พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกประจำ�จังหวัดนครนายก:มะปรางริ้วประดิษฐ์จากสบู่

Authors

  • แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ

Keywords:

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, มะปรางริ้วประดิษฐ์จากสบู่

References

พิรวลี ชมโลก. (2550). การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใยกัญชง. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
กษม อมันตกุล. (2546). การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าของที่ระลึกทองเหลืองสาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ และอุดมเดชา พลเยี่ยม. (2555). การพัฒนาสบู่ส?ำหรับใช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในงานหัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

เชื้อวงษ์บุญ แ. (2018). พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกประจำ�จังหวัดนครนายก:มะปรางริ้วประดิษฐ์จากสบู่. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 185–204. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186499

Issue

Section

Original Articles