การขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการ อย่างมีเหตุมีผล สำหรับปลูกมันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Authors

  • พยัตติกา พลสระคู
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ

Keywords:

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การพัฒนาโครงการอย่างมีเหตุมีผล, มันสำปะหลัง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัดทำ
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
แนวคิดการพัฒนาโครงการอย่างมีเหตุมีผล และกระบวนการจัดลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาครั้งนี้
ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากปัญหาของพื้นที่ นำปัญหาของพื้นที่มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่
เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ่อค้า นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย
(รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พบว่า ปัญหาหลัก คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจาก
นโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังยังไม่มีระบบการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาทำให้ได้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) การสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรเกี่ยวกับ
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังให้มีความยั่งยืน 2) การจัดการทางด้านการตลาด
ให้มีความเหมาะสม และ 3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช (Crop Switching) ตามความเหมาะสมของพื้นที่
สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการยอมรับจากเกษตรกรในการนำ
ไปปฏิบัติและบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

References

Chanchang, P. (2012). Drought Risk Assessment in the Areas of Kamphaeng Saen District
in Nakorn Pathom Province through Using Geographic Information System.
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 8(3), 29-37. (in Thai)
Duangpatra, P. (2003). Methodology of The Development of Research and Development
Projects by Using Logical Framework Approach. Lecture for Course KU SLUSE.
Kasetsart University. (in Thai)
Fresco, L., Huizing, H., van Keulen, H., & Schipper, R. (1989). Land Evaluation and Farming
Systems Analysis for Land Use Planning F.A.O. Guidelines Second Draft. Rome.
Kriyunwong, S. et.al (2005). The Research of Study Project and Dispute Survey of the
Controversial Land Problem in Thailand (Phase 1). (Research report). Research
Fund. (in Thai)
Kutintara, U. (2013). Sustainable Land and Natural Resource Management. Bangkok:
Kasetsart University. (in Thai)
Land Development Department. (2011). Land use of Nakhon Ratchasima. Policy and Land
Use Planning Division. Land Development Department, Ministry of Agriculture and
Cooperatives. (in Thai)
Land Development Department. (2013). Land Use for Cassava. Policy and Land Use
Planning Division. Land Development Department, Ministry of Agriculture and
Cooperatives. (in Thai)
Maranet, P. (2015). The Study and Analysis Natural Gas Vehicle Promoting Policy.
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 11(1), January - April
2015. (in Thai)
Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2007). Development of Agriculture in the
National Economic and Social Development Plan No. 10 (year 2007-2011).
(in Thai)
Office of Agricultural Economics. (2011). Agricultural Statistics in 2011. Bangkok: Ministry of
Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Board (2006). Bangkok: National
Economic and Social Development Plan No. 10 (2007-2011). (in Thai)
Saaty, T.L. (1990). Hoe to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Approach. European J.
of Operation Research, Vol.48, 9-26.
Saunkeaw, P. (2014). User Requirement Analysis of Information System to Support the
Quality Management of Frozen Seafood Processing by Applying Quality
Information Technology (QIT). SDU Research Journal Humanities and Social
Sciences, 10(2), 19-40. (in Thai)
Thapa, R.B. (2003). Spatial Decision Support Model for Sustainable Peri-urban Agriculture
Case Study of Hanoi Province, Vietnam. Asian Institute of Technology.

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

พลสระคู พ., & วิชชุกิจ ร. ด. (2016). การขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการ อย่างมีเหตุมีผล สำหรับปลูกมันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 39–58. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186436