การปั้นแต่งทางอารมณ์และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่พยากรณ์ความเครียดในการทำ�งานของพนักงานบริการลูกค้าของธนาคาร

Authors

  • อนิตย์สรา มานะการ
  • สุนทรี ศักดิ์ศรี
  • มานพ ชูนิล

Keywords:

การปั้นแต่งทางอารมณ์, ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว

References

กิจโภคิณ เกษมทรัพย์ และคณะ. (2559). การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงาน
ผลิตรถยนต์นั่งในประเทศไทย. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(2), 39-60.
ธนาคารกรุงไทย. (2555). วิจัยความเสี่ยงธุรกิจ. สืบค้น 20 กรกฎาคม 2559, จาก http://www.ktb.co.th/
ktb/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_397res0155_business_
service. pdf
ปราการ รอดปรีชา และศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2558). บุคลิกภาพ ความสามารถทางเชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณ
การให้บริการ และแรงจูงใจในการท?ำงานที่มีความสัมพันธ์กับความส?ำเร็จในการท?ำงานของพนักงาน
โรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
11(3), 47-64.
รัตติยากร ลิมัณตชัย และศุภลัคน์ ศิริบูรณานนท์. (2559). บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ. สืบค้น 20 กรกฎาคม 2559,
จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article27_04_59.pdf
อุมาพร ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ?ำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
วนิษา เรซ. (2552). คู่มือดูแลสมองให้ฉลาดและมีความสุข. ปทุมธานี: อัจฉริยะสร้างได้.
ประภาพรรณ ศรีไทย. (2549). อารมณ์ขณะท?ำงาน: กรณีศึกษาพนักงานบริการลูกค้าของบริษัทขายตรงแบบ
หลายชั้นแห่งหนึ่ง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Evans, J. D. (1996). Straightforward statistics for the behavioral sciences. Pacific Grove CA:
Brooks Cole Publishing.
Frain, M. & T.M. Valiga. (1979). The Multiple Dimensions of Stress. Topic in Clinical Nursing. 1,
45-49.
Greenhaus, J.H. & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles.
Academy of management review, 10, 76-88.
Hanson & Others. (2006). Development and Validation of a Multidimensional Scale of Perceived
Work–Family Positive Spillover. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3),
249–265.
Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling. Berkeley:
University of California Press.
Madsen, S. R. & Hammond, S. (2005). Where have all the leaders gone? An interview with
Margaret J. Wheatley about life-affirming leadership. Journal of Management Inquiry,
14(1), 71-77
Morris & Feldman. (1996). The dimensions antecedents and consequences of emotional labor.
Academy of Management review, 21, 986-1010
Robbins & others. (2013). Organization behavior. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
Stoeva & others. (2002). Negative Affectivity, Role Stress, and Work-Family Conflict. Journal
of Vocational Behavior, 60, 1–16.
Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd ed. Tokyo: Harpa International
Edition.
Yang, F. H., & Chang, C. C. (2008). Emotional labour, job satisfaction and organizational
commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal
of Nursing Studies, 45(6), 879-887.
Zapf. & others. (1999). Emotion Work As a Source of Stress: The Concept and Development
of an Instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 371-400.
Zapf. & others. (2001). Emotion Work and Job Stressors and Their Effects on Burnout.
Psychology and Health, 16, 527-545.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

มานะการ อ., ศักดิ์ศรี ส., & ชูนิล ม. (2018). การปั้นแต่งทางอารมณ์และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่พยากรณ์ความเครียดในการทำ�งานของพนักงานบริการลูกค้าของธนาคาร. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 49–66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186469

Issue

Section

Original Articles