การพัฒนาสื่อต้นแบบนำเสนอข้อมูลอาหาร : ผลิตภัณฑ์จากโฮมเบเกอรี่**

Authors

  • นราธิป ปุณเกษม
  • จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

Keywords:

สื่อนำเสนอข้อมูล, เบเกอรี่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, รหัสคิวอาร์

Abstract

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนำเสนอข้อมูลอาหารของโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็นที่มีต่อสื่อต้นแบบนำเสนอข้อมูลของผู้บริโภคกลุ่ม เป้าหมาย โดยขั้นตอนแรกคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยวิธีการคัดเลือกเชิงคุณภาพ และการคัดเลือก เชิงปริมาณพบว่า สามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ 10 ชนิดได้แก่ เค้กทอฟฟี่ เค้กธัญพืช ขนมปังไส้เห็ด ขนมปัง ไส้แฮมชีส คุกกี้อัลมอนด์ กราโนล่า เดนิสทูน่า เดนิสเบค่อน สลัดผักแฮม และน้ำอัญชันมะนาว จากนั้น จัดทำฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ชนิด เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึง โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ จัดทำแบบสอบถาม และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับคะแนน IOC เฉลี่ย 0.90 คะแนน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ความพึงพอใจในทุกด้านมี คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.2 – 4.3 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจำนวนร้อยละ 9.50 ของทั้งหมด ด้านประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจว่าข้อมูลสื่อนำเสนอเป็นประโยชน์ ร้อยละ 99 และมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 93

References

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จงรัก เทศนา. (2559). อินโฟกราฟิก. สืบค้น 21 ตุลาคม 2559, จาก http://www.krujongrak.com/
infographics/infographics_information.pdf
ธีรเดช บุญนภา, จักรกฤษณ์ จันทรจรัส, ภัทรพล บัวงาม และมงคลชัย มีเกษร. (2558). การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมแต่งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. สืบค้น
23 ธันวาคม 2558, จาก http://aucc.csit.rru.ac.th/Upload/447-289-camera-ready.pdf
นราธิป ปุณเกษม. (2559). การพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมใยอาหารจากอัลเบโดของส้มโอ. วารสารวิจัย มสด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9(1), 35-49.
บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์, ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล, วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม. (2557). การพัฒนา
ตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 7(2),
57-65.
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง. (2559). จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558. สืบค้น 30 ตุลาคม 2559, จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/
pk/pk_58.pdf
ปริญ ลักษิตามาศ. (2559). กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่อาเซียน. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3), 133-145.
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว. (2557). การสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(1),
94-102.
ไพโรจน์ วิริยจารี. (2545). การประเมินทางประสาทสัมผัส. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศจี สุวรรณศรี. (2551). หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2559). แบบสอบถาม & การประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS. สืบค้น 14 ตุลาคม
2559, จาก http://stang.sc.mahidol.ac.th/PDF/SPSS_14112012_4.pdf
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2), 77-94.
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2545). การวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Hongkiat. (2015). A Look Into: Product Marketing with Quick Response (QR) Code. Retrieved
December 4, 2015, from http://www.hongkiat.com/blog/quick-response-qr-codeproduct-
marketing
Human Service Solution. (2015). QR Codes for Marketing: A Unique Way to Bridge Offline
and Online Media. Retrieved December 4, 2015, from http://www.
hswsolutions.com/services/mobile-web-development/qr-code-marketing
Poonnakasem, N., Pujols, K. D., Chaiwanichsiri, S., Laohasongkram, K., & Prinyawiwatkul,
W. (2016). Different Oils and Health Benefit Statements Affect Physicochemical
Properties, Consumer Liking, Emotion, and Purchase Intent: A Case of Sponge
Cake. Journal of Food Science, 81, S165-S173.
Translated Thai References
Boonnapha, T., Chancharat, C., Buangam, P., & Meekeson, M. (2015). Instruction
Development with Augmented Reality Technology on Andriod Operating System.
Retrieved December 23, 2015, from http://aucc.csit.rru.ac.th/Upload/447-289-
camera-ready.pdf (in Thai)
Central Records Office. (2016). The Thailand Copy of Census Registration at December 31,
2015. Retrieved October 30, 2016, from http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/
pk_58.pdf (in Thai)
Chuamsomphong, B., Kajornsaksirikul, P., Rosemode, W. & Khumkhom, S. (2014).
Development of Standard Recipe for Jujube Tartetatin. SDU Research Journal
Sciences and Technology, 7(2), 57-65. (in Thai)
Lasitamas, P. (2016). Service Marketing Strategy of Perceived Value for Thai Fusion Food for
ASEAN. SDU Research Journal Humanities and Social Science, 12(3), 133-145.
(in Thai)
Mayachiew. P. (2015). Development of Shredder for Sago Palm Tree. Princess of
Naradhiwas University Journal, 6(1), 94-102. (in Thai)
Poonnakasem, N. (2016). Development of Butter Cookie with Fiber from Pomelo Albedo.
SDU Research Journal Sciences and Technology, 9(1), 35-49. (in Thai)
Ruangkalapawongse, A., & Ruangkalapawongse, S. (2015). Factors Related to Decision
Making to Buy Functional Food Products for Senior Citizens in the Bangkok
Metropolis. SDU Research Journal Humanities and Social Science, 11(2), 77-94.
(in Thai)
Samuthai, R. (2002). Introduction to Measurement and Evaluation in Teaching. Chiang Mai:
Chiang Mai University. (in Thai)
Suwansri, S. (2008). Principle of Product Development and Sensory Evaluation.
Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai).
Suwanwong, S. (2016). Questionnaire & Evaluation using SPSS Program. Retrieved October
14, 2016, from http://stang.sc.mahidol.ac.th/PDF/SPSS_14112012_4.pdf (in Thai)
Tesana, J. (2016). Infographics. Retrieved October 21, 2016, from http://www.
krujongrak.com/ infographics/infographics_information.pdf (in Thai)
Vanichbuncha, K. (2006). Statistics for research (2nded.) Bangkok: Chulalongkorn University.
(in Thai)
Wiriyacharee, P. (2002). Sensory evaluation. Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

ปุณเกษม น., & ศิริพันธ์วัฒนา จ. (2018). การพัฒนาสื่อต้นแบบนำเสนอข้อมูลอาหาร : ผลิตภัณฑ์จากโฮมเบเกอรี่**. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 55–72. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186351

Issue

Section

Original Articles