การศึกษาความสามารถและปัญหาในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Authors

  • ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน

Keywords:

The Ability of Mathematical Proof, The Problems in Mathematical Proof

Abstract

The purpose of this research was study the ability and the problems in
mathematical proof of Educational Bachelor Degree students, Mathematical Program.
The sample groups were the Educational Bachelor Degree students, Mathematical
Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit Rajabhat University, freshman
year, who enrolled in course 4091112 “Algoritms in Mathematics Proofs” in the first
semester of academic year 2014, randomly selected for 60 simple samples. The tools
used in this research were the mathematical test about the mathematical proof for p→q.
The statistics used were frequency and percentage. The study shows that students who
could prove for p→q by the direct proof method were 45% of all students in the sample
group. Second, students who could prove by the contraposition method were 41.67% of
all samples and the students who used the contradiction method to prove the message
were 28.33% of all samples. For the problems in mathematical proof, the most common
case in the direct proof method was a proof explanation. There were 9 students who
lacked carefulness in proof writing which was equal to 15% of all samples. The most
common problem in the contraposition method was the proof explanation as well. There
were 15 students who lacked carefulness in proof writing, which was equal to 25% of all
samples. The most common problem in the contradiction method was how to find the
tool for proof. There were 34 students who did not understand how to start proofing by
the contradiction method, which was equal to 56.67% of all samples.

References

กาญจนา สนธิโพธิ์. (2527). การศึกษาประสิทธิภาพแบบเรียนที่เน้นการวิเคราะห์กระบวนการการคิดเรื่องลิ
มิตของ ฟังก์ชัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ขจรศรี วรรณสถิตย์. (2544). ปัญหาในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประเสริฐ เสียงดี. (2557). การศึกษาปรัชญาทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรทิพย์ เดชพิชัย จิราภรณ์ พงษ์โสภา ณัฐกฤตา สุวรรณทีป และสิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2559).
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(2), 59-80.
พรธิดา สุขกรม และอัมพร ม้าคะนอง. (2558). การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2. OJED, 10(4), 599-611.
พิชากร แปลงประสพโชค. (2518). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
สุวัฒนา อุทัยรัตน์. (2539). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์. (2559). การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนวิธีการหาร
ยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสาร
มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(2), 175-187.
Moore, R.C. (1990). College Students’ Difficulties in Learning to Do Mathematical Proofs
(Doctoral dissertation). United States of America: University of Georgia.
Morgan, W.H. (1972). A Study of the Ability of College Mathematics Student in Proof
Related Logic. (Doctoral dissertation). United States of America: University of
Georgia.
Saeed, R.M. (1997). An Exploratory Study of College Students’ Understanding of
Mathematical Proof and the Relationship of this Understanding to their Attitude
toward Mathematics. Retrieved August 1, 2014, from http://phdtree.org//pdf/
25014497-an-exploratory-study-of-college-students-understanding-ofmathematical-
proof-and-the-relationship-of-this-understanding-to-their-attitudetow/
Translated Thai References
Dechpichai, P., Pongsopa, J., Suwannateep, N. & Tuprakay, S.R. (2016). The Bilingual
Mathematics Learning and Teaching Management in Schools in Bangkok. SDU
Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(2), 59-80. (in Thai)
Nimitpun, A. (2016). A Study of Mathematical Misconception about the Algorithm of Long
Division among Prathomsuksa 4th Students of La-orutis Demonstration School,
Suan Dusit University. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences,
12(2), 175-187. (in Thai)
Siengdee, P. (1984). A Study of Mathematical Philosophical and Mathematical Proof
(Master’s thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)
Sonthipho K. (1984). A Performance Study of Education that Focuses on an Analysis of the
Thinking Process in Limit of Function (Master’s thesis). Bangkok: Srinakharinwirot
University. (in Thai)
Sukkrom, P. & Makanong, A. (2015). A Study of Misconceptions and Mistakes in
Mathematics of Eleventh Grade Students in Schools Under the Secondary
Educational Service Area Office 1 and 2. OJED, 10(4), 599-611. (in Thai)
Plangprasopchok, P. (1975). A Study of Students’ Achievement in Mathematical Structures
of Lower Secondary Student (Master’s thesis). Bangkok: Srinakharinwirot
University. (in Thai)
Uthairath, S. (1996). A Proposed Model of Manpower Development for Mathematics
Education (Research Report). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Wannasathit, K. (2001). University Mathematics Students’ Problem in Mathematical Proof
(Master’s thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

พฤกษะวัน ด. (2017). การศึกษาความสามารถและปัญหาในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(2), 167–184. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186594

Issue

Section

Invitation