ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

Authors

  • นางสาวสิริธิดา เสาหงษ์

Keywords:

Education Institution, Engagement

Abstract

The objectives of the study were: 1) to study the existing connection of the graduate students with the administration, 2) to study the factors affecting the relationship between the students and the National Institute of Development Administration,

3) to study the correlation between the existing factors that affect the levels

of satisfaction of the graduate students in the Regular Program which has already successfully completed at least one semester of 300 students. Statistics used to analyze the validity of the data included mean, standard deviation and correlation analysis.

The results of the study demonstrate that the strong relationships of the graduate students in the Regular Program at the Institute of Development Administration that can be attributed to the following factors: a) the faithfulness, loyalty and devotion from the institution; faithfulness is higher than loyalty and devotion. The level of satisfaction of the regular graduate students at the Institute of Development Administration consisted of positive feedback; relationships and the existing engagement with their friends received the highest level of positive feedback, while the administration and facilities received the least positive feedback. The correlation of the existing relationships of satisfaction signify an encouraging environment; if the student has high satisfaction then there is a great level of engagement that affects the relationship with the institution (p<0.05).

References

กรองทิพย์ นาควิเชตร. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพันธะ ผูกพันของนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเอกชน (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. ลำพูน เอกฐิน. (2542). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Cochran, W. G. (1963). Sampling Techniques (2nd ed.). New York, NY: John Wiley and Sons, Inc. Educational Service Division. (2013). Annual Report. Bangkok: National Institute of Development Administration. Eggert, L. L., Thompson, E.A., Herting, J.R., Nicolas, L.J. & Dicker, B.G. (1994). Preventing Adolescent Drug Abuse and High School Dropout Through an Intensive School - based Social Network Development Program. American Journal of Health Promotion, 8, 202-215. Steers, R. M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 22, 46-56.

Translated Thai References Akatin, L. (1999). The Factors of the Commitment of Teachers in High school, Department of General Education. Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai) Nakwichet, K. (2006). Factors Influencing Students’ Commitment to Private Universities (Doctoral dissertation). Nakhon Ratchasima: Vongchavalitkul University. (in Thai)

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

เสาหงษ์ น. (2017). ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 75–90. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186565