การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชน สู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Authors

  • นางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

Keywords:

Administration Model, Private School, Excellence

Abstract

The objectives of this study were: 1) to develop a private elementary school
administration model of excellence; 2) to examine the developed model and 3) to verify
the developed model. The study was divided into4 phases. The first phase was the
construction of the research conceptual framework from the analysis of relevant
documents and studies, an interview with experts and the study of outstanding smallsized,
medium-sized and large-sized private schools. The second phase was the model
development with the application of the Modified Delphi Technique for 3 times. The third
phase was the examination of the developed model with the empirical data. The subjects
were directors of basic education level private schools who received a “Good” and “Very
Good” level in the second assessment. The tool used in data collection was a 5-level
rating scale questionnaire. Percentage, mean and standard deviation were used in the data
analysis. The fourth phase was the model verification by an expert group composed of 8
experts. The study results could be concluded as follows.The author’s private elementary
school administration model of excellence in the North-eastern region consisted of
7 components, which were: 1) organizational leadership; 2) strategy planning; 3) a focus on
students, parents and community; 4) assessment, analysis and knowledge management;
5) a focus on human resources; 6) process management; and 7) operation outcome.
The overall suitability of the author’s private elementary school administration model of
excellence in the North-eastern region was at a high level, 4.36. The suitability of each
component could be prioritized as follows: strategy planning; organizational leadership; a
focus on human resources; process management; operation outcome; assessment,
analysis and knowledge management; and a focus on students, parents and
community.The experts agreed that the model developed by the author was suitable for
implementation.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). รวมเล่มบทคัดย่อรายงานการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2551. กรุงเทพฯ: สกสค.
กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ. (2547). การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด: สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น.
กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์
ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2539). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.
บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น. (2550). เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. เอกสารประกอบการ
ดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ กาญจนนิตย. (2548). เกณฑ์บลัดริจปี 2548 : การปรับเปลี่ยนที่น่าพิจารณาปรับตาม. วารสาร
การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(1), 7-10.
พิมลพรรณ ดุษิยามี. (2550). การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2556). วิกฤติการศึกษาไทย : ทางออกที่รอการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยใน
ด้านต่างๆ ทางออกของปัญหา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ. (2550). ธรรมชาติผู้เรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2545). การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. (2548). การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
วัชราภรณ์ ทีสุกะ. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). สกลนคร: มหาวิทยาลัย
สกลนคร.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2549). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย Waste-free Production.
(การบรรยาย). 1 - 2 สิงหาคม 2549. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
สุนิสา วิทยานุกรณ์. (2552). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2539). การนำเสนอรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2543). 1 ปีการปฏิรูปการศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ: การศาสนา.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2548). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมพฤศจิกายน 2554). กรุงเทพฯ:
จุดทอง.
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. (2555). เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: พงษ์วรินการพิมพ์.
ศูนย์พัฒนาบุคลากร Hi. Q. Group. (2552). การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย. สืบค้น 4 มีนาคม 2557
จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id= 470668.
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา
(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชลี ประกายเกียรติ. (2553). การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจเป็นฐาน (ปริญญานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมมาร สยามวาลา. (2556). ปัญหาการศึกษาไทยเราจะแก้ที่ไหนดี. สืบค้น 4 มีนาคม 2557
จาก http://blog.eduzones. com/racchachoengsao/88413.
Baldrige National Quality Program. (2005). Education Criteria for Performance Excellence.
Retrieved March 15, 2014, from http://www.baldrige.nist.gov.
Murgatroyed, S. & Morgan, C. (1993). Total Quality Management and the School.
Buckingham: Open University Press.
Translated Thai References
Chaocheun, B. (2007). The Criteria of Quality of Education for Excellence Operations.
Documents for the Implementation of the National Quality Award criteria,
Khonkaen: Khonkaen University. (in Thai)
Dolpradit, S. (2006). A Proposed Model of Total Quality Management System for the Office
of the Provincial Education (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn
University. (in Thai)
Doosiyamee, P. (2007). The Strategic Management of Private School Administration
(Master’s thesis). Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)
Hi. Q. Group. Development Center. (2009). Brain development of young children. Retrieved
March 4, 2014, from http://www.oknation.net/blog/print.php?id= 470668. (in Thai)
Kanjananit, P. (2005). Baldrige Criteria the Year 2005: The Modifications to be Adjusted
Accordingly. Journal of Quality Assurance Khonkaen University, 6(1), 7-10.
(in Thai)
Kanjanapanyakom, R. (2002). Development of Indicators and Criteria for Internal
Assessment for Quality Enhancement. Bangkok: Ministry of University Affairs.
(in Thai)
Kesonpat, P. (2015). Linear Structural Relationship to Knowledge Management,
Participation and Strategic Leadership, Affecting the Efficiency of Administration
Performance of Basic Schools, Office of Basic Education, Bangkok. SDU Research
Journal Humanities and Social Sciences, 11(2), 145-160. (in Thai)
Ministry of Education. (2009). Abstract Library Report of the Office of the Secretary of
Education During the Years 2003-2008. Bangkok: Kurusapa Ladprao Printing Press.
(in Thai)
Ministry of Education. (2010). A Practical Guide for Teachers. Bangkok: Agricultural
Cooperatives of Thailand Limited Printing Press. (in Thai)
Office of Private Education Commission. (1996). One Year the Reform of Private Education.
Bangkok: Printing of Religion. (in Thai)
Prakaikeat, A. (2010). The Development of an Internal Quality Management System
for Basic Education Schools based on Baldrige Education Criteria for
Performance Excellence (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn
University. (in Thai)
Sestapanich, S. (2007). A Development of a School Administrative System for Excellence
of a Private School (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. (in
Thai)
Siamwalla, A. (2013). How to Solve Thai Educational Problem. Retrieved March 4, 2014,
from http://www.oknation.net/blog/print.php?id= 470668. (in Thai)
Sinlarat, P. et al. (2013). Crisis of Educational Thai: the Ideal Solution for the Problem of
Thailand in Various Fields (2nded.). Bangkok: Dhurakij Pundit University. (in Thai)
Sirisamphan, T. (1996). Strategic Planning. Bangkok: Secretary of Reform, Office of the
Prime Minister. (in Thai)
Teesuka, W. (2014). Development of Strategie Management Indicators of Educational
Administrators under the Offices of Primary Education Service Areas (Doctoral
dissertation). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)
Thailand Productivity Institute. (2006). Improving Production Efficiency with Waste-free
Production. Bangkok: Institute Small and Medium Enterprises Development.
(in Thai)
Thailand Quality Award. (2012). National Quality Award Criteria the Year 2012-2013
(2nded.). Bangkok: Pongwarin Printing. (in Thai)
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization).
(2011). Manual for Assessors the Third-Round of External Quality Assessment for
Basic Education 2011-2015. Bangkok: Golden Point. (in Thai)
Tiemtad, K. (2014). Learning Experiences of Early Childhood in Matthayomsathukarnwittaya
School. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 10(2), 1-18.
(in Thai)
Vehachat, R. (2005). The Development of a Model of Total Quality Management in Basic
Education Institutions (Doctoral dissertation). Chonburi: Burapha University.
(in Thai)
Wittayanukorn, S. (2009). Developing a Model of Educational Management for Excellence
in the Private School (Doctoral dissertation). Chonburi: Burapha University.
(in Thai)

Downloads

Published

2017-05-01

How to Cite

อุปพงษ์ น., & สุรกิจบวร ร. ด. (2017). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชน สู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(2), 43–64. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186564

Issue

Section

Invitation