การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ**

Authors

  • รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
  • สุภมาส อังศุโชติ

Keywords:

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

References

ทิตญดา โภชนจันทร์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2560). การพัฒนาแบบวัดปัญหาพฤติกรรมเด็กระดับ
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(1),
93-113.
ศยามน อินสะอาด และฐิติยา เนตรวงษ์. (2560). การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีที่ส่งผลต่อการพัฒนา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครูสังกัดสำ? นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(2), 1-11.

Downloads

Published

2018-08-01

How to Cite

ภิญโญภานุวัฒน์ ร., & อังศุโชติ ส. (2018). การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(2), 1–17. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186458

Issue

Section

Invitation