การใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีสำ�หรับการทบทวนวรรณกรรม

Authors

  • .อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

Keywords:

-

Abstract

-

References

-

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

สุวทันพรกูล .อิทธิพัทธ์. (2018). การใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีสำ�หรับการทบทวนวรรณกรรม. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 221–225. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186503

Issue

Section

Book Review