การวัดผลเชิงดุลยภาพกับการประเมินขีดความสามารถของบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Authors

  • นพพร แพทย์รัตน์

Keywords:

บรรษัทภิบาลด้าน IT, การประเมินขีดความสามารถ, บรรษัทภิบาล, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจาเป็นจะต้องใช้แนวคิดของการมีบรรษัทภิบาลมาเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืนซึ่งบรรษัทภิบาลด้าน IT ถือเป็นส่วนหนึ่งและเริ่มมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสาคัญที่คอยสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ITG Balanced Scorecard ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งสาหรับการประเมินว่าองค์กรประสบความสาเร็จหรือไม่การนาการวัดผลเชิงดุลยภาพเพื่อประเมินความสามารถของบรรษัทภิบาลด้าน IT มาใช้ ประกอบด้วย (1)การประเมินกระบวนการของ ITG (2) การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาใช้ระบบ IT (3)ประสิทธิภาพและระบบบรรษัทภิบาลด้าน IT ของธุรกิจและ (4) การสร้างความยั่งยืนในระบบบรรษัทภิบาลด้าน IT โดยการเรียนรู้และพัฒนางานด้าน IT อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการมีบรรษัทภิบาลด้าน IT ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความสอดคล้องกับการบริหารและการจัดการขององค์กร การดาเนินงานตามกลยุทธ์ เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ และมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

References

Abu-Musa, A. A. (2007). Exploring Information Technology Governance (ITG) in Developing Countries: an Empirical Study. The International Journal of Digital Accounting Research, 7(13), 69-114. Borousan, E., Hojabri, R., Manafi, M. & Hooman, A. (2011). Balanced Scorecard; a Tool for Measuring and Modifying IT Governance in Healthcare Organizations. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(2), 141. Broadbent, M. (1998). Leading Governance, Business and IT Process: the Organizational Facbric of Business and IT Partnership. Retrieved April 15, 2015, from http://www.Gartner.com.
Clementi, S. & Carvalho, T. C. (2006). Methodology for IT Governance Assessment and Design, in IFIP International Federation for Information Processing, Springer, Boston, 226, 189-202.
Gartner, Inc. (2010). IT Governance Key Initiative Overview. Retrieved April 14, 2015, from http://www.gartner.com/it/initiatives/pdf/KeyInitiativeOverview_ITGovernance.pdf, 2.
IT Governance Institute (ITGI). (2000). Control Objectives for Information and Ralated Technology (COBIT) .3rd ed. USA: IT Governance Institute. Retrieved April 14, 2015, from http://www.isaca.org.
IT Governance Institute (ITGI). (2003). Board Briefing on IT Governance. 2nd ed. IIIinois: Rolling Meadows. Retrieved April 14, 2015. from http://www.isaca.org/restricted/Documents/
26904_Board_Briefing_final.pdf.
Kaplan, R. S. (2008). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting Research, 3, 1253 - 1269.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2005). The Balanced Scorecard–Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 83(7), 172.
Peterson, R. R. (2004). Integration Strategies and Tactics for Information Technology Governance. Strategies for Information Technology Governance, 2, 37-80. Van Grembergen, W. (2007). Measuring and Improving IT Governance through the Balanced Scorecard. Information Systems Control Journal, 2(1), 35-42. Van Grembergen, W. & De Haes, S. (2003). Linking the IT Balanced Scorecard to the Business Objectives at a Major Canadian Financial Group. Journal of Information Technology Cases and Application Research, 5(1), 23-50. Van Grembergen, W. & De Haes, S. (2005). Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF): Measuring and Improving IT Governance through the Balanced Scorecard, Information Systems Control Journal, 2(1), 35–42. Van Grembergen, W., De Haes, S. & Guldentops, E. (2004). Structures, Processes and Relational Mechanisms for IT Governance. Strategies for Information Technology Governance, 2(4), 1-36. Van Grembergen, W. & Saull, R. (2001). Aligning Business and Information Technology through the Balanced Scorecard at a Major Canadian Financial Group: Its Status Measured with an IT BSC Maturity Model. In System Sciences, 2001. Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference (pp. 10-pp). IEEE.

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

แพทย์รัตน์ น. (2018). การวัดผลเชิงดุลยภาพกับการประเมินขีดความสามารถของบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 201–219. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186434

Issue

Section

Review Articles