัตกรรมทางการบริหาร การเพิ่มผลผลิต และความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 8(1), 47-66. กุลชญา แว่นแก้ว. (2556). การพัฒนาสมรรถนะของกิจการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ (รายงานผลการวิจัย). คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และสุภาภรณ์ คงสวัสดิ์. (2554). การบัญชีบริหาร: บทบาทส�าคัญในฐานะ เครื่องมือ ส�าหรับผู้น�าองค์กรยุคใหม่. วารสารนักบริหาร, 31(3), 125-129. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2559). ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์. สืบค้น 1 มีนาคม 2559, จาก https:// www.set.or.th/th/company/companylist.html. นาตยา ตรีรัตน์ดิลกกุล. (2550). หลักการบัญชีเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2557). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1898). มนวกิา ผดงุสทิธ.์ิ (2548). วฒันธรรมกบัแนวคดิและวธิปีฏบิตัทิางการบญัชบีรหิาร. วารสารวชิาชพีบญัช,ี 1(1), 20-31. วันชัย ประเสริฐศรี. (2553). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส. วจิติรา กนิาวงศ.์ (2553). ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพขอ้มลูทางการบญัชบีรหิารและประสทิธภิาพการตดัสนิ ใจของธุรกิจที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 ในกรุงเทพมหานคร. (การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหา บัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2548). การบัญชีบริหาร. สืบค้น 5 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://202.29.22.164/e- learning/cd-1422/SOC13/tp2/linkfile/print5.htm. วรรณวิมล ศรีหิรัญ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารใน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (รายงานผลการวจิยั). คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร. สารทูล บัวขาว. (2549). การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารของนักธุรกิจ SMEs ประเภทการผลิตสินค้า ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. สุชนนี เมธิโยธิน. (2555). กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน. วารสารนักบริหาร, 32(3), 127-133.สุภาวดี พินิจ. (2560). ประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 (น. 282-292). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. สุวรรณ หวังเจริญเดช. (2557). กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์. วารสารนักบริหาร, 34(1), 60- 68. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2557). การบัญชีบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. สมหวงั สหีะ. (2557). การใชเ้ทคนคิทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธข์องโรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดัขอนแกน่. (การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรุงเทพฯ. Alsoboa, S. S. & Aldehayyat, J. S. (2013). The Impact of Competitive Business Strategies on Managerial Accounting Techniques: A Study of Jordanian Public Industrial Companies. Retrieved January 5, 2016, from http://www.questia.com/library /journal/1P3- 2994838221/the-impact-of-competitive-business-strategies-on-managerial. Brewer, P. C., Garrison, R. H. & Noreen, E. W. (2015). WHAT IS MANAGERIAL ACCOUNTING? (7th ed.). New York: McGraw-Hill. Cronbach, L. J. (1946). Response Sets and Test Validating. Educational and Psychological Measurement, 6(4), 475-494. Don H. (2009). Understanding Profitability. Retrieved June 6, 2016, from https://www.extension. iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c3-24.html. Dunkovic, D., Juric, D. & Nikolic, T. (2010). MARKETING ASPECTS IN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING. Interdisciplinary Management Research IV, 739-750. Gornjak, M. (2014). KNOWLEDGE MANAGEMENT AND MANAGEMENT ACCOUNTING. Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of ; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014 (pp. 1349–1359). Slovenia. Hansen, D. R. & Mowen, M. M. (2005). Management Accounting (7th ed.). Singapore: Thomson Learning. Hilton, R. W. (2009). Managerial Accounting (8th ed.). New York: McGraw-Hill. Libby, T. & Waterhouse, J. H. (1996). Predicting Change in Management Accounting Systems. Journal of Management Accounting Research, 8, 137–150.Mohammadi, M. H., Heyrani, F. & Golestani, N. (2013). Impact of Conservatism on the Accounting Information Quality and Decision Making of the Shareholders and the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 3(3), 186-197. Nually, J. C. