ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานภายในสวนสาธารณะ: กรณีศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี**

Authors

  • ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
  • วราลักษณ์ คงอ้วน

Keywords:

ความปลอดภัย, ผู้ใช้จักรยาน, สวนสาธารณะ

Abstract

การวิจัยความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานภายในสวนสาธารณะได้ศึกษาจากกรณีศึกษาสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพการเข้าถึงและเส้นทางจักรยานภายในสวน
2) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยาน และ
3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน ระเบียบวิธีวิจัยใช้
การวิจัยแบบผสม (Mixed-method Research) โดยการสำรวจลักษณะทางกายภาพ สังเกตพฤติกรรม
และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรี จำนวน 100 คน จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีกำหนดโควต้า (Quota Sampling) ผลการ
วิจัย พบว่า 1) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่มีความสะดวกในการเข้าถึง
2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาสวนในระยะทางที่ใกล้และมีการใช้งานบ่อยครั้งในวันธรรมดา
โดยผลการศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน และความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมความปลอดภัยด้านสภาพความพร้อมของจักรยานและการขี่โดย
ให้สัญญาณและไม่ขี่เร็วเกินไปเป็นอันดับแรก (ความผันแปร 35.912%) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสำคัญ
ต่อพฤติกรรมนี้มีความพึงพอใจน้อยต่อระยะทางและแสงสว่างของเส้นทางจักรยาน (r = -0.376) ความกว้าง
ของเส้นทางจักรยาน (r = -0.334) แม้ว่าเส้นทางจักรยานภายในสวนมีการตีเส้นเป็นทางจักรยานเฉพาะที่มี
ขนาดความกว้างสอดคล้องตามมาตรฐาน แต่กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความคิดเห็นว่า ขนาดความกว้างแคบไป

3) แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานที่สอดคล้องกับสภาพการเข้าถึง
และความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยานจึงมี 2 ประเด็น โดยการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของเส้นทางสัญจรเดิม
ในการเข้าถึงที่มีอยู่แล้ว และปรับปรุงความกว้างของเส้นทางจักรยานภายในสวน

References

American Planning Association. (2007). Planning and Urban Design Standards Student
Edition. New Jersey: John Wiley & Sons.
Chutima, G. (2014). 12 Rules of Cycling Safety on the Road. Retrieved June 25, 2014, from
http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/2004. (in Thai)
Department of City Planning, Bangkok. (2009). The Study of Public Park in Bangkok.
Retrieved August 10, 2014, from http://cpd.bangkok.go.th. (in Thai)
Siriin, P. (2014). Bicycling Network Development in Salaya Municipality. The 2nd Thailand
Bike and Walk Forum: Practicality of Walking and Cycling in Thai Context.
Thai Health Promotion Foundation. (in Thai)
Vanichbuncha, K. (2001). Multivariate Analysis Using SPSS for Windows. Bangkok:
Chulalongkorn University. (in Thai)

Published

2016-08-30

How to Cite

สกุลรัตนกุลชัย ด., & คงอ้วน ว. (2016). ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานภายในสวนสาธารณะ: กรณีศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(2), 159–176. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186372

Issue

Section

Original Articles