การพัฒนาเครื่องมือประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครู

Authors

  • นางสาววัชราภรณ์ เขื่อนวัง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

Keywords:

Evaluation Tool for Professional Experiential Training, 21st Century Skills, Formative Assessment, Professional Learning Communities

Abstract

This research aimed to 1) develop the standards and indicators for professional
experiential training of student teachers, and 2) develop an evaluation tool and determine
its criteria for professional experiential training of student teachers. The study was divided
into 2 stages. The first stage involved developing the standards and indicators following
document and research reviews from 5 major categories, which were 1)Thai professional
teaching standards and indicators, 2) international professional teaching standards, 3) 21st
century skills, 4) formative assessment concepts, and 5) professional learning community
concepts, all of which were examined by experts in the field for their relevance to the
study. The second stage involved developing an evaluation tool and its criteria, whose
samples consisted of student teachers and their mentors, as well as examining its content
validity, criterion-related validity, and interrater validity. The research found that the
evaluation standards for professional experiential training of student teachers consisted of
3 standards with 30 indicators, which were 1) instruction, 2) classroom action research, and
3) personal development, all of which were then developed into an evaluation tool for
professional experiential training of student teachers. The evaluation tool consisted of
3 parts: 1) the guidelines for using the evaluation tool, 2) the 4-level rubric evaluation tool,
and 3) the evaluation criteria to be applied by student teachers and mentor/supervisor
teachers in their professional experiential training.