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. Peavler, R. (2014). Profitability Ratio Analysis. Retrieved June 6, 2016, from http://bizfinance. about.com/od/financialratios/a/Profitability_Ratios.htm. Readyratios. (2014). Profitability Ratio. Retrieved June 6, 2016, from http://www.readyratios. com/reference/profitability/. Wall, F. & Greiling, D. (2011). Accounting Information for Managerial Decision-Making in Shareholder Management Versus Stakeholder Management. Review of Managerial Science, 5(2), 91-135. Wilkinson, J. (2013). EBITDA Formula. Retrieved June 6, 2016, from http://strategiccfo.com/ ebitda-formula. Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). Newyork: Harper and Row Publication. Translated Thai References Abhisitpinyo, B. (2014). Managerial Accounting. Bangkok: S. ASIA PRESS (1898). (in Thai) Aujirapongpan, S. (2014). Managerial Accounting (2nd ed.). Bangkok: McGraw-Hill. (in Thai) Buakhao, S. (2006). An application of Managerial Accounting of Businessman SMEs of
Production Sector in the Northeast of Thailand (Master’s thesis). Mahasarakham University, Mahasarakham. (in Thai) Ditkaew, K. (2015). Managerial Accounting Quality, Management Innovation, Productivity and Competitive Advantage of Rice Mill Businesses in North region, Thailand. Journal of Modern Management Science, 8 (1), 47-66. (in Thai) Kinawong, W. (2010). The Relationship between Quality of Managerial Accounting Information and Decision-Making Efficiency of Business received ISO 9000 in Bangkok. (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok. (in Thai) Metiyothin, S. (2012). Competitive Strategies. Executive Journal, 32(3), 127-133. (in Thai)
Pawasuttinon, K. & Kongsawat, S. (2011). The Important Role of Managerial Accounting as A Tool for Leaders of Modern Organizations. Executive Journal, 31(3), 125-129. (in Thai) Phadoongsitthi, M. (2005). Culture with the Concept and Practice of Managerial Accounting. Journal of Accounting Profession, 1(1), 20-31. (in Thai) Phinit, S. (2017). The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting
Competitiveness of Business. Innovation of Management: Move Forward Thailand 4.0 to the Sustainable Development of the 2nd National Conference (pp. 282-292). Pathumthani: College of Innovative Management Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage. (in Thai) Prasertsri, W. (2010). Management Accounting. Bangkok: T.P.N. Press. (in Thai) Seeha, S. (2014) The use of Strategic Management Accounting Techniques of Manufacturing Industry in Khon Kaen Provincre (Master’s thesis). Walailak University, Bangkok. (in Thai) Srihiran, W. (2010). Factors Affecting the Efficiency of the Accounting Information Using of the Executive under the Companies listed on the Stock Exchange of Thailand (Research Report). Faculty of Business Administration. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai) The Stock Exchange of Thailand. (2016). Companies/Securities Info. Retrieved March 1, 2016, from https://www.set.or.th/th/company/companylist.html. (in Thai) Toommanon, V. (2005). Managerial Accounting. Retrieved February 5, 2016, from http://202.29.22. 164/e-learning/cd-1422/SOC13/tp2/linkfile/print5.htm. (in Thai) Treeratdilokkul, N. (2007). Management Accounting (2nd ed). Bangkok: Dhurakij Pundit
Univerity. (in Thai) Waenkaeo, K. (2013). Competencies Development for Enhance Competitiveness of SMEs Manufacturing Firm in SiSaKet Province. (Research Report). Faculty of Business
Administration and Accounting. Sisaket Rajabhat University. (in Thai) Wangcharoendate, S. (2014). Strategic Cost Management in the Globalization. Executive
Journal, 34(1), 60-68. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

พินิจ น., & สุขวัฒนาสินิทธิ์ ด. (2019). ประสิทธิผลของข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และการทำกำไรทางธุรกิจ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(3), 20–44. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186608