การประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต

Authors

  • Thidarat Tannirat
  • Noawanit Songkram
  • Jaitip Nasongkhla

Keywords:

การประเมินความต้องการจาเป็น, ผลงานสร้างสรรค์, การยื่นคาขอรับสิทธิบัตร

Abstract

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และการยื่นคาขอรับสิทธิบัตร ของนิสิต นักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต ตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือ นิสิต นักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 543 คน จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติบรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified) พบว่า มีความต้องการจาเป็นในการทาความเข้าใจขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ในลาดับความต้องการมากที่สุด (PNIModified=0.495) รองลงมาคือ มีความต้องการจาเป็นในการเขียนอธิบายผลงานที่สร้างขึ้น เพื่อร่างคาขอรับสิทธิบัตรได้ (PNIModified=0.476) และมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และขอความคุ้มครองสิทธิบัตร (PNIModified=0.459) และสิ่งที่มีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด คือ การค้นหาข้อมูลของสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใจก่อนทางาน (PNIModified=0.168)

References

Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Vermetten, Y. (2005). "Information problem solving by experts and novices: analysis of a complex cognitive skill." Computers in Human Behavior 21(3): 487-508. Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Walraven, A. (2009). A descriptive model of information problem solving while using internet. Computers & Education, 53(4), 1207-1217.
Department of Intellectual Property. (2017a). Patent . Retrieved October 20, 2017, from https://www.ipthailand.go.th
Department of Intellectual Property. (2017b). Thailand Patent Search. Retrieved October 20, 2017, from http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/complexsearch.php Dirkx, E., Schwenk, R. W., Glatz, J. F., Luiken, J. J., & van Eys, G. J. (2011). High fat diet induced diabetic cardiomyopathy. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA), 85(5), 219-225. Hemarajata, C. (2017). Nature of Intellectual Property Law. 11th ed. Bangkok: Niti-Tham. Kanjanawasee, S. (2009). Classical Test Theory. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. Mayasari, T., Kadarohman, A., Rusdiana, D., & Kaniawati, I. (2016). Exploration of student’s creativity by integrating STEM knowledge into creative products (Vol. 1708). Miron-Spektor, E., & Beenen, G. (2015). Motivating creativity: The effects of sequential and simultaneous learning and performance achievement goals on product novelty and usefulness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 127, 53. Raes, A., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in web-based collaborative inquiry learning. Computers & Education, 59(1), 82-94. Selvi, K. (2007). Learning and creativity Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind (pp. 351-370): Springer. Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1).
Sompuet, P. (2013). Development of a blended learning model with case-based learning using yonisomanasikara approach to develop reflective thinking and professional media ethics decision making for undergraduate students of rajabhat university. Ph.D. Chulalongkorn University Library.
Songkram, N. (2011). The Project -based Learning and Collaborative Learning Model for Innovative knowledge Creation for Undergraduate Students in Higher Education Institutions. Proceedings of Global Learn Asia Pacific 2011 - Global Conference on Learning and Technology, Australia, 1079-1084.
Songkram, N. (2012). Theblended learning model with active learning for knowledge construction and creative problem solving ability for undergraduate students in higher education. Proceedings of the Fourth Asian Conference on Education 2012, October 24-28 2012, Osaka, Japan.
Songkram, N. (2013). Effect of organizing active learning and hybrid learning on design of virtual field trip and to enhance creativity for undergraduate education students. Journal of Education, Silpakorn University 10 (2) (Nov.2012 – March 2013).
Songkram, N. (2014). Innovation: Transforming learners into innovators. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.
Thai Patent Act B.E. 2522. (1979). Government Documents: Government Gazette.
Thai Patent Act (No. 2) B.E. 2535. (1992). Government Documents: Government Gazette.
Thai Patent Act (No. 3) B.E. 2542. (1999). Government Documents: Government Gazette.
The Secretariat of the Cabinet. (2017). Thailand 4.0. Retrieved October 20, 2017, from http://www.soc.go.th/index.php
Torrance, E. P. (1969). Creative positives of disadvantaged children and youth. Gifted Child Quarterly, 13(2), 71-81. Torrance, E. (1972). Can we teach children to think creatively?. The Journal of Creative Behavior, 6(2), 114-143. Walton, A. P. (2003). The impact of interpersonal factors on creativity. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 9(4), 146-162. Wendler, C., Bridgeman, B., Cline, F., Millett, C., Rock, J., Bell, N., & McAllister, P. (2010). The Path Forward: The Future of Graduate Education in the United States. Educational Testing Service. Willer, D., & Eisenberg, M. (2014). Mapping educational standards to the Big6 Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century (pp. 81-90): Springer.
Wongwanich, S. (2007). Needs assessment research. 2nd ed. Bangkok: Thammada Place. Zhou, C. (2015). Bridging Creativity and Group by Elements of Problem-Based Learning (PBL) Pattern Analysis, Intelligent Security and the Internet of Things (pp. 1-9): Springer.

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

Tannirat, T., Songkram, N., & Nasongkhla, J. (2018). การประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 147–165. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186426

Issue

Section

Original Articles