ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Authors

  • ดร.นภาพร จันทร์ฉาย

Keywords:

การท่องเที่ยว, การพัฒนาการท่องเที่ยว, ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว, นโยบายภาครัฐ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบาย
ภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
การท่องเที่ยว โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยว บุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และคนท้องถิ่นในอำเภอหัวหิน โดยใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดกลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย พบว่า นโยบายและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐโดยส่วนใหญ่
สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน แต่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ได้แก่ การรับรู้และความเข้าใจ
รวมถึงความตั้งใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยว ศักยภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
คนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว พัฒนาระบบ
การทำงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และควร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และคนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

References

Anumarnrachthon, M. (2013). Public Policy. 2nd ed. Bangkok: Active Print Co.,Ltd. (in Thai)
Chanpen, A. (2011). Impact of Tourism on Local Community around Amphawa Canal
Samutsongkram Province. (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
Chaiharn, P. (2012). Evaluation of Tourism in Srisaket to Determine Provincial Policy for
Sustainable Tourism. (Master’s thesis). King Mongkut’s Institute of Technology
Lardkrabang, Bangkok. (in Thai)
Chaisupharakul, S. (2015). Research Methodology in Social Science. Bangkok: Chankasem
Rajabhat University. (in Thai)
DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization).
(2010). People in Prajuab-Kirikhan Province View Hua Hin Strengths but Weak
Inside. Retrieved March 15, 2013, from http://www.oknation.net. (in Thai)
DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization).
(2013). The Roles and Missions. Retrieved March 15, 2013, from http://www.
dasta.or.th. (in Thai)
Department of Tourism. (2013). International Tourism in Amphoe Hua Hin: January-
December 2010-2011. Retrieved September 23, 2013, from http://www.
tourism.go.th. (in Thai)
Hua Hin Municipality. (2013). Development Plan for Three Years (2014-2016). Retrieved
April 24, 2014, from http://www.huahin.go.th. (in Thai)
Holden, A. (2000). Environment and Tourism. London: Routledge.
Kaewma, C. (2006). Direction of Ecotourism Development in Roi Ed Province. (Master’s
thesis). Srinakarinwirot University, Bangkok. (in Thai)
Kitanon, R. (2006). Proposal for Sustainable Tourism Development in Samutsongkram
Province under Participation between Government and People. (Master’s thesis).
Srinakharinwirot University, Bangkok. (in Thai)
Khaosa-Ard, M. (2012). Thai Tourism from Policy to Grassroots. (Thailand Research Fund
(TRF.)). Chiang Mai: Policy Study Institute. (in Thai)
Kongritrachan, R. (2006). Public Policy and Planning. Bangkok: Book Center, Suan Dusit
Rajabhat University. (in Thai)
Kongritrachan, R. (2011). National Plan of Tourism 2012-2016. Retrieved March 15, 2013,
from http://www.tica.or.th/images/plan_tourism2555-2559/2555-2559.pdf.
(in Thai)
Ministry of Tourism and Sport. (2011). Statistics of Tourists 2012. Retrieved March 15, 2013,
from http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/221/620. (in Thai)
Mowforth, M. & Munt, I. (2009). Tourism and Sustainability: Development, Globalisation
and New Tourism in the Third World. London: Routledge Taylor and Francis
Group.
Ngamyarn, A. (2011). According to Yamane’s Formula. Management Journal of Faculty of
Commercial and Accounting, Thamasart University, 34(131), 46-60. (in Thai)
Nimpanich, C. (2006). Analysis of Policy Scope Framework Theory and Case Study. 3rd ed.
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirach Printing. (in Thai)
Phiwmin, M. & Chanthruphan, P. (2004). Development and Impacts of Tourism Case Study
Floating Market Communities. Bangkok: Thailand Research Fund. (in Thai)
Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environment Beyond Sustainability.
London: Earthscan Publishing for a Sustainable Future.
Telfer, D. J. & Sharpley, R. (2008). Tourism and Development in the Developing World.
London: Routledge Taylor & Francis Group.
Thongkhao, K. (2007). Unit 5 Concept and Principles of Public Policy in Practice. Public
Policy and Planning. 3rd ed. Bangkok: Sukhothai Thammathirat University. (in Thai)
Tourism Authority of Thailand. (2010). Tourism Information of Hua Hin. Retrieved March 15,
2013, from http://thai.tourismthailand.org. (in Thai)
Watcharaphirak, A. (2010). Direction of Agrotourism Policy Development Case Study
Mahasawat Canal Puthamonthon District Nakornprathom Province. (Master’s
thesis). Silpakorn University, Nakornprathom. (in Thai)
Wall, G. & Mathieson, A. (2006). Tourism: Change, Impacts, and Opportunities. United
States: Harlow Pearson Prentice Hall.

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

จันทร์ฉาย ด. (2016). ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(2), 191–211. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186389

Issue

Section

Original Articles