การใช้บริการ G-Cloud กับหน่วยงานภาครัฐ Using the G-Cloud Services with Government Agency Systems

Authors

  • ดร.ฑกลชัย อุตตรนที
  • ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
  • ดร.วรินญา สุจริยา

Keywords:

บริการกลุ่มเมฆภาครัฐ, ประโยชน์และปัญหา, หน่วยงานภาครัฐ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการ G-Cloud กับระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงประโยชน์และปัญหา ประชากร คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่มีภารกิจแตกต่างกัน จำนวน 372 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 94 คน กำหนด
ขนาดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 25 และใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเรื่องการใช้บริการ
G-Cloud กับหน่วยงานภาครัฐ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นไปได้ที่จะใช้
บริการ G-Cloud กับระบบของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับปานกลาง (χ
= 3.39) 2) บริการ G-Cloud
เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับมาก (χ
= 3.63) 3) ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (χ
= 3.92)
โดยช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยงานได้ระหว่างร้อยละ 10-30 และ 4) หน่วยงานภาครัฐมีปัญหา
การใช้บริการ G-Cloud อยู่ในระดับมาก (χ
= 3.68) ทั้งนี้ ปัญหาที่พบ ได้แก่ การสนับสนุนด้านเทคนิค

= 3.74) ความเสถียร/ความคงทน (χ
= 3.73) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (χ
= 3.70) ความสามารถ/
สมรรถนะระบบ (χ
= 3.69) ความเร็วในการทำงาน (χ
= 3.69) และความพร้อมใช้/ความสามารถเข้าถึง
ได้จากทุกที่ (χ
= 3.69) ผลการศึกษาปัญหาในการใช้บริการ G-Cloud พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
แตกต่างกันมีปัญหาในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

Accenture. (2013). A New Era for European Public Services: Cloud Computing Changes the
Game. Retrieved May 26, 2015, from http://www.accenture.com/SiteCollection/
Documents/PDF/Accenture-New-Era-European-Public-Services-Cloud-Computing-
Changes-Game.pdf.
Amazon. (2013). Amazon EC2. Retrieved May 26, 2015, from http://aws.amazon.com/ec2/.
Boonyalak T. (2009). The Study of Information and Communication Technology (ICT) Usage
Behaviors among Students at Suan Dusit Rajabhat University. SDU Research
Journal Humanities and Social Sciences, 5 (2), 21-36. (in Thai)
Burrows, D. (2012). Consolidation and the Cloud Transform Bulgarian Government.
Retrieved May 26, 2015, from https://www.microsoft.com/en-us/government/
blogs/consolidation-and-the-cloud-transform-bulgarian-government/
default.aspx?WT.z_ evt=WebClick#fbid=4ADxz_Z4bvz.
Burton, G. (2014). Ministry of Defence Takes G-Cloud Route foNew Data Centre. Retrieved
May 26, 2015, from http://www.computing.co.uk/ctg/news/2385832/ministry-ofdefence-
takes-g-cloud-route-for-new-data-centre#.
Bhisikar, A. (2011). G-Cloud: New Paradigm Shift for Online Public Services. International
Journal of Computer Applications, 22 (8), 24-29.
CloudOpting. (2014). Bringing Public Services to the Cloud. Retrieved May 26, 2015, from
http://www.cloudopting.eu/.
Electronic Government Agency. (2015). History. Retrieved May 26, 2015, from https://
www.ega.or.th/th/profile/810/. (in Thai)
European Commission. (2015). Digital Agenda for Europe: A Europe 2020 Initiative, Public
Services. Retrieved May 26, 2015, from https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
public-services.
Jee, C. (2015). Ministry of Defence embraces cloud apps with Office 365 move. Retrieved
May 26, 2015, from http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/
ministry-of-defence-embraces-cloud-apps-with-office-365-move-3613059/
Kavis, M. J. (2014). Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service
Models (SaaS, PaaS, and IaaS). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Kossman, R. (2012). Everything You Need to Know about Cloud-based File Sharing.
Retrieved May 26, 2015, from http://searchcloudstorage.techtarget.com/feature/
Everything -you- need-to-know-about-cloud-based-file-sharing.
Liua, K, & Donga, L. J. (2011). Research on Cloud Data Storage Technology and Its
Architecture Implementation. In Proceedings of the IWIEE International Workshop
on Information and Electronics Engineering, (pp. 133-137). Retrieved May 26,
2015 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811065192/
pdf?md5=5d0ed7da5c3e68ca646b64b93305e067&pid=1-s2.0-S1877705811065
192-main.pdf.
Sullivan, D. (2014). Cloud Computing Solutions: IaaS, PaaS, SaaS. Retrieved May 26, 2015,
from http://www.tomsitpro.com/articles/cloud-computing-solutions,1-1755.html.
Van Winkle, W. (2013). SaaS Office Suites: Introduction and Buyer’s Guide. Retrieved May
26, 2015, from http://www.tomsitpro.com/articles/saas-office-suite-solutions,
2-667.html.
Wikipedia. (2015). Cloud Computing Issues. Retrieved May 26, 2015, from https://en.
wikipedia.org /wiki/Cloud_computing_issues.

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

อุตตรนที ด., ปรีชญสมบูรณ์ ด., & สุจริยา ด. (2016). การใช้บริการ G-Cloud กับหน่วยงานภาครัฐ Using the G-Cloud Services with Government Agency Systems. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 73–93. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186449