อิทธิพลส่งผ่านของความฉลาดทางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล**

Authors

  • กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
  • ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
  • อวยพร เรืองตระกูล

Keywords:

ความฉลาดทางวัฒนธรรม, การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม, การเปิดรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

Abstract

 

การสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นทั้งผลคุกคามและการสร้างโอกาสให้กับการแข่งขัน ของแรงงานไทยในปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัยในอดีตที่ผ่านมาพบว่า การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้ ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาตัวแปรที่ส่งเสริมการปรับตัวข้าม วัฒนธรรม ดังนั้นการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการเปิดรับประสบการณ์ที่มีต่อ การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม โดยมีความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยตัวอย่างการวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลจำนวน 322 คน และเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาด ทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม และยังพบอีกว่าความฉลาดทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลส่งผ่านแบบสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประสบการณ์และการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม โดยมีฉลาดทางวัฒนธรรม เป็นตัวแปร ส่งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า χ2 (18, 322) = 28.355, p = 0.057 RMSEA = 0.042 และ CFI = 0.993 และการเปิดรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม โดยมีความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ จากผลการวิจัย ทำให้ทราบว่าการเปิดรับประสบการณ์เป็นตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมไปร่วมกับ การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลไทย ดังนั้น การสร้างโปรแกรมการเปิดรับประสบการณ์ทาง วัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมและการปรับตัวข้าม วัฒนธรรมได้

 

