การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Authors

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์

Keywords:

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมชุมชนเกาะเกร็ด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกาะเกร็ด 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกาะเกร็ด และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามลำดับ
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบไปด้วย ภาวะ
ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ภาวะผู้นำด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และภาวะผู้นำ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สำหรับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ 1) ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ทำได้โดยกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนและจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนช่างฝีมือที่เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ผู้นำด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ 3) ผู้นำด้านการกระตุ้นทางปัญญาควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สนับสนุนให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

References

Bass, B. M. (1996). A New Paradigm of Leadership: An Inquiry into Transformational
Leadership. Virginia: U. S. Army Research Institute for the Behavioral and Social
Sciences.
Charoenchaisombat. S. (2011). Environmental Change and Community Life of the City:
A Case Study of Kokkait. Nonthaburi Province. (Master’s thesis) Silpakorn
University, Bangkok. (in Thai)
Community Based Tourism. (2013). Thai Community Base Tourism Retrieved July 7, 2014,
from http://thaicommunitybasedtourismnet work.wordpress.com/cbt/. (in Thai)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration. (2013). Sustainable Tourism
Development Model, The Master Plan for Tourism Development, Community
Kokkait. Retrieved July 26, 2013, from http://www.dasta.or.th/th/article/
545-545.html. (in Thai)
Kangsanarak, A. (2001). Participatory Management Style in the Organization of the
Effectiveness of the Institution. (Master’s thesis). Chulalongkorn University,
Bangkok. (in Thai)
Kemnoi, S. (2011). Factors Affecting Participation in the Management of Sustainable
Tourism: A Case Study of Banglean District, Nakhon Pathom Province. (Master’s
thesis). Silpakorn University, Bangkok. (in Thai)
Kokkait Tambon Administration. (2014). Population Kokkait Nonthaburi Province.
Nonthaburi: Author. (in Thai)
Kuawkunrat, Q. (2011). Leadership Change is Affecting the Effectiveness of Educational
Medium Photharam under the Office of Elementary Ratchaburi 2. (Master’s
thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani. (in Thai)
Khampuanbutra, W. (2014). The participation of Communities in the Management of
eco-tourism Based on Cultural Relics in Tambon Na Dun District. Mahasarakham
Province. Area Based Development Research Journal, 6(3), 7. (in Thai)
Kururak, N., Kompa, S., Pasato, S. & Singlert, R. (2010). Participation in Tourism Management
of the Dinosaur Park. Nonburi district in Sahatsakhan Kalasin. Rajabhat Maha
Sarakhan University Journal, 4(2), 75-89. (in Thai)
Ministry of Tourism & Sports. (2013). National Tourism Development Plan 2012-2016.
Bangkok: Author. (in Thai)
Melita, A. W. (2014). The Relationship between Tourism and Socio-Economic Aspects of the
Maasai in Ngorongoro Conservation, Tanzania. Business and Management
Horizons, 2(1), 78-97.
Moonmai, K. (2011). The Relationship between Transformational Leadership School
Administrators with the Performance of the Teachers under the Office of
Elementary Patumtany District 1. (Master’s thesis). Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Pathum Thani. (in Thai)
Namwong, P. (2009). A Study of Tourism Development Community Cultural Laihin Kohka
Lampang. (Master’s thesis). Mae Jo University, Chiang Mai. (in Thai)
Niekerk, M. V. (2014). Advocating Community Participation and Integrated Tourism
Development Planning in Local Destinations: The Case of South Africa. Journal of
Destination Marketing & Management, 3, 82–84.
Pommark, S. (2009). Leadership and Promoting the Participation of Citizens in the
Development of Tourism in Koachaison Tambon Administration. (Master’s thesis).
Mahidol University, Bangkok. (in Thai)
Poungamchum, J., Supaudomlauk, S. & Rangkarat, N. (2013). Developed Forms of Public
Participation in Forest Management: Case Study Tha Pa Pao Pladok Amphur
maeta Lamphun Province. KMUTT Research and Development Journal, 36(2),
71-72. (in Thai)
Rapepat, A. (2004). The Participation of Citizens in Development. Bangkok: Centre for
Health Policy. (in Thai)
Ratanapeanthumma, V. (2007). Tourism Management Case Study Tha Kha Amphawa
Samut Songkhram province. (Research Report). Kirk University. (in Thai)
Sanglimsuwan, K. & Sanglimsuwan, S. (2013). Sustainable Heritage Tourism. Retrieved June
25, 2015, from http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_jour nal/oct.../
aw019.pdf. (in Thai)
Saowalakjinda, K. (2012). The Participation of the Community to Manage Tourism: A Case
Study Amphur Inburi Sing Buri Province. (Master’s thesis). Rajamangala University
of Technology Thanyaburi, Pathum Thani. (in Thai)
Sirituwanon, J. (2008). Changing Social and Cultural Community, Mon Island. Nonthaburi.
(Master’s thesis). Phranakhon Rajabhat University, Bangkok. (in Thai)
Sharareh, A. D. & Badaruddin, M. (2013). Local Perception of Tourism Development:
A Conceptual Framework for the Sustainable Cultural Tourism. Journal of
Management and Sustainability, 3(2), 31-39.
Takonrum, P. (2001). The Development for the Management of Tourism, Community
Case Studies Waterfront Market Donwai Nakhon Pathom. (Master’s thesis).
Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)
Tawesang, H. (2012). Creative Tourism Development: A Case Study of Economic Yala Hub.
(Master’s thesis). Prince of Songkla University, Songkla. (in Thai)
The Thailand Community Based Tourism Institute. (2013). Community Based Tourism.
Retrieved July 7, 2015, from http://thaicommunitybasedtourismnet work.
wordpress.com/cbt. (in Thai)
Tongpeng, J. (2011). A Study of Tourists’ Opinions to the Management of Cultural Tourism
at Sothon Ram Temple Chachoengsao. (Master’s thesis). Burapa University,
Chonburi. (in Thai)
Vargas-Herna´ndez, J. G. (2012). Sustainable Cultural and Heritage Tourism in Regional
Development of Southern Jalisco. World Journal of Entrepreneurship Management
and Sustainable Development, 8(2/3), 146-161.
Wang, H., Yang, Z., Chen, L., Yang, J. & Li, R. (2010). Minority Community Participation in
Tourism: A Case of Kanas Tuva Villages in Xinjiang, China. Tourism Management,
31, 759–764.
Yamane, T. (1967). Statistic: An Introductory. New York: Harper and Row Publication.

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

เรืองกัลปวงศ์ ผ. (2016). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 113–132. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186480