กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

Authors

  • นายปัญญเดช พันธุวัฒน์
  • ดร.สมศักดิ์ ลิลา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ อเนกสุข

Keywords:

Socialization, Local Wisdom, self-care, Elderly

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the process and result of using local wisdom for self-care in elderly people 2) study the wisdom readjustment in self-care of elderly people in accord with social dynamic, culture and technology 3) study the local wisdom socialization in self-care of elderly people to acceptors and 4) assess the learning of using the local wisdom socialization in self-care of elderly people. The sample group was 60+ year elderly people who were members in 18 senior citizen clubs in Kanchanaburi province, including 379 persons from survey and 33 persons from in-depth interview. The research method was Mixed Method Research in order to study the causal relationship of social systemaffected to local wisdom in self-care of elderly people in the factors of 1) environment 2) personality3) society4) social institute 5) socialization and

6) local wisdom in self-care of elderly people. The validity of causal relationship model was analyzed with Goodness of Fit Indices and Empirical Data. It was found that the Goodness of Fit Index (GFT) of the Model was equal to 0.90. The Adjusted Goodness of

Fit Index (AGFI) was equal to 0.90 and the Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) was equal to 0.55

References

ชาย โพธิสิตา. (2552). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งฯ. ทวีศักดิ์ นพเกษร. (2551). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1: คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคม (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก: ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. นิภรณ์ สัณหจริยา และ ประพจน์ เภตรากาศ. (2551). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิ ปัญญาไทสุขภาพวิถีไทพ.ศ. 2550-2554. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญา ไทสุขภาพวิถีไท (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันสุขภาพวิถีไทย นิศา ชูโต. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: พริ้นต์โพร. ยศ สันตสมบัติ. (2544). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลาก หลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ. (2552). โครงการการศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สุมาลี สังข์ศร.(2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 2(3), 99-100. สุภางค์ จันทวานิช. (2552). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์. สุวิมล ติรกานันท์. (2542). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. Social Welfare Development Center in Lampang. (2008). Socializationon Local Wisdominself-care of Elderly. Retrieved March 20, 2010, from: http:// www.olderlampang.go.th/worksocity/report_6/2550-2551/data2.XLS. (in Thai) Kleinman. (1980). Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology Medicine and Psychiatry, Berkley. London: University of California Press. Leininger, M. M. (2001). Culture and Diversity and University: Theory of Nursing. London: Jones and Bartlett. Orem, D. E. (2001). Nursing: Concept of Practices. (6th ed.) St. Louis MO: Mosby. Yamane, T. (1973). Statistics: an Introductory Analysis. New York: Harper & Row.

Translated
Thai
References
BodhiSita, C. (2009). Science and Arts of Qualitative Research (4th ed.). Bangkok: Amarin Printing. (in Thai) Chantavanich, S. (2009). Qualitative Research (17th ed.). Bangkok: Chulalongkorn Publishing. (in Thai) Nopgaysorn, T. (2008). Qualitative Methods: a Field Guide for Applied Research in Human/ Organization/Community and Social Development (2nd ed.). Phitsanulok: Faculty of Medicine, Naresuan University. (in Thai) Prasartkul, P. (2013). Situation of the Thai elderly 2013. Bangkok: Pimluk Publishing. (in Thai) Sangsorn, S. (2007). Local Wisdom and the creation of social learning. Journal of Educational Studies, 2(3), 99-100. (in Thai) Sanhajariya, N & Petrakas, P. (2008). Results of the study: Actuation National Strategic Plan The Development of a Healthy Way of Thai-wisdom 2007-2011. Nonthaburi: Public Health Ministry’s Development of Thai Traditional and Alternative Medicine Department. (in Thai) Santasombat, Y. (2001). Education Center Biodiversity and Indigenous Knowledge for Sustainable Development (Research report). Chiang Mai: Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (in Thai) Sasat, S. et al. (2009). Education Projects Long-term Elderly Care Facility in Thailand. Nonthaburi: Foundation of Thailand Development Earlier, Health Systems Research Institute. (in Thai) Shooto, N. (2008). Qualitative Research (4thed.). Bangkok: Printpro. (in Thai) Tirakanon, S. (2000). Research Methodology in Social Sciences: Guidelines into practice (2nded.). Bangkok: Chulalongkorn Publishing. (in Thai)

Published

2019-04-30

How to Cite

พันธุวัฒน์ น., ลิลา ด., & อเนกสุข ผ. ด. ส. (2019). กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 149–170. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186585