แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

  • ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์

Keywords:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจโรงแรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) ศึกษาความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
ในธุรกิจโรงแรม มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาสาระจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล The World’s Best Hotel in Asia จากนิตยสาร “Travel and Leisure”
ในปี ค.ศ. 2012 ทั้งหมด 11 โรงแรม โรงแรมละ 1 ท่าน ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี โฟร์ซีซั่น เลอเมอริเดี่ยน
แกรนด์ไฮแอทเอราวัน เจดับบลิวมาริออท แมนดารินโอเรียลทอล เพนนินซูล่า รอยัลออคิดเชอราตันแอนด์
ทาวเวอร์ แชงกรีล่า เชอราตันแกรนด์ และสุโขทัย ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือแบบสามเส้า (Triangulation) และทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าว โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของทั้ง 11 โรงแรม จำนวน 385 คน เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยหลักในการที่จะทำให้กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินไปได้ดีนั้น
ยังขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ งบประมาณในการพัฒนา ความร่วมมือจากพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
โดยที่การวางแผนนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องทำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรมีความยืดหยุ่นสูง
สามารถปรับให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการจัด

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม หลักสูตรข้าม
วัฒนธรรม นอกจากนี้ พบว่า พนักงานของโรงแรมเห็นด้วยกับทิศทาง นโยบาย กระบวนการ และกิจกรรม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
พนักงานของโรงแรมเห็นด้วยกับกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.43) และเห็นด้วยกับทิศทาง นโยบาย และกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.39 3.34 และ 3.38 ตามลำดับ)

References

Chamnankitichai, K. (2010). Strategies in Academic Human Resource Development of
Rajabhat Universities in Bangkok Metropolis. SDU Research Journal Humanities
and Social Sciences, 6(2), 1-8. (in Thai)
Choibumrung, T. (2000). Article in Journal International Tourism of Thailand in 1999.
Bangkok: Thailand Development Research Institute. (in Thai)
Chokanantakul, J. (2009). Human Resources Development from as Perceived by Staff in
Service Business in Muang District of Nakhon Ratchasima. (Master’s thesis). Suan
Dusit Rajabhat University, Bangkok. (in Thai)
Choksuchart, T. (2010). Asian Economic Community: Importance and Thai Preparations.
HCU Journal of Social Science and Humanities, 14(27), 99-112. (in Thai)
Gilley, J. W. & Eggland, S. A. (1989). Principles of Human Resource Development. England:
Addison-Wesley.
Herbert, J. C. & Arthur, W. S. (1976). Personnel Management. Tennessee: South-Western.
Kitpanpanich, A. (2012). The HOTEL. 6th ed. Bangkok: Human Hertage. (in Thai)
Lynton, P. & Udai, N. P. (1990). Training for Development. Irwin: Homewood.
Maxwell, G., Watson, S. & Quail, S. (2004). Quality Service in the International Hotel Sector:
A Catalyst for Strategic Human Resource Development?. Journal of European
Industrial Training, 28(2-4), 159-182.
Nadler, L. & Nadler, Z. (1989). Developing Human Resources. 3rd ed. San Francisco:
Jossey-Bass.
Nolan, C. (2002). Human Resource Development in The Irish Hotel Industry: The Case of
The Small Firm. School of Hospitality Management and Tourism, Dublin Institute
of Technology, Dublin: Ireland.
Pace, R., Smith, C. & Mills, E. (1991). Human Resource Development. New Jersey:
Prentice Hall.
Taweecheep, N., Kiratiwinitkul, P. & Jatuchai, W. (2011). The Needs for Potential
Development of Hotel Business Personnel of Rajabhat Universities in Bangkok
Metropolitan Area. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 7(1),
11-21. (in Thai)
Theinput, D. (2007). Ignition Business Ideas: “ Business” Innovative or die. Bangkok: Human
Capital. (in Thai)
Thunnom, S. (2012). The Relationship between Human Resource Management and
Organizational Commitment: A Case Study of La Salle School. SDU Research
Journal Humanities and Social Sciences, 8(3), 75-87. (in Thai)
Tourismthailand. (2012). International Tourist Arrivals to Thailand. Retrieved October 15,
2013, from http://thai.tourismthailand.org/about-tat/statistic. (in Thai)

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

ประยูรศักดิ์ ด. (2016). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(2). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186360

Issue

Section

Original Articles