รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Authors

  • ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์
  • ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

Keywords:

Primary Demonstration School, Academic Leadship

Abstract

The purpose of this research was to study the academic leadership model of the administrators in demonstration schools within Rajabhat Universities. The sampling group consisted of three hundred and seventy-one subjects. Instruments used for data collection were questionnaires of academic leadership. The research findings revealed that academic leadership of the administrators in demonstration schools within Rajabhat Universities consisted of six components. Factor loading of all items were statistical significant at 0.01. Novel findings from this research suggest that administrators of demonstration schools within Rajabhat Universities should first prioritize development of the head

of departments, with special focus in the areas of school environment and culture development. Secondly, administrator should put priority on maintaining good relationships between teachers, students, parents, the community, and parties from all sectors. Thirdly, administrators should give priority to goal formulation and comprehension in order to provide a clear development path in teaching. Then administrators should rely upon teaching professionals and academic innovation to create new knowledge

in teaching in order to improve teaching effectiveness.

References

กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ. (2553). องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด เล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคกลางของประเทศไทย. วารสาร วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(3), 95-112. นัตธิณี จงรักษ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารของหัวหน้ากลุ่มสาระกับประสิทธิผล ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎี บัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2551). ผลการทดสอบ O-Net. สืบค้น 28 มกราคม 2554, จาก http://www.niets.or.th. สุภัทรา วีระวุฒิ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี. วารสารการบริหารและพัฒนา, 3(3), 111-126. Alig-Mielcarek & Jana M. (2003). A Model of School Success: Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement (Doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio. Alig-Mielcarek, Jana M. & Hoy, W. K. (2005). A Thoeretical and Empirical Analysis of The Nature, Meaning, and Influence of Instructional Leadership: The Ohio State University. Retrieved from http://72.14.235.104/search?q= cache:P2iwpAZ4GAwJ:www.coe.ohio-state.edu. Askling, B. & Stensaker, B. (2002). Academic leadership: Prescriptions, Practices and Paradoxes. Tertiary Education and Management, 8(2), 113-125. Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Cotton, K. (2003). Principals and Student Achievement: What the Research Says. ASCD. Deal, T. E. & Peterson, K. D. (1999). Shaping School Culture: The Heart of Leadership. Jossey-Bass Inc., Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. Firestone, W. A., & Riehl, C. (Eds.). (2005). A New Agenda for Research in Educational Leadership. Teachers College Press. Hackman, M. Z. & Johnson, C. E. (2013). Leadership: A Communication Perspective. Waveland Press. Hargreaves, A. (1998). The Emotional Politics of Teaching and Teacher Development: with Implicatinos for Educational Leadership. International Journal of Leadership in Education Theory and Practice, 1(4), 315-336. Hu, L-T. & Bentler, P.M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. Kaur, B., Ferrucci, B. J. & Carter, J. A. (2004). Department Heads’ Perceptions of their Influence on Mathematics Achievement in Singapore and the United States. International Journal of Educational Management, 18(2), 93-99. Keller, G. (1983). Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education. JHU Press. Lahui-Ako, B. (2001). The Instructional Leadership Behaviour of Papua New Guinea High School Principals- a Provincial Case Study. Journal of Educational Administration, 39(3), 233-265. Lucas, A. F. (2000). Leading Academic Change: Essential Roles for Department Chairs. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. Jossey-Bass Publishers. McEwen, N. (1998). Satisfaction with Education in Alberta. Alberta journal of educational research, 44(1), 20-37. Public Agenda. (2008). What does it take to transform a school. A Mission of the Heart, Public Agenda. A Mission of The Heart: Leaders in High-Needs Districts Talk about What It Takes to Transform a School. Retrieved from http:// www.PublicAgenda.org. Rowley, D. J. & Sherman, H. (2003). The Special Challenges of Academic Leadership. Management Decision, 41(10), 1058-1063. Sharma, S. (2012). Instructional Leadership Model through Asian Principals’ Perspectives. International Proceedings of Economics Development & Research, 30. Weber, J. (1996). Leading the Instructional Program. In S. Smith. & P. Piele (Eds.), School Leadership. Oregon: Clearinghouse of Educational Management. Yavuz, M. (2010). The Effects of Teachers’ Perception of Organizational Justice and Culture on Organizational Commitment. African Journal of Business Management, 4(5), 695-701. Translated Thai References Jongrak, N. (2011). The Relationship between Communication Patterns of Department Head Subject and Effectiveness of Schools under Education of Pataya City, Banglamung, Chonburi (Master’s thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai) National Institute of Educational Testing Service (Public Organization). (2008). O-NET Level 2 Testing scores. Retrieved from www.niets.or.th. (in Thai) Ninlawan, G. (2010). The factors of instructional leadership of school administrators to affecting results in effective school management under the department of education Bangkok metropolitan administration (Doctoral dissertation). Bangkok: Saint John University. (in Thai) Tangutairuang, T. (2014). A Causal Model of the Effectiveness of Small-Sized Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Central Region of Thailand. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 10(3), 95-112. (in Thai) Veerawut, S. (2011). Factors Affecting Effectiveness of the Primary Schools Under the Office of Basic Education commission in Changwat Nonthaburi. Journal of Administration and Development, 3(3), 111-126. (in Thai)

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

ภู่ศิลป์ ด., & ตั้งอุทัยเรือง ด. (2019). รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 13(1), 17–38. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186546