การประยุกต์แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนต่อกันและการเริ่มจากรากฐาน ในการจัดการป่าชุมชน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Authors

  • ดร.ธวัชชัย ถาวรวัฒนยงค์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุธา สุนทรห้าว

Keywords:

Partnership, Bottom-up Concept, Community of Forest Management

Abstract

This research aimed to apply a partnership concept and a bottom-up concept for proposing and appropriate model of sustainable community forest management.

The model would open an opportunity for government, private and community sections to participate in each step of management. Moreover, community participation in the acknowledgement, observation and assessment processes of forest research utilization would be performed. This research was a participatory action research (PAR). Data was collected by using questionnaire from main community forest management stakeholders and professionals from related fields to assess the efficiency and efficacy of community forest management by the community participation process. This model applied a partnership concept and a bottom up concept for a community forest management of Sapanhin Sub-district, NongMamong District, Chainat Province. In addition, a Learning through action process was performed to apply results in order to improve communitybased forest and natural resources management systems. This was related to community competency and community need and includes the participation of all parties in the future. It was clearly seen from the study that after the process of community empowerment (capacity building) among community networks, the knowledge that the community gained in forest management was technically correct. Moreover, they appreciated and had protective feelings for their natural resources and community forest. The utilization of the community forest was based on the capability and production capacity of the community forest. The problem or limitation of the community to manage the community forest was the lack of promotion to encourage participation among the network to join the activities. Therefore, promotion and support of the participation processes of organizations at local level is critical.

References

กรมป่าไม้. (2553). พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย. สถิติป่าไม้. จาก http:/www.forest.go.th/Stst/stat50/ TAB1.htm. ดาวุด ยูนุช. (2553). การจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. นันทวัฒน์ บรมานันท์ และแก้วคำ ไกรสรพงษ์. (2544). การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2531). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล. วิชา นิยม และคณะ. (2547). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน แนวทางกำหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ. (2547). การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สิน พันธุ์พินิจ. (2547). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จำกัด. สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์. (2540). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2554). โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. อุทิศ กุฏอินทร์. (2555). การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). Tokyo: Harper International Edition. Translated
Thai
References

Boramanand, N. & Kraisoraphong, K. (2001). Local Administration and Natural Resources and Environment Management. Bangkok: Duen Tula Publishers. (in Thai) Kispredaborisuthi, B. (1998). Social Science Research Methodology. Nakhonpathom: Mahidol University. (in Thai) Kutintara, U. (2012). Sustainable Land use and Natural Resources Management. Department of Forestry Biology, Faculty of Forestry and Graduated Project in Sustainable Land use and Natural Resources Management. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai) Niyom, W. et al. (2004). Land Management Efficiency Project; Guideline for Land Use Zoning and Community-based Soil Resource and Land Conservation and Rehabilitation. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai) Niyom, W. & Rattana, K. (2004). Integrated Natural Resources and Environmental Management. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai) Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2011). Ta-Chin Watershed Environmental Strategy Assessment for a Sustainable Water Resource Development. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai) Panpinit, S. (2004). Social Science Research Technique. Bangkok: June Publishing Ltd. (in Thai) Prasithrathsin, S. (1997). Social Science Research Methodology. Bangkok: National Institute of Development Administration. (in Thai) Royal Forest Department. (2010). Forest Area in Thailand. Forestry statistic. Retrieved from www.forest.go.th/Stst/stat50/TAB1.htm. (in Thai) Yunud, D. (2010). Poverty Sensitive Mapping Formulation in North-Eastern Thailand (Master’s thesis). Bangkok: Thammasart University. (in Thai)

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

ถาวรวัฒนยงค์ ด., กุฏอินทร์ ร. ด., & สุนทรห้าว ผ. ด. (2017). การประยุกต์แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนต่อกันและการเริ่มจากรากฐาน ในการจัดการป่าชุมชน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 39–54. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186554