References

กมลวรรณ ตังธนกานนท์. (2547). การพัฒนากระบวนการจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแบบ
เต็มรูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก จำกัด.
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556). คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2556). คู่มือการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุติมา เพชรรัตน์ และสุริยะ เจียมประชานรากร. (2558). การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
11(1), 145-162.
ฐิตาพร เขียนวงษ์ และ มนสภรณ์ วิทูรเมธา. (2558). ผลของรูปแบบการเรียนแบบคู่คิดคู่ปรึกษาต่อ
การทำงานเป็นทีม การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทักษะการตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติ
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(3), 117-129.
ดวงใจ สีเขียว. (2549). การพัฒนาระบบการประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนวคิด
การประเมินแบบ 360 องศา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสรุปอ้างอิง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ. (2558). การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และบริการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(1), 181-196.
บัญญัติ ชำนาญกิจ. (2534). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
วิทยาลัยครู (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน. (2556). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
ปิยาภรณ์ วัดสว่าง. (2547). แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิกุล เอกวรางกูร. (2550). การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับ
ประถมศึกษา (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
(2556). คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน. (2549). คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้าว.
เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน. (2556). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. สืบค้น 12 มกราคม 2556,
จาก http://education.dusit.ac.th/QA/articles/doc02.pdf.
วันนา สงวนศรี. (2549). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2543). การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รายงาน
ผลการวิจัย). สกลนครฯ: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชั่น จำกัด.
ศิริเดช สุชีวะ. (2550). หลักการประเมินการเรียนรู้. ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
(น. 52-64). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย กาญจนวาสี (2550). นโยบายการประเมินผลการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2) (น. 3-24). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
(2556). คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม. (2549). สาธิตจุฬาฯ: แหล่งเรียนรู้ครูมืออาชีพ
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมประสงค์ เสนารัตน์. (2552). ปัญหาในการประเมินผล (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). สืบค้นจาก
http://www.kmcenter.ago.go.th/kms/sites/default/files/ปัญหาในการประเมินผล.pdf
สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2555). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพัฒนาการสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระหว่าง
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาครู (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขรัก สร้อยทอง. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และ
สมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2546). การวัดทักษะการปฏิบัติ (Performance testing) [จุลสาร]. กรุงเทพฯ:
ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอมอร จังศิริพรปกรณ์. (2550). การประเมินผลการเรียนรู้. ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่
(พิมพ์ครั้งที่ 2) (น.144-166). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Avalos, B. (2011). Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education
over Ten Years. Teaching and Teacher Education, 27, 10-20.
Ayala, C. C. et al. (2012). From Formal Embedded Assessment to Reflective Lessons:
The Development of Formative Assessment Studies. Applied Measurement
in Education, 21(4), 315-334.
Bennett, R.E. (2011). Formative Assessment: a Critical Review. Assessment in Education:
Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25.
Berry, R. (2014). Assessment for Learning in Hong Kong School. Conceptions, Issues and
Implications. In C. Marsh & C.K.Li (Eds.) Asia’s High Performing Education Systems
(pp.255-273). New York: Routledge.
Council of Chief State School Officers (CCSSO). (2013). InTASC : Model Core Teaching
Standards and Learning Progressions for Teacher 1.0. Retrieved December 21,
2013, from http://www.ccsso.org/Documents/2013/2013_INTASC_Learning_
Progressions_for_Teachers.pdf.
Crossouard, B. (2011). Using Formative Assessment to Support Complex Learning in
Conditions of Social Adversity. Assessment in Education: Principles, Policy
& Practice, 18(1), 59-72.
Danielson, C. (1996). Enhancing Professional Practice, a Framework for Teaching. Retrieved
December 21, 2013, from http://www.andrews.edu/~rjo/Artifacts/
Danielson%27s% 20Framework%20for%20Professional%20Practice%20web.pdf.
Dufour, R. & Dufour, R. (2010). The Role of Professional Learning Communities in Advancing
21st Century Skill. In Bellanca, J. and Brandt, R. (Eds.), 21st Century Skills:
