ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Authors

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฑา เมืองทรัพย์

Keywords:

ความพึงพอใจ, หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในด้านบริบท 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในด้านปัจจัยนำเข้า 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ด้านกระบวนการ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อการจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 จำนวน 500 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 200 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม และใช้การสนทนากลุ่มผู้เรียน โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบบูรณาการไปพร้อมกัน
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1) ด้านบริบท นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยภาพรวมในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 2) ด้านปัจจัยนำเข้า นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับรายวิชา
3) ด้านกระบวนการ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด คือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

References

Bunmanam, P. & Subbumrung, S. (2010-2011). Evaluation of Thammasat University
General Education Curriculum. Thammasat University. (in Thai)
Ministry of Education. (2005). The Benchmark Study B.E.2548. Bangkok: Ministry of
Education.
Na Nakhon, S. (2008). Creating Good Science in the Land. Journal of General Studies
Khon- Kaen University, 1(1), 10. (in Thai)
Phanit, W. (2012). Learning How to Disciple. In the 21st century. Bangkok: Thathata
Publishing House. (in Thai)
Satchaphirom, R. (2012). The Development of Learning and Teaching General Education
Mahasarakham University (Research Report). Mahasarakham University. (in Thai)
Sindarat, P. (2000). Higher Technical Education. Bangkok: Office of the Higher Education,
University Affairs. (in Thai)
Sisaan, W. (2007). Reports, Seminars and Lectures, Meeting, General Education Process
Network General. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)
Usaha, S. (2009). General Education Academic Excellence. Retrieved April 23, 2015, from
www. East.spu.ac.th/liberal/admin/knowledge/A95 Sutep.pdf. (in Thai)
Watanachai, K. (1995). The Opening Bachelor of General Education Courses. September 14,
1995. Meridian Hotel Bangkok. (in Thai)
Wiphachaksanakun, W. (2008). Evaluation of Phetchabun Rajabhat University Curriculum.
(Research Report). Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)
Yamane,T. (1973). Statistics: An introductory. 3rd ed. New York: New York Harper and Row
Publication.

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

เมืองทรัพย์ ผ. (2016). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 12(2), 127–142. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186356

Issue

Section

Original Articles