โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการสอนแรงจูงใจในการสอน และความเชื่อมั่นในตนเองด้านการสอนโดยมีแรงจูงใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นตัวแปรปรับ**

Authors

  • วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
  • ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ

Keywords:

ความเชื่อมั่นในตนเองด้านการสอน, ความรู้ด้านการสอน

References

สุขรัก สร้องทอง. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพ
ด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2551). การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี การศึกษาวิจัย
แบบพหุวิธี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล. (2556). ผลของหลักสูตรผลิตครูที่มีต่อความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนโดย
มีการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความรู้ตามกรอบทีแพคของนักศึกษาครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน :
โมเดลพหุตัวแปรส่งผ่าน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยทิพย์ สีส่วน. (2556). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับความยึดมั่นผูกพันในการท?ำงานของนิสิตครูโดยมีความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
An, S., Tillman, D., & Paez, C. (2015). The Effects of Interdisciplinary Practice on Elementary
Preservice Teachers’ Mathematics Teaching Self-Efficacy & Pedagogy: An Intervention
Study of Music-Mathematics Integrated Education. Mathematics Education at
Teachers College, 6.
Bandura, A. (1986). Prentice-hall series in social learning theory. Printed in the United States
of America.
Beswick, K., & Goos, M. (2012). Measuring Pre-Service Primary Teachers’Knowledge for
Teaching Mathematics. Mathematics Teacher Education & Development, 14(2),
70-90
Blonder, R., Benny, N., & Jones, M. G. (2014). Teaching self-efficacy of science teachers. In The
Role of Science Teachers’ Beliefs in International Classrooms, 3-15.
Cetin, P. S., Kaya, E., & Geban,, . (2014). Students’, Pre-service teachers’ & In-service Teachers’
Views about Constructivist Implementations. Science & Mathematics Education, 8(2).
DeChenne, S. E., Koziol, N., Needham, M., & Enochs, L. (2015). Modeling sources of teaching
self-efficacy for science, technology, engineering, and mathematics graduate
teaching assistants. CBE-Life Sciences Education, 14(3), 32.
Hachfeld, A., Hahn, A., Schroeder, S., anders, Y., & Kunter, M. (2015). Should teachers be
colorblind? How multicultural & egalitarian beliefs differentially relate to aspects of
teachers’ professional competence for teaching in diverse classrooms. Teaching &
Teacher Education, 48, 44-55.
Hinton, V., Flores, M., Burton, Megan, & Curtis, R. (2015). An investigation into pre-service
special education teachers’ mathematical skill, self-efficacy, & teaching
methodology. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School
Teachers, 1.
Kenny, D.A., Kashy, D.A., & Cook, W.L. (2006). Dyadic data analysis. Guilford Press.
Liu, S. H., Tsai, H. C., & Huang, Y. T. (2015). Collaborative Professional Development of Mentor
Teachers & Pre-Service Teachers in Relation to Technology Intearation. Educational
Technology & Society, 18(3), 161-172.
Preacher, K. J., & Coffman, D. L. . (2006). Computing power & minimum sample size for RMSEA.
Computer software-Available from http://auantpsy.org.
Robinson, J. K., Stapleton, J., & Turrisi, R. (2008). Relationship & partner moderator variables
increase self-efficacy of performing skin self-examination. Journal of the American
Academy of Dermatology, 58(5), 755-762.
Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Teacher interests, mastery goals, & self-efficacy as
predictors of instructional practices & student motivation. Contemporary
Educational Psychology, 42, 159-171.
Sinclair, C., Dowson, M., & McInerney, D. M. (2006). Motivations to teach: Psychometric
perspectives across the first semester of teacher education. Teachers College Record,
108(6), 1132.
Siriparp, T. (2015). Examining Self-efficacy & Achievement in an Educational Research Course.
Procedia-Social & Behavioral Sciences, 171, 1360-1364.
Teo, E. W., Khoo, S., Wong, R., Wee, E. H., Lim, B. H., & Rengasamy, S. S. (2015). Intrinsic and
extrinsic motivation among adolescent ten-pin bowlers in Kuala Lumpur, Malaysia.
Journal of human kinetics, 45(1), 241-251.
Tsutsumi, R. (2014). Exploring Japanese University EFL Teacher Motivation. Journal of
Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 18(1).
Wang, Y. L., Tsai, C. C., & Wei, S. H. (2015). The Sources of Science Teaching Self-efficacy among
Elementary School Teachers: A mediational model approach. Journal of Science
Education, 1-20.
Wilkesmann, U., & J. Schmid, C. (2014, May). Intrinsic and internalized modes of teaching
motivation. In Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship 2,
(1), 6-27.
Velthuis, C., Fisser, P., & Pieters, J. (2015). Collaborative curriculum design to increase science
teaching self-efficacy: A case study. The Journal of Educational Research, 108(3),
217-225.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

ติยะพงษ์ประพันธ์ ว., & ภิรมย์สมบัติ ช. (2018). โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการสอนแรงจูงใจในการสอน และความเชื่อมั่นในตนเองด้านการสอนโดยมีแรงจูงใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นตัวแปรปรับ**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 19–35. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186461

Issue

Section

Original Articles