Rethinking How Student Learn (pp. 77-96). Solution Tree: United States of
America.
Glanz, J. (2005). Action Research as Instructional Supervision: Suggestions for Principals.
NASSP Bulletin, 89(643), 17-27.
Helen, R. D., Eleanor, H. & Judy, P. (2011). Enacting Assessment for Learning: the Beliefs
Practice Nexus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4),
365-379.
Hunter, M. (1982). Mastery Teaching. Retrieved December 21, 2013, from
http://www.csun.edu/ coe/eed/holle/PACT/planning/Lesson%20Planning.pdf.
Judith, H. S. & Lauren, M. S. (2012). Predicting Performance: A Comparison of University
Supervisors’ Predictions and Teacher Candidates’ Scores on a Teaching
Performance Assessment. Journal of Teacher Education, 63(1), 39-50.
Le Cornu, R. (2009). Building Resilience in Pre-service Teachers.Teaching and Teacher
Education, 25(5), 717-723.
Mary, F. H. (2011). Getting Traction: Enablers and Barriers to Implementing Assessment for
Learning in Secondary Schools. Assessment in Education: Principles, Policy &
Practice, 18(4), 347-364.
Moss, J. (2012). Teachers Learning in Community: Realms and possibilities. Teaching
Education, 23(1), 111-113.
National Institute of Education. (2009). A Teacher Education Model for the 21st Century:
A Report by the National Institute of Education, Singapore.
Niemi, H. (2011). Educating Student Teachers to become High Quality Professionals:
A Finnish Case. Finland.
Niemi, H. (2012). Relationship of Teachers’ Professional Competences, Active Learning
and Research Studies in Teacher Education in Finland. Finland.
Nitko, A.J. (2004). Educational assessment of students (4th ed). Columbus, Ohio: Pearson
Education Inc.
Priestleya, M., Millera, K., Barrettb, L. & Wallacec, C. (2011). Teacher Learning Communities
and Educational Change in Scotland: the Highland Experience. British Educational
Research Journal, 37(2), 265-284.
Rebecca, R.S.et al. (2010). Improving Preservice Teacher Preparation through the Teacher
Work Sample: Exploring Assessment and Analysis of Student Learning. Action in
Teacher Education, 32(1), 39-53.
Tennessee State Board Education.(2009). Framework for Evaluation & Professional
Growth : Comprehensive Assessment. Retrieved December 21, 2013, from http://
Tennessee State Board Education.gov/education/frameval/doc/comprehensive_
assessment.pdf.
Thomas L. et al. (2011). Elementary Teachers’ Formative Evaluation Practices in an Era of
Curricular Reform in Quebec, Canada. Assessment in Education: Principles, Policy
& Practice, 18(4), 381–398.
Thorndike, R. (2005). Measurment and Evaluation in Psychology and Education (7th ed).
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in our Times. Jossey-Bass:
United States of America.
Tyagi, R.S. (2010). School-based Instructional Supervision and the Effective Professional
Development of Teachers. Compare: A Journal of Comparative and International
Education, 40(1), 111-125.
Wiliam, D. (2007 a). Content Then Process: Teacher Learning Communities in the Service of
Formative Assessment. In Reeves, D. (Eds.), Ahead of the Curve: The Power of
Assessment to Transform Teaching and Learning. Solution Tree: United States of
America.
Wiliam, D. (2007 b). Keeping Learning on Track: Formative Assessment and the Regulation
of Learning. In Frank, K. and Lester, Jr. (Eds.), Second Handbook of Mathematics
Teaching and Learning. Greenwich, Conn.: Information Age Publishing.
Wiliam, D. & Thompson, M. (2007). Integrating Assessment with Instruction: What Will It
Take to Make It Work?” In Carol, A.D., and Mahwah, N.J. (Eds.), The Future of
Assessment: Shaping Teaching and Learning. Lawrence Erlbaum Associates.
Willis J. (2011). Affiliation, Autonomy and Assessment for Learning. Assessment in
Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), 399–415.
Winnie & Theodore. (2011). Influence of Teachers’ Perceptions of Teaching and Learning
on Theimplementation of Assessment for Learning in Inquiry Study. Assessment
in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), 417-432.
Wu, N. (2014). The Implementation of the National Professional Standard for K-12
Teachers, 2012 (NPST) at Regional and Local Level in China: A Case Study of
Regional Teacher Professional Development Standards Implementation in
Qingyang District, Chengdu, China. Higher Education of Social Science, 7(3), 1-11.
Retrieved December 21, 2013, from http://www.cscanada.net/index.php/hess/
article/view/5759DOI: http://dx.doi.org/10.3968/5759
Translated Thai References
Association of University Presidents of Thailand (AUPT.). (2013). Table Statistics on the
Number of Candidates who had Passed and the Highest Rating - the Lowest in
the Central Admissions, Academic Year 2556. Retrieved January 12, 2013, from
http://www.aupt.or.th/admissions. php. (in Thai)
Chamnankit, B. (1991). The Development of Causal Relationship Model between Variables
concerning Professional Experiences and Teaching Competencies of Student
Teachers Colleges (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University.
(in Thai)
Chanchusakun, S. (2012). Causal Factors of Psychological Well-being Growth of Student
