กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Authors

  • ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
  • นางปฐมามาศ โชติบัณ
  • นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ศรี

Keywords:

กลวิธีการพัฒนา, อัตลักษณ, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธี
การพัฒนาอัตลักษณ์ และศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของกลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 9 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของกลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ โดยการจัดกลุ่ม สนทนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้แก่ อาจารย์พยาบาล ครูพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกและตัวแทนสโมสร นักศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของกลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล กับนักศึกษา จำนวน 40 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที (t - test) ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มี 15 กลวิธี ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 2) การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี
4) การมอบหมายงานวิธีการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (Case Study) 5) การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์กีฬา และดนตรี 6) การจัดห้องฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเสมือนจริง 7) การจัดสวนหย่อม เพื่อผ่อนคลาย 8) การทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย 9) การดูงานนอกสถานที่ 10) การเขียนสะท้อนความรู้สึก
11) การเชิดชูนักศึกษาต้นแบบ 12) การจัดแข่งขันทางวิชาการ 13) การเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรม
14) การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 15) การปรับปรุงกฏระเบียบนักศึกษา ทั้งนี้พบว่า ทั้ง 15 กลวิธี
มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ และกลวิธีย่อย 30 ข้อจาก 45 ข้อ มีความเป็นไปได้สู่การนำไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

References

Chartruprachewin, C. (2008). The Developing of Strategies for Promoting The Desirable Moral Student Activities in Government Universities. (Doctoral’s Dissertation). Naresuan University, Phitsanulok. (in Thai) Chitty, K. K. & Black, P. B. (2011). Professional Nursing: Concepts & Challenges. 6th ed. Missouri: Saunders Elsevier. Hoy, K. & Miskel, G. (2013) Educational Administration. New York: Donnelly & Sons. Lawler, S. (2008). Identity Sociological Perspectives. Kundhi: Peplika Press PVT. Ministry of Education. (2010). Education: ASEAN Community Building 2015. n.p.: n.d. Nawsuwan, K. (2015). Indicators Development of Nursing Students’s Identities in Nursing Colleges, Ministry of Public Health. Princess of Naradhiwas University Journal, 7(3), 59-73. (in Thai) Nawsuwan, K., Chotibun, P. & Singsri, T. (2015). Identity of Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Netwong, T. & Thirawan, R. (2010). The Anslytical Thinking Skill Development with the Use of the Instruction Process Emphasizing Group-Based Learning Process Based on the Yonisomana- sikara Approach for Student in the Information Technology Program of Suan Dusit Rajabhat University. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 6(1), 21-31. (in Thai) Phannoi, D., Panawong, C. & Prachanban, P. (2014). A Causal Model Influencing Identities of Naresuan University Students. Social Sciences Research and Academic Journal, 9(26), 123-135. (in Thai)
Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. (2513). Collection of Academic Performance in Humanized Service Mind. Nontaburi: Ministry of Public Health. (in Thai) Rojanavichein, W., Rojanavichein, S., Pavarajarn, J. & Pieanratpimol, P. (2003). Identity of Suan Dusit Rajabhat University. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 2(1), 35-46. (in Thai) Sritalanook, W. (2014). Teaching Methods Affecting Student Developments according to the Thai Qualifications Framework for Higher Education (2009) and Their Readiness for ASEAN Community. Journal of Education, Mahasarakham University, 9(2), 108122. (in Thai) Sutonglor, S., Prommool, P. & Wannasiean, D. (2011). A Student Development Model According to the Identity of Suan Dusit Rajabhat University. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 7(1), 23-32. (in Thai) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2011). Manualfor the Third Round of External Quality Assessment (B.E.25542558). 2nd ed. Samutprakan: Offset Plus. (in Thai) Wongrattana, C. (2010). Using Statistical Techniques for Research. 12th ed. Nontaburi: Taineramitkit Interprogressive. (in Thai)

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

เนาว์สุวรรณ ด., โชติบัณ น., & สิงห์ศรี น. (2016). กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 147–163. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186596