การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

  • ขนิษฐา ปาลโมกข์
  • วรรณวิภา จัตุชัย

Keywords:

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด, อุตสาหกรรมไมซ์, การท่องเที่ยวของประเทศไทย, ประชาคม

References

กมล รัตนวิระกุล. (2550). การตลาดวิวัฒน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สมาคมการบริหารโรงแรมไทย.
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. รายงาน.
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560. สืบค้น 17 ตุลาคม
2559, จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114.
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง. (2559). ปี 2560 ประเทศไทยจะเป็น 5 ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยว
อาเซียน. สืบค้น 23 ธันวาคม 2559, จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.
php?nid=6692&filename=index.
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง. (2560). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว. ฉบับที่ 7 มกราคม – มีนาคม
2560. สืบค้น 25 เมษายน 2560, จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8404.
การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร. (2558). ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจ?ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. ส?ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
กันตภพ บัวทอง. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาตลาดไมซ์ของจังหวัดชายแดนริมแม่น?้ำโขง (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบรรณาธิการ. (2556). ธุรกิจ MICE ของไทย ก้าวไปอย่างได้เปรียบ อุณหภูมิเศรษฐกิจ. สืบค้น 10 พฤศจิกายน
2559, จาก http://www.biztempnews.com/index.php/economics/item/
จิรา บัวทอง. (2557). Destination Thailand ดัชนีชี้วัดของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนัก
ท่องเที่ยว. TAT Tourism Journal, 4.
ไซม่อน โชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน. (2559). การสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC Integrated Marketing
Communication). สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.impressionconsult.com/
web/index.php/articles/341-imc-integrated-marketing-communication.html.
ดุษฎี ช่วยสุข และดลฤทัย โกวรรธนะกุล. (2558). การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อ
รองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 10(1).
เทิดชาย ช่วยบ?ำรุง. (2557). แนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทย. TAT Tourism Journal, 4. สืบค้น 4
พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-read-webetatjournal/
menu-2014/menu-2014-oct-dec/615-42557-reform.
ธนิต แสงกระจ่าง. (2560). การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(1).
เนวิเกเตอร์ดอทคอม. (2557). การท?ำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2559, จาก
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/b2b-marketing.
แนวโน้มธุรกิจไมซ์. (2559). บทที่ 1 ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจไมซ์ (MICE Business). สืบค้น 3
พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/weera_we/pluginfile.php/327/
block_html/content/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%88%201.pdf.
บิสิเนสไทย. (2552). สิงคโปร์ใช้กลยุทธ์ B2B สร้างภาพผู้น?ำตลาดไมซ์เอเชีย. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2559,
จาก http://marketingofnewcity.blogspot.com/2009/05/b2b.html.
บริษัท ไลคอน จ?ำกัด. (2557). บทสรุปผู้บริหารโครงการจัดท?ำหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาไมซ์ซิตี้.สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2559, จาก http://123.242.173.4/rayong_eoffice/application/agenda/
download.php?path=attach_file/agenda/%203su5rhd41q.pdf&filename=%BA%
B7%CA%C3%D8%BB%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E2%A4%C3%A7%A
1%D2%C3%CF.pdf.
บัญชา ชุมชัยเวทย์. (2557). ไทยออกโรดแมปดันอุตสหากรรมไมซ์สู่นานาชาติ, รายการจอโลกเศรษฐกิจเด่น.
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3.
ปวีณา ปาเทลา. (2559). Virtual Events และความส?ำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย. บทวิเคราะห์การลงทุน
ท่องเที่ยว. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2559, จาก http://tourisminvest.tat.or.th
พรทิพย์ หิรัญเกตุ. (2557). ความส?ำเร็จในการท?ำธุรกิจท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. TAT Tourism
Journal, 1.
ราณี อิสิชัยกุล. (2558). ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (หน่วยที่ 11) เอกสาร
การสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้น 2 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.smsstou.org/
archives/584?lang=th.
เลิศพร ภาระสกุล. (2559). การเปรียบเทียบแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวจากทวียุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาและจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
วารสาร มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(1).
วิมล ปั้นคง. (2559). พัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ไทย (1) คอลัมน์ ASEAN. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2559,
จาก http://www.posttoday.com/biz/aec/column/418422.
สถิติแห่งชาติ ส?ำนักงาน. (2557). ประเทศไทย Top of Mind ของ MICE ในเอเชีย. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ, ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ.
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ. (2559). ศศินทร์เผย Mice ไทยมีจุดอ่อนยังไม่พร้อมรับมือ AEC. สืบค้น
4 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.domesticthailand.com/show.php?board_id=1.
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ส?ำนักงาน. (2557). บทบาทของ สสปน. สืบค้น 22 กันยายน 2557 จาก,
http://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/about-tceb/our-roles/
สุกริต ภูมิศรีชาญ. (2557). ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร. สืบค้น 22 กันยายน 2557, จาก http://prezi.com/
qrjy4z1tdlkw/presentation/
หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว. (2559). หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว-การตลาดการท่องเที่ยว. สืบค้น 10
พฤศจิกายน 2559, จาก https://sites.google.com/site/fhdfh656/kar-tiad-pheux-xu-sahkr-
rm-kar-thxng-theiyw.
ศูนย์วิจัยกสิกร. (2560). ต่างชาติเที่ยวไทยปี 2560: คาดมีจ?ำนวน 33.50-34.15 ล้านคน…ขับเคลื่อนด้วยตลาด
ใหม่กระจายเม็ดเงินลงสู่ธุรกิจไทยเพิ่มขึ้น. กระแสทรรศน์, 23 (2812).
สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ. (2558). การปรับพฤติกรรมและทัศนคติการท?ำงานเพื่อความมอยู่รอดของคนวัย
ท?ำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(3).
อุณหภูมิเศรษฐกิจ. (2556). ธุรกิจไมซ์ของไทยก้าวไปอย่างได้เปรียบ. สืบค้น 26 กันยายน 2557, จาก http://
www.biztempnews.com/index.php/economics/item/373.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

ปาลโมกข์ ข., & จัตุชัย ว. (2018). การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 141–162. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186492

Issue

Section

Original Articles