การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของ ระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา**

Authors

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
  • ดร.ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต

Keywords:

ระบบการรับรองมาตรฐาน, เกณฑ์การรับรองมาตรฐาน, หน่วยงานทดสอบและประเมินผล ทางการศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานหน่วยงาน ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา โดยศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและการปฏิบัติขององค์กร ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมอภิปรายในกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบมาตรฐานและเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐาน ที่พัฒนาขึ้น และทำการทดลองในหน่วยงานทดสอบทางการศึกษา 2 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า ระบบ
การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการและเครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบการเตรียมผู้ประเมิน 2) ระบบปฏิบัติการก่อน
การตรวจประเมิน 3) ระบบปฏิบัติการการตรวจประเมิน และ 4) ระบบปฏิบัติการหลังการตรวจประเมิน สำหรับมาตรฐานของระบบ วิธีการและเครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน 55 ตัวบ่งชี้ 73 รายการประเมิน และมีเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรอง มาตรฐาน จำแนกเป็น 3 ระดับ คือ (1) รับรองมาตรฐานระดับดี เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยจากทุกรายการประเมิน อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 (2) รับรองมาตรฐานระดับพอใช้ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยจากทุกรายการประเมิน

อยู่ระหว่าง 2.00-2.50 และ (3) ไม่รับรองมาตรฐาน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยจากทุกรายการประเมิน อยู่ระหว่าง 1.00-1.99

References

Boonyuen, P. (2005). Development of Curriculum Standards of Master’s and Doctoral Degree Programs in Educational Technology in Thailand. (Doctoral’s dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai) Kanjanawasee, S. (2011). Evaluation Theory. 8th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai) Ministry of Education. (2014). Policy and Stategy for Educational Development of Ministry of Education. Retrieved June 25, 2014, from http://www.plan.sesao30.go.th/ web1/web/news/U4mgCqZsL957.pdf. (in Thai) National Statistical Office. (2014). Number of Schools Classified by Jurisdiction in the Kingdom of Thailand B.E. 2548-2553. Retrieved June 25, 2014, from http:// service.nso.go.th/nso/web/ statseries/statseries06.html. (in Thai)
Sackett, D. et al. (1996). Evidence Based Medicine: What It is and What It isn’t. Retrieved June 28, 2014, from http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid= PMC2349778&blobtype=pdf. Sackett, D. et al. (2002). Evidence-based Medicine: How to Practise and Teach EBM. 2nd ed. London: Churchill Livingstone.

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

สุชีวะ ร. ด., ภาษีผล ร. ด., ตังธนกานนท์ ร. ด., & ปัญจมะวัต ด. (2016). การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของ ระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 183–206. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186607