การเปรียบเทียบแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกา และจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล

Abstract

The objectives of this research were to examine both the push-factor and the pull-factor motivations of tourists from Europe, the Americas and China visiting Thailand. Questionnaires were used as tools for collecting data from tourist samples in Bangkok, Pattaya, Chiang Mai and Phuket. The data analysis results revealed significant differences in both push-factor and pull-factor motivations between the three nationality groups. Two major push-factor motivations of the European tourists were fulfillment/cultural understanding motivation and kinship relationship enhancement motivation. The tourists from the Americas were pushed by novelty-seeking/cultural understanding motivation and kinship relationship enhancement motivation. The Chinese tourists were pushed by fulfillment/prestige and cultural understanding motivation. With regards to the pull-factor motivations, the European tourists were pulled by the following pull-factors: 1) variety of attractions 2) the price factor 3) rural, indigenous lifestyles 4) images projected such as beaches, and places shown in movies 5) food and accommodation. The tourists from the Americas were pulled by 1) tourism amenity/common expectation 2) tourism resource and activity 3) images projected in movies and night entertainment 4) temples and palaces

5) unique Thai-style tourism/Thai rural lifestyle. The pull-factor motivations for the Chinese tourists were: 1) tourism amenity/common expectation 2) unique Thai tourism activity/ traditional rural lifestyle and beaches 3) souvenir/temple and palace 4) the price factor and 5) images projected in movies and night entertainment.

References

จิรัฐ ชวนชม และนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2557). ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของ ธุรกิจนำเที่ยว กรณีศึกษา ธุรกิจนำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษย ศาสตรและสังคมศาสตร, 10(3), 1-16. แสงเดือน รตินธร. (2555). ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือก มาท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 18(2), 84-104. อัศวิน แสงพิกุล. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหา วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Crompton, J. L. (1979). Motivations for Pleasure Vacation. Annals of Tourism Research, 6, 408-424. Dann, G. (1981). Tourist Motivation: An Appraisal. Annals of Tourism Research, 8, 187-219. Esichaikul, R. (2012). Travel Motivations, Behavior and Requirements of European Senior Tourists to Thailand. PASOS.Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 10(2), Special Issue, 47-58. Fodness, D. (1994). Measuring Tourist Motivation. Annals of Tourism Research, 21(3), 555558. Holloway, J. C. (2002). The Business of Tourism. Harlow: Pearson Education Limited. Jang, S. & Cai, L. A. (2002). Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market. Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3), 111-133. Jönsson, C. & Devonish, D. (2008). Does Nationality, Gender, And Age Affect Travel Motivation? A Case of Visitors to the Caribbean Island of Barbados. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(3–4). Retrieved January 11, 2016, from http:// www.onecaribbean.org/content/files/ TRAVEL%20MOTIVATIONS%20OF%20TOURISTS.pdf. Kau, A. K. & Lim, P. S. (2005). Clustering of Chinese Tourists to Singapore: An Analysis of their Motivations, Values and Satisfaction. International Journal of Tourism Research, 7, 231-248. Li, M. & Cai, L. A. (2009). Are they different? An Analysis of Chinese Travel Motivations. Retrieved September 24, 2015, from http://scholarworks.umass.edu/refereed/ Sessions/Wednesday/6/. Liu, H. L. et al. (2011). Marketing Implications of Chinese Tourists’ Motivations to Visit Penghu, Taiwan and African. Journal of Business Management, 5(13), 5210-5223. Moutinho, L. (1987). Consumer Behavior in Tourism. European Journal of Marketing, 21(10), 5-44. Otoo, F. E. (2013). Motivations of American volunteer tourists to Ghana. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 2(4), Retrieved January 11, 2016, from http:// www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_3_vol_2_4.pdf#page=6&zoom= auto,-99,772. Pearce, P. L. (1988). The Ulysses Factor: Evaluating Visitors in Tourist Settings. New York, NY: Springer-Verlag. Siri, R., Kennon, L., Josiam, B. & Spears, D. (2012). Exploring Indian Tourists’ Motivation and Perception of Bangkok. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7(1), 61-79. Swarbrooke, J. & Horner, S. (1999). Consumer Behavior in Tourism. Oxford: ButterworthHeinemann. Thaiwebsites. (2014). Tourist Arrivals in Thailand by Region of Origin from 2012 to 2014. Retrieved June 28, 2016, from www.thaiwebsites.com/tourists-nationalitiesThailand-2014.asp Turnbull, D. R. & Uysal, M. (1995). An Exploratory Study of German Visitors to the Caribbean: Push and Pull Motivation. Annals of Tourism Research, 121, 844-846. Utama, I. & Gusti B. R. (2014). The Motivation and Satisfaction of Elderly Tourists Visiting Bali. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(18). Uysal, M. & Jurowski, C. (1994). Testing the Push and Pull Factors. Annals of Tourism Research, 21(4), 844-846. Wikipedia, the free encyclopedia. (2016). Tourism in Thailand. Retrieved June 28, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Thailand. Zhang, L. (2006). The UK as a Destination Choice for Chinese Tourists: An Analysis of Tourist Motivation Factors (Doctoral dissertation). The University of Nottingham, England. Retrieved January 13, 2016, from https://www. academia.edu/7299100/ The_uk_as_a_destination_choice_for_chinese_tourists.

Translated
Thai
References
Chuanchom, J. & Popichit, N. (2014). Key Factors for Success in Business Management of Tourism Business: A Case Study of Tourism Business in Bangkok Area. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 10(3), 1-16. (in Thai) Ratindhorn, S. (2012). The Push and Pull Factors Affecting to the Decisions of Chinese Tourists in Choosing Thailand as their Destination. APHEIT Journal, 18(2). Retrieved September 24, 2015, from www.tci-thaijo.org/index.php/ apheitjournals/article/view/29730. (in Thai) Saengpikul, A. (2013). Research Methodology for Tourism and Hospitality. Bangkok: FujiXerox Dhurakijpundit University Press. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

ภาระสกุล ร. ด. (2019). การเปรียบเทียบแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกา และจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 197–222. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186593