การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย

Authors

  • สุชรินทร์ พีรยานันท์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

Keywords:

สังคมผู้สูงอายุไทย, สวัสดิการ, นโยบาย, มาตรการเชิงกลยุทธ์

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษานโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยเพื่อเสนอมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม
สูงอายุ อย่างไรก็ตามในส่วนของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยสรุปว่านโยบาย
ของรัฐยังไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
ภาคประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่านโยบายสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้
เมื่อได้ทำการเปรียบเทียบสวัสดิการของประเทศไทยกับประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ พบว่า ประเทศไทยยังขาดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน เช่น ระบบบริการพื้นฐาน
ทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงอายุไทยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ผู้วิจัยจึงได้
นำเสนอข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงอายุไทย เพื่อให้สังคมไทยปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงสร้างมาตรฐานเพื่อให้มีความมั่นคงและปลอดภัย สำหรับ
สภาพแวดล้อมทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านบุคลากรรองรับ

References

Burton, E. (2012). Street ahead? The Role of the Built Environment in Healthy Ageing.
Perspectives in Public Health, 132 (4), 161-162.
Damrikarnlert, L. (2012). Integrated Elderly Care in Communities. Office of Community
Health Research and Development, Institute of ASEAN Health Development.
(in Thai)
Kumhom, R et al. (1999). Evaluation of the Social Welfare Service Project for Developing
the Quality of life of Thai Elderly People. Paper for the National Academic
Conference on “Role of the Government and Community Organizations in
Elderly Care in Thailand: Current Situation and Future Direction”. December
23-24, 1999. (in Thai)
Loypha, S. (2011). Elderly People and Information Technology. Journal of Information
Science, 29(2). 53-64. (in Thai)
Mahidol University. (2010). Journal of Demography, Mahidol University, 2010. Mahidol
Population Gazette. Nakornprathom: Mahidol University. (in Thai)
Manorat, P. (2013). Old People Living Alone: Impacts and the Role of Society in Elderly
Care. Journal of Borumratchonnani Nursing College, Utaradit, 5(2). (in Thai)
Office of Secretariat of the Senate. (2013). The Consideration of “Thailand and
Praparation of the Elderly to Move into the Next Two Decades (2013-2032)” by
the Commission for Social Development and Activities for children, Youths,
Women, the Elderly, the Disable and the Disadvantaged (Research Report). The
Senate. (in Thai)
Orem, D.E. (1985). Nursing Concepts of Practice. 3rd ed. New York: Mc Graw Hill Book.
Petchayapaisit, C. (2009). Guidelines and Legal Measures related to Elderly Welfare
in Thailand. Retrieved August 14, 2013, from http://www.RESguidelines-legalmeasuresrelating-
welfare-Thailand_HSRI_1999.pdf. (in Thai)
Ratana-ubol, A et al. (2011). Life-long Education and Learning for Thai Elderly. Bangkok:
Foundation of Thai Geronthology Research and Development Institute. (in Thai)
Ruangkalapawongse, A. (2015). Factors Related to Decision Making to Buy Functional Food
Products for Senior Citizens in The Bangkok Metropolis. SDU Research Journal
Humanities and Social Sciences, 11(2), 77-94. (in Thai)
Suwanrada, W. (2010). Systhesis of long term care System for the elderly in Thailand
(Research Report). Foundation of Thai Geronthology Research and Development
Institute. (in Thai)
Siribun, S. (2000). Response to Problem and Needs of the Elderly: A Case study of
Establishment of the Social Service Center for the Elderly. Bangkok: The College
of Demography, Chulalongkorn University. (in Thai)
Srihapak, S. (2014). Impact and Long-term Elderly Care in Thai Culture. Nonthaburi:
Institute of Public Health Research. (in Thai)
Thanaprayodsak, L. (2010). Thailand’s Demographic Structure and Trend of Future Change.
Retrieved on January 18, 2015, from http://biology.ipst.ac.th/?p=913 Mahidol
University: TQ P Company limited. (in Thai)
Thailand Development Research Institute. (2011). To the Social Welfare for All System by
2027. Bangkok: Thailand Development Research Institute, Office of Health
Promotion Support Fund and the Ministry of Social Development and Human
Security. (in Thai)

Downloads

Published

2016-12-20

How to Cite

พีรยานันท์ ส., & ภัทรนรากุล ผ. ด. (2016). การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(3), 19–37. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186423