การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการวิจัย และพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ

Authors

  • ดร.ชนิดา มิตรานันท์

Keywords:

Evaluation of Outputs Outcomes and Impacts

Abstract

 The objectives of this research were to evaluate the success, development, and sustainability of the LLEN programs in the northern area, to study the factors affecting the outcome development and research impacts, and to analyze the factors affecting successful research. This evaluation included only 9 research projects in the northern area under the TRF with complete research reports from 5 provinces- Phitsanulok, Kamphaeng Phet, Chiang Rai, Chiangmai, and Lampang. The data were collected by documentation, observation, interview and focus group. The quantitative data were analyzed by descriptive statistics and qualitative data were analyzed by content analysis.

The evaluation results indicated that: 1) all research projects met the criteria of all indicators and corresponded with research objectives. 2) The evaluation results of the development and sustainability of the LLEN program in the northern area indicated that all research projects met all four criteria. 3) The factors affecting the outcome development were composed of five factors: researcher team, administrators, teachers, students, and network partners. 4) The factors affecting research impacts were composed of two factors: researcher team and teachers and 5) The factors affecting the research successful were composed of six factors: TRF, LLEN research coordinator, researchers, administrators, teachers, and network partners. The problems and obstacles of research operation were composed of three factors: administrators, teachers and network management.
 

References

กาญจนา เงารังษี และคณะ. (2555). โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหนุนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีในพื้นที่ภาค เหนือตอนล่าง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2553). ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ บทสรุปเพื่อการบริหาร. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้น ส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และอรุณศรี จิตต์แจ้ง. (2555). รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานชุดโครงการ วิจัย และพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (Local Learning Enrichment Network: LLEN). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล และคณะ. (2552). การศึกษาสำรวจโครงการและทุนในพื้นที่ในการสร้างเครือข่าย สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (รายงาน ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล และคณะ. (2555). โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้น ปีที่ 4 - 6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ และคณะ. (2552). โครงการศึกษาและพัฒนาโครงการเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ เยาวชนในจังหวัดเชียงราย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ และคณะ. (2554). โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศของเยาวชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดเชียงราย (รายงานผล การวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). เทคนิคการประเมินโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท เฮ้าส์ ออฟ เคอร์ มิสท์ จำกัด. พิสณุ ฟองศรี. (2553). เทคนิควิธีประเมินโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. ประสาน ตังสิกบุตร และคณะ. (2552). โครงการศึกษาการประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อ สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาการจัดการความรู้ของเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เรขา อรัญวงศ์ และคณะ. (2552). โครงการศึกษาสำรวจโครงการและทุนในพื้นที่ในการสร้างเครือข่าย สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รายงานผลการ วิจัย). กรุงทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เรขา อรัญวงศ์ และคณะ. (2555). โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สมคิด พรมจุ้ย. (2552). เทคนิคการประเมินโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์. สมชาย สว่างจิตร และอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล. (2556). การสังเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการจัดการศึกษา: กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการศึกษากับชุมชน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 7 วันที่ 1-2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. วารสารบริหารการศึกษา ม ศว, 7(12), 11-24. สมโชติ อ๋องสกุล สรัสวดี อ๋องสกุล และสุทธิกัญจน์ ทิพยเกสร. (2555). โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายใน พื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สีลาภรณ์ บัวสาย. (2557). งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) กับการสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 6(3), 123-129. สุภาพร โกเฮงกุล. (2550). อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความ สำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการวิจัยและพัฒนา (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2557). ความเป็นมา. สืบค้น 12 กันยายน 2557, จาก http:// www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=112. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อขับเคลื่อน นวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการศึกษา: บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน จำกัด อีเลฟเว่น สตาร์ อินเตอร์เทรด. สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2552). สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 25492551. กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษา. อรุณศรี จิตต์แจ้ง. (2552). รายงานการศึกษาการประสานเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนและ องค์กรภาคีเพื่อการหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). Fitzpatrick, J.L., Sander, R.S. & Worthen, B.R. (2004).Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines (2nd ed.). USA: Pearson Education, Inc.

