การพัฒนารูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนตำบลบ้านช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

Authors

  • นางสาวณิศิรา กายราศ
  • รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล

Keywords:

Eco-Museum, Community-Based Tourism, Chong-Samre, Trat Province

Abstract

This research aimed to study the process of the Chang Thun eco-museum’s development and to develop a new eco-museum model for community-based tourism. Based on qualitative research methods such as participant observation, in-depth interviews and focus groups, the research found that the Chang Thun eco-museum model for community-based tourism differed from its predecessors in Europe and East Asia in the following dimensions: first, it emphasized the collection of ‘ideas’ (exhibitions of local wisdom) rather than those of ‘materials’ (historical artifacts or sites); second, it was the ‘community’ not the state agencies who was the major actor in the thorough process of eco-museum development and management; third, it highlighted the nexus between

eco-museum and tourism in order to find the balance between the economic necessity of the community and the conservation objectives.

References

ติ๊ด อุยะตุง. ภัณฑารักษ์นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน. (สัมภาษณ์), 5 มกราคม 2559. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2550). วาทกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังคมไทย: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสาน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นภาพร จันทร์ฉาย. (2559). ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับ ท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยมสด สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 12(2), 191-212. วิรุณ ตั้งเจริญ. (2546). สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: อีแอนด์ไอคิวเพรส. ยิ้ม โฉมเฉลา. ภัณฑารักษ์นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน. (สัมภาษณ์), 5 มกราคม 2559. สมชาย เปรื่องเวช. ภัณฑารักษ์นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน. (สัมภาษณ์), 5 มกราคม 2559. สำเนา ตุงคะเทพี. ภัณฑารักษ์นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน. (สัมภาษณ์), 5 มกราคม 2559. Boylan, P. (1992). Eco-Museums and the New Museology—Some Definitions. Museum Journal, 92, 29. Chareonwongsa, P. (2007). The Bangpakong Mangrove Eco-museum Project. In Making Mangrove Eco-museum. SEMEO SPAFA. Bangkok: Amarin Press. Davis, P. (2011). Ecomuseums: A Sense of Place. (2nd ed.). London: Continuum. Duarte, A. (2012). Eco-museum: One of the Many Components of the New Museology. Proceedings of the 1st International Conference on “Eco-museums, Community Museum and Living Communities”, Seixal, Portugal. Eun, Sok-Bae. (2013). Eco-museum Project for Sustainable Rural Development. Seoul: Bookkorea Press. Giebelhusen, M. (2006). The Architecture is the Museum. In New Museum Theory and Practice: An Introduction. Janet Marstine, (ed.), Oxford: Blackwell. Shin, H. (2006). A Study on the Peculiarities by Themes of Ecomuseums in Europe. Hankuk Nongchon Konchuk Hakhway Nonmunjib, 8(2), 8-11. Yi, S. (2013). The Model of Chinese Eco-museum: Benchmarking, Evaluation and Comparison with Australian Open-Air Museums(Doctoral dissertation). Deakin University, Melbourne.

Translated Thai References Chomchalao, Y. Eco-museum of Changthun Curator. (Interview), January 5, 2016. (in Thai) Janchai, N. (2016). Efficiency of Tourism Development from Government Policy to Practice. Case Study: Hua Hin, Thailand. SDU research Journal Humanities and Social Sciences, 12(2), 191-212. (in Thai) Prueangwet, S. Eco-museum of Changthun Curator. (Interview), January 5, 2016. (in Thai) Sumalee, N. (2007). A Discourse on Local Community Museum in Thai Society: A Case Study on Museum in North-Eastern Region (Master’s thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) Tungcharoen, W. (2003). Aesthetics for life. Bangkok: E and IQ Press. (in Thai) Tungkataepi, S. Eco-museum of Changthun Curator. (Interview), January 5, 2016. (in Thai) Uyatung, T. Eco-museum of Changthun Curator. (Interview), January 5, 2016. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

กายราศ น., เย็นสบาย ร., & พรมมูล ผ. ด. (2019). การพัฒนารูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนตำบลบ้านช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 131–148. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186578