References

วิจิตร ศรีสุพรรณ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, และกฤษดา แสวงดี. (2556). การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพ
การพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสภาการพยาบาล
กองสุขภาพระหว่างประเทศ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2557). รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีคนใหม่. จาก http://pmsn.hss.moph.go.th/
uploadFiles/ document/D00000001327_25781.pdf
พลเทพ พูนพล. (2558). อิทธิพลของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้ามชาติในประเทศไทย. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, 12(2), 109-121.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2558). โรงพยาบาลเอกชนปี’ 58. จาก https://www.kasikornresearch.
com/ th/k-econanalysis/pages/search.aspx
Anderson, L. M., Scrimshaw, S. C., Fullilove, M. T., Fielding, J. E., & Normand, J. (2003).
Culturally competent healthcare systems: a systematic review. American journal
of preventive medicine, 24(3), 68-79.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007).
Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and
decision making, cultural adaptation and task performance. Management and
organization review, 3(3), 335-371.
Barakat, L. L., Lorenz, M. P., Ramsey, J. R., & Cretoiu, S. L. (2015). Global managers: an
analysis of the impact of cultural intelligence on job satisfaction and
performance. International Journal of Emerging Markets, 10(4), 781-800.
Black, J. S., & Stephens, G. K. (1989-90). The influence of the spouse on American
expatriate adjustment and intent to stay in Pacific Rim overseas assignments.
Journal of management, 15(4), 529-544.
Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of
healthcare services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3),
181-184.
Chang, W. W., Yuan, Y. H., & Chuang, Y. T. (2013). The relationship between international
experience and cross-cultural adaptability. International Journal of Intercultural
Relations, 37(2), 268-273.
Crowne, K. A. (2013). Cultural exposure, emotional intelligence, and cultural intelligence:
An exploratory study. International Journal of Cross Cultural Management, 13(1),
5-22.
Dadashzadeh, M., & Yarmohammadzadeh, P. (2014). A study of the role of cultural
intelligence and social capital in teachers’ work adjustment. International
Journal of Psychology and Behavioral Research, Special Issue, 1(4), 73-84.
Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions across Cultures.
Stanford, CA: Stanford University Press.
Earley, P.C., & Peterson, R.S. (2004). “The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence
as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager”, Academy of
Management Learning and Education, 3(1), 100-115.
Ellershaw, J., Fullarton, C., Rodwell, J., & Mcwilliams, J. (2015). Conscientiousness,
openness to experience and extraversion as predictors of nursing work
performance: a facet-level analysis. Journal of nursing management.
Engle, R. L., Dimitriadi, N., & Sadrieh, F. (2012). Cultural Intelligence: Antecedents and
Propensity to Accept a Foreign-Based Job Assignment. Journal of Applied
Management and Entrepreneurship, 17(2), 63-79.
Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., & Rockström, J. (2010).
Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability.
Ecology and Society, 15(4), 20.
Garneau, A. B., & Pepin, J. (2015). A constructivist theoretical proposition of cultural
competence development in nursing. Nurse education today.
Griffin, B. & Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviors for successful work and career
adjustment. Australian Journal of Psychology, 55, 65-73.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate
data analysis, 5(3), 207-219. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
Hinkle, Wiersma, & Jurs (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences (5th ed.).
Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criterion for fit indexes in covariance structure
analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation
Modeling, 6, 1-55.
Jeffreys, M. R. (2010). Teaching cultural competence in nursing and health care. Springer
Publishing Company.
Jyoti, J., Kour, S., & Bhau, S. (2015). Assessing the Impact of Cultural Intelligence on Job
Performance: Role of Cross-Cultural Adaptability. Journal of IMS Group| Volume,
12(1), 23.
Kim, S., & Knight, B. G. (2015). Adaptation of the three-dimensional wisdom scale (3D-WS)
for the Korean cultural context. International Psychogeriatrics, 27(02), 267-278.
Lee, L. Y., & Sukoco, B. M. (2010). The effects of cultural intelligence on expatriate
performance: The moderating effects of international experience.
The International Journal of Human Resource Management, 21(7), 963-981.
Leung, A. K. Y., & Chiu, C. Y. (2008). Interactive effects of multicultural experiences and
openness to experience on creative potential. Creativity Research Journal, 20(4),
376-382.
Livermore, D. (2015). Leading with Cultural Intelligence: The Real Secret to Success.
AMACOM Div American Mgmt Assn.
Lochbaum MR, Karoly P, & Landers DM. (2002) Evidence for the importance of openness to
experience on performance of a fluid intelligence task by physically active and
inactive participants. Res Q Exerc Sport, 73(4), 437-44.
Malek, M. A., & Budhwar, P. (2013). Cultural intelligence as a predictor of expatriate
adjustment and performance in Malaysia. Journal of world business, 48(2),
222-231.
MacNab, B. R., & Worthley, R. (2012). Individual characteristics as predictors of cultural
intelligence development: The relevance of self-efficacy. International Journal of
Intercultural Relations, 36(1), 62-71.
Oolders, T., Chernyshenko, O. S., & Stark, S. (2008). Cultural intelligence as a mediator of
relationships between openness to experience and adaptive performance.
Handbook on cultural intelligence: Theory, measurement and applications.
Preacher, K. J., & Coffman, D. L. (2006, May). Computing power and minimum sample size
for RMSEA [Computer software]. Retrieved from http://quantpsy.org/
Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the
workplace: development of a taxonomy of adaptive performance. Journal of
applied psychology, 85(4), 612.
Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S. H., & Knafo, A. (2002). The big five personality factors and
personal values. Personality and social psychology bulletin, 28(6), 789-801.
Sahin, F., & Gürbüz, S. (2014). Cultural intelligence as a predictor of individuals’ adaptive
performance: A study in a multicultural environment. International Area Studies
Review, 17(4), 394-413.
Thomas, D.C., & Inkson, K. (2003). Cultural Intelligence: People Skills for Global Business.
San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and
transformability in social--ecological systems. Ecology and society, 9(2), 5.
Zakaria, N. (2000). The effects of cross-cultural training on the acculturation process of the
global workforce. International Journal of Manpower, 21(6), 492-510.
Zhang, J., & Ziegler, M. (2015). Interaction effects between openness and fluid intelligence
predicting scholastic performance. Journal of Intelligence, 3(3), 91-110.

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

พันธุ์ไพโรจน์ ก., ภิรมย์สมบัติ ช., & เรืองตระกูล อ. (2018). อิทธิพลส่งผ่านของความฉลาดทางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 179–199. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186412

Issue

Section

Original Articles