การพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

Authors

  • สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

Keywords:

ทักษะชีวิต, หลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิต, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, นักศึกษา

Abstract

 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ 1) การตระหนักรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการอารมณ์และความเครียด 4) การสื่อสาร สัมพันธภาพที่ดี และ 5) การมีจิตสาธารณะ ทดลองใช้หลักสูตรกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 60 คน สุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ มีประโยชน์และ ตรงกับความต้องการของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (χ= 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด มากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนรับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ α = 0.05 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (χ= 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

References

References
กระทรวงสาธารณสุข. (2544). คู่มือการสอนทักษะชีวิตในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ:
ยูเรนัส อิมเมจ กรุ๊ป.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมชน สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา และสายฤดี วิโรกิจโภคาธร. (2546). “Mega Skills ทักษะชีวิตที่เด็กต้องมี”.
บันทึกคุณแม่. 10(122), 156-159.
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. (2544). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ และคณะ. (2538). การอบรมสร้างทีมวิทยากรการสอนเจตคติและทักษะเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. (2553). ทักษะชีวิต. จาก http://www.
teenrama.com.
วนิดา ขาวมงคล และเอก แสงศรี. (2546). หลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2525). พัฒนาหลักสูตรและการสอน: มิติใหม่. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม.
ศศิวิมล เกลียวทอง. (2557). ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรีวรรณ จันทรวงศ์. (2548). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. อุดรธานี: ศักดิ์ศรีอักษร.
ศิริพร โอภาสวัตชัย. (2531). ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาล
จิตเวชในการปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2543). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน์.
สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มิตรสยาม.
สุภัททา ปิณฑะแพทย์. (2542). พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552). การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
สรนันท์ สุพรรณรัตนรัฐ. (2546). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สารนิพนธ์ (จิตวิทยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสำเนา.
อริยา คูหา. (2545). แรงจูงใจและอารมณ์. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Beauchamp, George A. (1981). A Curriculum Theory (4th ed.). Illinoils: F.E. Peacork
Publisher.
Gazda, George M., Childers, William C. & Brooks, David K. (1987). Foundations of Counseling
and Human Services. New York: McGraw-Hill.
Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality (2nd ed.). New York: Harper & Row
Publishers.
Mexwell, Robert. (1981). Lift After School: A Social Skills Curriculum. New York: Pergamon
International Library.
Neeley, Sirley J. (2004). A Model Comprehensive Development Guidance and Counselling.
Program for Texas Public School. Austun: Texas Education Agency.
Oliva, P.F. (1992). Developing the Curriculum. United State: Darriv Dudas Publication
Services Inc.
Stake, R.E. (1975). Evaluating the arts in Education: A responsive approach. Charles E
Merill, Columbus, Ohio.
Taba, H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace
and World.
WHO. (1944). Life skills education for children and adolescences in school. London:
Education Department of Health.
Translate Thai References
Authranan, S. (1989). Foundation and Principles of Curriculum Development (3rd ed).
Bangkok: Mittra Siam. (in Thai)
Chantharawong, S. (2005). Human Behavior and Self-Development. Udonthani: Saksri
Aksorn. (in Thai)
Khaomongkhon, W. & Saengsri, A. (2003). Principles of Teaching of Life Skill Development.
Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Khula, A. (2002). Moderation and Emotion. Pattani: Songkla University. (in Thai)
Kliawthong, S. (2014). Some Factors Affecting to Life Skills of Mathayomsuksa V Student in
the Secondary Education Service Office Area II (Master’s thesis). Bangkok:
Graduate School, Srinakharinwirot University. (in Thai)
Ministry of Education. (2011). Guidelines for Learning Management Toward ASEAN
Community. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, LTD.
Printing House. (in Thai)
Ministry of Public Health. (2001). Handbook of Life Skill Teaching in School for Junior High
School Level. Bangkok: Uranus Image Group. (in Thai)
Opartwatchai, S. (1988). The Relationship Between Background and Behavior Facing
Tension Condition of Psychiatric Nurses in Medical Operation. Bangkok:
Chulalongkorn University. (in Thai)
Phongsopha, P. (2001). Educational Psychology. Bangkok: Phatthanasuksa. (in Thai)
Pinthaphet, S.. (1999). Human Behavior and Self-Development. Bangkok: Department of
Psychology and Guidance, Suan Sunandha Rajabhat Institute.
(in Thai)
Suphanrattanarat, S. (2003). Factors Related to Life Skills of First Year Students at
Srinakharinwirot University Prasarnmit. Master’s Project (Developmental
Psychology). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Photocopied.
(in Thai)
Suthilertaroon, S. (2000). Human Behavior and Self-Development. Bangkok: Aksornphiphat.
(in Thai)
Wongphiromsanti, Y. (1995). “Teaching Life Skills for Drug Prevention” in the Seminar
Report on Finding the Guidelines for Applying Life Skills Strategy to Drug
Prevention. Bangkok: Social Security Office. Bangkok. (in Thai)
Wongyai, W. (1982). Development of Curriculum and Instruction: New Dimensions.
(in Thai)
Wongpiromsam, Y. et al. (1995). Training Course Creating Instructor Team for Attitude and
Skill Instruction In Order To Prevent AIDS Among Adolescents. Nonthaburi:
Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Downloads

Published

2018-04-02

How to Cite

นาคสัมฤทธิ์ ส. (2018). การพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 14(1), 41–54. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/186347

Issue

Section

Original Articles