Translated Thai References Arunwong, R. et al. (2009). A Survey on Projects and Locale’s Capital for the establishment of Educationally Supporting Network for Children and Youth in the Area of Kamphaeng Phet (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Arunwong, R. et al. (2012). A Research and Development Project for Promoting the Quality of Science Learning Among Students within the Area of Kamphaeng Phet Province (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Boonsirirak, S. (2010). Factors Influencing the Strengths of Network Party of Schools under the Office of the Non-formal and Informal Education. SWU Educational Administration Journal, 7(12), 11-24. Buasai, S. (2014). Area Based Collaborative Research and Change Management. Area Based Development Research Journal, 6(3), 123-129. (in Thai) Bureau of Educational Testing. (2009). Summary of the Quality of National Education Evaluation in Academic Year 2006-2008. Bangkok: Bureau of Educational Testing. (in Thai) Chongsatatyoo, C. & Jittjang, A. (2012). The Synthesis of Results of Local Learning Enrichment Network (LLEN) Projects. (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Diowvilai, D. et al. (2009). A Study Projects and Local Capitals Utilized to Construct the Educational Network in order to Enhance the Learning Quality of Children in Lampang Province (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Diowvilai, D. et al.. (2012). The Development of Elementary Children Grade 4-6 with Reading Literacy through Lampang Learning Enrichment Network (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Fongsri, P. (2010). Project Evaluation Technique (7th ed.). Bangkok: Darnsutha Press Co., Ltd. (in Thai) Jittjang, A. (2009). The Study of Network Management between Higher Education Institutions, Schools and Partnerships of Basic Education in Foreign Country (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Kohengkul, S. (2007). Influences of Strategies, Knowledge Sharing and Knowledge Transfer on the Success of University-School Collaboration in Research and Development. (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) Ngourungsi, K. et al. (2012). The Development of Model of Learning among Children and Adolescents in Phitsanulok Province via the Tertiary Institution Network in Thailand’s Lower North (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Office of the Education Council. (2011). Construction Social Networks to Drive Innovation for Educational Organization Development: Lessons from Field Research and Development of Innovation to Enhance Educational Organizations with Knowledge Management. Bangkok: Eleven Star Intertrade. (in Thai) Ongsakul, S., Ongsakul, S. & Tipayakesorn, S. (2011). Area-Based Networking Research and Development for Promoting History Subject Learning at Prathom Suksa 4-6 Levels in Chiang Mai Province Schools (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) PISA Thailand, The Institute for the Promotion of Teaching Sciences and Technology. (2010). Results of PISA 2009 evaluation in Reading Literacy Mathematical Literacy and Scientific Literacy: Executive Summary. Bangkok: Arun Publishing. (in Thai) Promjui, S. (2009). Project Evaluation Technique (6th ed.). Nonthaburi: Jatuporn design Press. (in Thai) Ritcharoon, P. (2014). Project Evaluation Technique (2nd ed.). Bangkok: House of Kermyst Co., Ltd. (in Thai) Sawangjit, S. & Suwathanpornkul, I. (2013). Outputs and Outcomes Synthesis Researches of Community Participation in Educational Management: A Case Study of Community Based Research on Education and Community. In Proceeding of the 7th Srinakharinwirot University Research Conference. April 1-2, 2013. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai) Tangsiakbuth, P. et al. (2009). A Study Projects and Local Capitals Utilized to Construct the Educational Network in order to Enhance the Knowledge Management of Children in Chiangmai Province (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) The Thailand Research Fund. (2014). Background. Retrieved September 18, 2014, from http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid= 112. (in Thai) Vongvanich, S. (2015). Needs Assessment Research (3rd ed.). Bangkok: Vee Print. Co., Ltd. (in Thai) Yooyativong, T. et al. (2009). A Study and Development of Enhancement the Learning Quality of Children in Chiangrai Province. (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) Yooyativong, T. et al. (2011). The Promoting and Development of Foreign Language Skills and Information Technology to Support the Economic Development of the Border Province of Chiangrai. (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

มิตรานันท์ ด. (2019). การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการวิจัย และพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 171–196. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186589