Teachers during Professional Teaching Practice (Doctoral dissertation) Bangkok:
Chulalongkorn University. (in Thai)
Ekwarangkoon, P. (2007). Research and Development of the Measurement and Assessment
System for Integrated Learning in Primary Schools (Doctoral dissertation).
Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Faculty of Education, Kasetsart University. (2013). Guide of Professional Experiential
Training. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)
Faculty of Education, Silpakorn University. (2013). Guide of Professional Experiential
Training. Nakhonpathom: Silpakorn University. (in Thai)
Faculty of Education, Chulalongkorn University. (2013). Guide of Professional Experiential
Training in Schools: Bachelor of Education courses (Revised 2552). Bangkok:
Chulalongkorn University. (in Thai)
Faculty of Education, Srinakharinwirot University. (2013). Guide of Teaching Practice
and Professional Experiential Training. Bangkok: Srinakharinwirot University.
(in Thai)
Janchai, N. et al. (2015). Evaluation of Graduates’ Quality on Tourism and Hospitality
Industry Programme Based on Thailand Qualification Framework on Higher
Education B.E. 2552. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences,
11(1), 181-195. (in Thai)
Jangsiripornpakorn, A. (2007). Principles of Learning Assessment. In Wongwanich, S. (ed.),
New learning assessment (2nd ed). Bangkok: Chulalongkorn University Publisher.
(in Thai)
Kanjanawasee, S. (2007). The Policy of Learning Assessment according to The National
Education Act. In Wongwanich, S. (ed.), New learning assessment (2nd ed).
Bangkok: Chulalongkorn University Publisher. (in Thai)
Khienwong, T. & Withoonmatha, M. (2012). Effect of Buddy Learning Model on Team Work,
Preserviced Self-efficacy and Decision Making Skills in the Nursing Practicum of
Nursing Students, Suan Dusit Rajabhat University. SDU Research Journal
Humanities and Social Sciences, 8(3), 117-129. (in Thai)
Office of the Education Council. (2002). Education act B.E. 2542. Bangkok. (in Thai)
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2013). Education Development
Plan of the Ministry of Education No. 11 B.E. 2555 - 2559. Bangkok. (in Thai)
Panich, V. (2012). Way of Learning for Students in the 21st century. (3rd ed). Bangkok.
(in Thai)
Pengsawas, W. (2000). Study Report on some Factors related to the Education of
Professional Experiential Training. Sakonnakhon: Sakonnakhon Rajabhat
University. (in Thai)
Petcharat, C. & Jiamprachanarakorn, S. (2015). Knowledge Management for Driving Suan
Dusit Rajabhat University trough Learning Organization. SDU Research Journal
Humanities and Social Sciences, 11(1), 145-161. (in Thai)
Professional Experience Center of Chulalongkorn University Demonstration Secondary
School. (2006). SATIT CHULA: Teacher Professional Learning Source. Bangkok.
(in Thai)
Sanghuansri, W. (2006). Elements that Influence to Anxiety in the Professional Experiences
of the 3 Year Students of Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra
University, Chachoengsao (Master’s thesis). Chachoengsao: Rajabhat
Rajanagarindra University. (in Thai)
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand. (2006). Guide of Education Practice.
Bangkok. (in Thai)
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand. (2013). Professional Standards in
Education. Retrieved January 12, 2013, from http://education.dusit.ac.th/QA/
articles/doc02.pdf. (in Thai)
Seekhieo, D. (2006). The Development of a System to Evaluate Practice Teaching Students
Based on 360 Degree Feedback by Applying Generalizability Theory (Doctoral
dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Senarat, S. (2009). Problems of the Evaluation (Doctoral dissertation). Mahasarakham:
Mahasarakham University. (in Thai)
Soithong, S. (2000). Relationships among Knowledge of Thai Language of Student
Teachers in Rajabhat Institutes, Bangkok metropolis (Master’s thesis). Bangkok:
Chulalongkorn University. (in Thai)
Sujiva, S. (2007). Principles of Learning Assessment. In Wongwanich, S. (ed.), New learning
assessment (2nd ed). Bangkok: Chulalongkorn University Publisher. (in Thai)
Tangdhanakanond, K. (2004). A Development of Portfolio for Learning Assessment of
Students Taught by Full Scale Constructionism Approach at Darunsikkhalai
School (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Watsawang, P. (2004). Practical Guidelines for the Measurement and Evaluation of
Learning Outcome in Vocational and Technology for Prathom Suksa Four
(Master’s thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Wongwanich, S. (2003). Performance Testing. Journal of Test No. 4. enter of Textbook and
Document Academic, Faculty of Education. Bangkok: Chulalongkorn University.
(in Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

เขื่อนวัง น., หลาวทอง ผ. ด., & สุวรรณมรรคา ร. ด. (2017). การพัฒนาเครื่องมือประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครู. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(2), 65–90. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186571

Issue

Section

Invitation