การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาโรงเรียนและการเสริมพลังนักการศึกษา

Authors

  • วิไลลักษณ์ ลังกา

Keywords:

improoving school

Abstract

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
ในบริบททางการศึกษา ที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
มีการสอดแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เข้าใจง่าย จุดเน้นของหนังสือ
นอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการแล้ว ยังนำเสนอประเด็นการพัฒนายกระดับ
โรงเรียนหรือเป็นการเสริมพลังเพื่อให้นักการศึกษาได้นำ
ความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอ
เนื้อหาได้ถูกจัดให้สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนของกระบวน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการได้อย่างน่าสนใจ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
9 บท มีรายละเอียดดังนี้

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

ลังกา ว. (2016). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาโรงเรียนและการเสริมพลังนักการศึกษา. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(2), 231–241. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186397

Issue

Section

Book Review