การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Authors

  • นายธนิต แสงกระจ่าง

Keywords:

Sustainable Tourism Concept, Policy Recommendation For Sustainable Tourism

Abstract

This thesis has three objectives: 1) to explore conditions about sustainable tourism, 2) to study the results of the development of designtaed areas for sustainable tourism according to DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration), which is a public organization, 3) to develop policy recommendations for sustainable tourism of Thailand. The approach used in this study are policy recommendations and

a framework on the development of policy recommendations. It is found, as a result of the study, that 1) policy recommendations for sustainable tourism in Thailand can be categorized into 6 elements, 2) policy implementation of designated area for sustainable tourism is carried out by launching a ten-year master plan along with the vision defined

in the policy and there are 8 structural-oriented problems 3) 13 policy recommendations are developed from 7 key concepts in sustainable tourism and the rest is from the results of the development of designtaed areas for sustainable tourism according to DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration).

References

นภาพร จันทร์ฉาย. (2559). ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับ ท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร, 12(2), 191-212. กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). สรุปสถานการณนักท่องเที่ยว เดือนสิงหาคม 2558. จาก https://www.msociety.go.th/article_attach/15265/18698.pdf กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. จาก http:// www.mots.go.th/mobile_detail.php?cid=56&nid=6716. รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง. (2553). ยุทธศาสตร์การสร้างตัวแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 30(2), 83-96. อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2558). รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่าย ความสัมพันธ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. Bishop, P. (2010). Multi-Site Case Study. In Encyclopedia of Case Study Research. Edited by Albert J. Mills, Gabrielle Durepos and Elden Wiebe. California: SAGE Publications. Global Sustainable Tourism Council. (2013). Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations. Retrieved from http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria/criteriafor-destinations. html. Saarinen, J. (2006). Traditions of Sustainability in Tourism Studies. In Sustainable Tourism, 313-333. Edited by Stephen Page and Joanne Connell. London: Routledge. Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?. London: Earthscan. Timur, S. (2005). A Network Perspective of Stakeholder Relationships in the Context of Sustainable Urban Tourism. (Doctoral dissertation). Canada: University of Calgary. UNWTO. (2012). World Tourism Barometer Volume 10 July. Retrieved from http:// www.benchevents.commarket_intelUNWTO_Barom12_04_July.pdf.
74
SDU Res. J. 13 (1): Jan-Apr 2017 The Development of Policy Recommendations for Sustainable Tourism of Thailand

_______. (2015) World Tourism Barometer Volume 13 January. Retrieved from http:// dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ unwto_barom15_01_january_excerpt_1.

Translated
Thai
References
Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports. (2015). Situation Tourists August 2015. from https://www.m-society.go.th/article_attach/15265/18698.pdf. (in Thai) Janchai, N. (2016). Efficiency of Tourism Development from Government Policy to Practice Case Study: Hua Hin, Thailand. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 12(2), 191-212. (in Thai) Limmanee, A. (2015). State Society and Change: A Consideration on Power, Policy, and Relationship Network (2nd ed.). Bangkok: Siam Paritad Publishing House. (in Thai) Ministry of Tourism and Sports. (2015). Ministry of Tourism and Sports Publication. from http://www.mots.go.th/mobile_detail.php?cid=56&nid=6716. (in Thai) Sritongroong, R. (2010). A Strategy of Sustainable tourism Model Development at Lower Central Provinces. Silpakorn University Journal, 30(2), 83 - 96. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

แสงกระจ่าง น. (2019). การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 55–74. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186562