Causal factors affecting the development of community product standards for the new generation of agricultural network in 7 upper southern provinces

Main Article Content

Patchayamas Audnoon
Utid Suakaew
Chonlada Manassong
Patcharee Suwannarin
Arunee Thepjaroen

Abstract

The objective of this study is to 1) study the level of standardization of community products for the new generation of agricultural network in 7 provinces in the upper southern region, 2) to study the causal factors affecting the development of standard of the new generation of agricultural network community products in 7 upper southern provinces.
3) to create a models for the development of community product standards for the new agricultural network in 7 upper southern provinces. The study was conducted with a sample of 374 people by random sampling. Use questionnaires as tools for data collection Statistics used in data analysis including confirmatory element analysis at the statistical significance level 0.05. The results of the research showed that the development of standardized product for the new generation of agricultural network communities in 7 upper southern provinces Comes from management factors coupled with product differentiation factors Index of standard development of new agricultural community products is better than Bring only one management factor into operation for development. The structural equations that are consistent with the empirical data also show the sub-factors that are supporting factors for the development of community product standards for the new generation of agricultural network in 7 provinces in the upper southern region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Audnoon, P., Suakaew, U., Manassong, C., Suwannarin, P., & Thepjaroen, A. (2020). Causal factors affecting the development of community product standards for the new generation of agricultural network in 7 upper southern provinces. Journal of Rattana Bundit University, 15(1), 86-103. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/244506
Section
Research Article

References

Bannakorn S. (2010). Khwām s̄ảrĕc k̄hxng kār dảnein ngān klùm wis̄āh̄kic chumchn Kæ̂W Cêācxm Tảbl D̀āncĥāng Xảp̣hex D̀āncĥāng Cạngh̄Wạd S̄Uphrrṇburī. [The success of the operation of Kaew Chao Jom Community Enterprise Group, Dan Chang Subdistrict, Dan Chang District, Suphan Buri Province] (Master of Public Administration) Khon Kaen University, Khon Kaen.(in Thai)
สมิทธิ์ บรรณคร. (2553). ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. (ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
Chongwutiwet N. (2009). Pạccạy thī̀ s̄̀ng p̄hl t̀x khwām s̄ảrĕc nı kār dảnein ngān k̄hxng ṭhurkic chumchn nı k̄het xảp̣hex meụ̄xng cạngh̄wạd r̂xyxĕd. [Factors Affecting the Success of Community Business operations in Mueang District Roi Et Province] (Master of Political Science Degree Department of Political Science). Maha Sarakham Rajabhat University, Maha Sarakham.(in Thai)
นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. (ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. มหาสารคาม.
Department of Community Development. (2016). Phalittaphan OTOP 5 dāw yæk tām p̣hākh læa cạngh̄wạd. Khorngkār h̄nụ̀ng tảbl h̄nụ̀ng p̄hlitp̣hạṇṯh̒. [5-strar OTOP products classified by region and province, One Tambon One Product Project].
กรมการพัฒนาชุมชน. (2559). ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว แยกตามภาคและจังหวัด. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis (5th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Hattamat A.(2004). Kār wicạy pt̩ibạtikār bæb mī s̄̀wn r̀wm pheụ̄̀x phạtʹhnā khuṇp̣hāph mātrṭ̄hān p̄hlitp̣hạṇṯh̒ h̄ạtt̄hkrrm krapěā p̄ĥā phụ̄̂nmeụ̄xng b̂ānnā ngạ̀w xảp̣hex meụ̄xng cạngh̄wạd phechrbūrṇ̒ pracả pī 2547. [Participatory action research to improve the quality of handicraft bags. Ban Na Ngua, Mueang District Phetchabun Province Year 2004.] Phetchabun Rajabhat University: Phetchabun. (in Thai)
อนงค์พรรณ หัตถมาศ. (2547). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าผ้าพื้นเมือง บ้านนางั่วอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2547. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์:เพชรบูรณ์
Phonngam P. (2008). Kār phạtʹhnā p̄hlitp̣hạṇṯh̒ læa mātrṭ̄hān OTOP: S̄t̄hānkārṇ̒ ṣ̄ụks̄ʹā klùm p̄ĥā thx phụ̄̂nmeụ̄xng b̂ānnā h̄elụ̄xng tảbl nā rạng wng cạngh̄wạd ley [Product Development and OTOP Standards: Situation Study of Ban Na Lueng Weaving Group, Na Rang Wong Subdistrict, Loei Province]. Loei Rajabhat University, Loei Province. (in Thai)
ภัทรธิรา ผลงาม.(2551). การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP: กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, จังหวัดเลย.
Phongtrakoon, S. (2008). kānphatthanā kān khūapkhum khunnaphāp ʻutsāhakam sing thō̜ khō̜ng bō̜risat RīanThō̜ng ʻǣphaphārēn čhākat ʻamphœ̄ Mǣ Sō̜t [Development guidliness quality control linantong apparel enterprise Ltd. in Masod, Tak]. Kampheang Phet Rajabhat University, Kampheang Phet. (in Thai)
สุภาภรณ์ พงษ์ตระกูล. (2551). การพัฒนาการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอของบริษัท เหรียญทอง แอพพาเรล จำกัด อำเภอแม่สอด. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, กำแพงเพชร.
Rasamipaiboon, N. (2006). Saphāp pạccubạn læa pạỵh̄ā p̄hlit p̄ĥā ck rwbrwm lwdlāy læa thekhnikh nı kār nā lwdlāy p̄ĥā ck lāw khrạ̀ng læa s̄r̂āng kherụ̄x k̄h̀āy nı kār lækpelī̀yn khwām rū̂ thī̀ ca nả pị s̄ū̀ kār p̄hlit p̄ĥā ck pị s̄ū̀ khuṇp̣hāph mātrṭ̄hān p̄hlitp̣hạṇṯh̒ chumchn [Current conditions and problems in fabric production, collecting patterns and techniques for using patterned fabric of Laos Khrang, and creating a network to exchange knowledge that will lead to the production of fabric to the quality of community product standards], Bangkok: The Thailand Research Fund. (in Thai)
นุจิรา รัศมีไพบูลย์. (2549). สภาพปัจจุบันและปัญหาผลิตผ้าจกรวบรวมลวดลายและเทคนิคในการนำลวดลายผ้าจกลาวครั่งและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปสู่การผลิตผ้าจกไปสู่คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.
Stewart, N. (2016). Klyuthṭh̒ kār brikār[Service strategy]. Retrieved from http://www.hrdsthailand.com/ThArtticleServ0007.html. (in Thai)
ณธาร สติวรรธน์. (2559). กลยุทธ์การบริการ. สืบค้นจาก http://www.hrdsthailand.com/ThArtticleServ0007.html