การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ดร.ศยามน อินสะอาด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

Keywords:

Using ICT, Accessing ITC, Professional Learning Community

Abstract

The objectives of this research were to study using and accessing ICT of teacher
and to develop professional learning community model of teacher’s office of the basic
education commission. The samples of this study 1) consisted of 530 teacher’s office of
the basic education commission and 2) consisted of 31 person as followed: administer of
OBED, teacher of OBED and expertis of professional learning community, community of
practice or ICT based on instruction for develop professional learning community.
The research instruments were the questionnaires toward for using and accessing ICT,
indepth interview form and professional learning community evaluation form. Data were
analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the
study were as follows : 1) the using and accessing ICT of teacher at the high level

= 3.69, S.D. = 0.51) and 2) professional learning community model of teacher’s office of
the basic education commission consisted of 5 components as followed: external
facilitators and inhibitors, internal facilitators and inhibitors, process, characteristics and
outcomes, a suitable model at the highest level.

References

กันต์ฤทัย คลังพหล และสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2554). ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนใน
โครงการพัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:
วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(3), 113-128.
ธันยพร บุญรักษา. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย.
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส.
วิจารณ์ พานิช. (2550). องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). (2556). อำนาจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). สืบค้น 16 มีนาคม 2556, จาก
http://www.obec.go.th.
DuFoure, R, DuFoure., Eaker, R. & Many, T. (2006). Learning by doing: A handbook for
professional learning communities at work. Bloomington, IN: Solution Tree Press.
Translated Thai References
Boonraksa, T. (2010). Factors Affecting The Professional Learning Community of School
The Local Organization Administration in Loei Province (Master’s thesis). Loei:
Rajabhat University. (in Thai)
Klangphahol, K. and Sakulrattanakulchai, S. (2014). The Comparison Results of Students’
Thinking Skills in the Program of Development of Teachers at Basic Education
level on the Assessment of High Level Learning. SDU Research Journal
Humanities and Social Sciences, 10(3), 113-127. (in Thai)
Office of The Basic Education Commission (OBEC). (2013). Power and Role of Office of
The Basic Education Commission (OBEC). Retrieved March 16, 2013, from
http://www.obec.go.th. (in Thai)
Panich, W. (2007). Learning Organization and Knowledge Management. Bangkok:
The Thailand Research Fund. (in Thai).
Panich, W. (2012). Learning Method for Tthe students in 21st Century. Bangkok: Tathata
Publication Co.ltd. (in Thai)
Wongkitrungroung, W and Jittaruke, A. (2011). Skills for The Future: Education for
21st Century. Bangkok: Open World. (in Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

อินสะอาด ด., & เนตรวงษ์ ผ. ด. (2017). การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(2), 135–146. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186587

Issue

Section

Invitation