การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นครูที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูเมื่อแรงจูงใจในการเป็นครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและเป็นตัวแปรปรับ

Authors

  • สุขุมาลย์ หนกหลัง
  • ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ

Keywords:

การยอมรับคุณลักษณะครูต้นแบบ, การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นครู, แรงจูงใจใน

References

ณัฐพล แจ้งอักษร. (2557). อิทธิพลของพัฒนาการการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพัฒนาการแรงจูงใจ
ในการเป็นครู ของตัวแปรส่งผ่านแบบปรับครู: การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแฝงเชิงสาเหตุที่มี
ตัวแปรเหลื่อมเวลาไขว้ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Akanbi, S. T. (2013). Familial factors, personality traits and self-efficacy as determinants of
entrepreneurial intention among vocational based college of education students in
Oyo State, Nigeria. In The African Symposium 13(2).
BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchins, H. M. (2011). Mediation and moderated mediation in the
relationship among role models, self-efficacy, entrepreneurial career intention, and
gender. Journal of Applied Social Psychology, 41(2), 270-297.
Karimi, S., JA Biemans, H., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2014). Effects of role models and
gender on students’ entrepreneurial intentions. European Journal of Training and
Development, 38(8), 694-727.
Lambert, E. G., Hogan, N. L., Barton-Bellessa, S. M., & Jiang, S. (2012). Examining the relationship
between supervisor and management trust and job burnout among correctional
staff. Criminal Justice and Behavior, 39(7), 938-957.
Laviolette, E. M., Radu Lefebvre, M., & Brunel, O. (2012). The impact of story bound entrepreneurial
role models on self-efficacy and entrepreneurial intention. International
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(6), 720-742.
MacIntyre, P. D., & Blackie, R. A. (2012). Action control, motivated strategies, and integrative
motivation as predictors of language learning affect and the intention to continue
learning French. System, 40(4), 533-543.
Nauta, M. M., & Kokaly, M. L. (2001). Assessing role model influences on students’ academic
and vocational decisions. Journal of Career Assessment, 9(1), 81-99.
Richardson, P. W., & Watt, H. M. (2005). ‘I’ve decided to become a teacher’: Influences on
career change. Teaching and teacher education, 21(5), 475-489.
Torquati, J. C., Raikes, H., & Huddleston-Casas, C. A. (2007). Teacher education, motivation,
compensation, workplace support, and links to quality of center-based child care
and teachers’ intention to stay in the early childhood profession. Early Childhood
Research Quarterly, 22(2), 261-275.
Tsai, K. H., Chang, H. C., & Peng, C. Y. (2016). Extending the link between entrepreneurial
self-efficacy and intention: a moderated mediation model. International Entrepreneurship
and Management Journal, 12(2), 445-463.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct.
Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

หนกหลัง ส., & ภิรมย์สมบัติ ช. (2018). การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นครูที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูเมื่อแรงจูงใจในการเป็นครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและเป็นตัวแปรปรับ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 37–47. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186465

Issue

Section

Original Articles